IPPP2/4512-222/16-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dot. projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 6 kwietnia 2016 r. znak IPPP2/4512-222/16-2/MJ (skutecznie doręczone dnia 13 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „A.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o. o. prowadzi działalność między innymi w zakresie:

  • robót związanych z budową dróg i autostrad,
  • prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
  • inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego,
  • badań i analiz technicznych,
  • zagospodarowania terenów zieleni,
  • pozostałej działalności komercyjnej.

Aktualnie Wnioskodawca jest jednym z trzech współbeneficjentów w ramach projektu współfinansowanego z funduszu L., uruchomionego przez Komisję Europejską pod nazwą „A.”. W projekcie Głównym koordynatorem projektu jest Miasto X.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej w X. o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.

W ramach projektu planuje się zredukowanie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień w przestrzeni miejskiej X. poprzez spowolnienie spływu deszczówki, poprawienie jakości wody, zwiększenie zdolności retencyjnych. Ponadto projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat konieczności adaptacji zmian klimatu w przestrzeni miejskiej, promocję i edukację.

Środki na realizację zadań wynikających z zakresu projektu, Wnioskodawca otrzymuje od beneficjenta koordynującego, zgodnie z zawartą umową, zaliczki na subkonto wydzielone wyłącznie na potrzeby tego projektu. Wydatki pokrywane ze środków otrzymanych w ramach projektu są związane wyłącznie z realizacją projektu. Materiały i usługi wykorzystywane w projekcie nie służą do innych wykonywanych przez Spółkę czynności opodatkowanych. Spółka nie osiąga przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w związku z realizacją zadań wynikających z projektu. Spółka jest podatnikiem czynnym podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego (zawartego w otrzymanych fakturach) od nabytych materiałów i usług służących do realizacji projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka uważa, że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.), z uwagi, że wydatki w zakresie zakupu materiałów i usług nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz że w realizacji tego projektu nie są przewidywane przychody Spółki opodatkowane podatkiem VAT, Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących kosztów realizacji projektu.

Stanowisko swoje Spółka przyjęła na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, interpretacji podatkowych oraz wydanych interpretacji w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka będąca podatnikiem czynnym podatku VAT prowadzi działalność między innymi w zakresie: robót związanych z budową dróg i autostrad, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego, badań i analiz technicznych, zagospodarowania terenów zieleni, pozostałej działalności komercyjnej.

Aktualnie Spółka jest jednym z trzech współbeneficjentów w ramach projektu współfinansowanego z funduszu L., uruchomionego przez Komisję Europejską pod nazwą „A.”. W projekcie Głównym koordynatorem projektu jest Miasto X.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej w X. o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym. W ramach projektu planuje się zredukowanie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień w przestrzeni miejskiej X. poprzez spowolnienie spływu deszczówki, poprawienie jakości wody, zwiększenie zdolności retencyjnych. Ponadto projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat konieczności adaptacji zmian klimatu w przestrzeni miejskiej, promocję i edukację.

Środki na realizację zadań wynikających z zakresu projektu, Spółka otrzymuje od beneficjenta koordynującego, zgodnie z zawartą umową, zaliczki na subkonto wydzielone wyłącznie na potrzeby tego projektu. Wydatki pokrywane ze środków otrzymanych w ramach projektu są związane wyłącznie z realizacją projektu. Materiały i usługi wykorzystywane w projekcie nie służą do wykonywanych przez Spółkę czynności opodatkowanych. Spółka nie osiąga przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w związku z realizacją zadań wynikających z tego projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu wymienionego we wniosku.

Z uwagi na wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że skoro, jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka będąca podatnikiem VAT nie wykorzystuje materiałów i usług zakupionych w ramach projektu do czynności opodatkowanych VAT oraz nie osiąga przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w związku z realizacją tego projektu, to w niniejszej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w otrzymywanych przez Spółkę fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego we wniosku projektu, tj. brak jest związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W konsekwencji, Spółka nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacją projektu pod tytułem „A.”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.