IPPP2/4512-18/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych.
IPPP2/4512-18/15-2/RRinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  3. projekt pomocowy
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 tycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, jako podmiot leczniczy będzie w 2015 r. realizował projekt pn. „P.”, w wyniku którego zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny.

Zakup sprzętu w 60% będzie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Centrum Polityki Społecznej w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II Obszar A”.

Zakupiony sprzęt będzie pozostawał własnością Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Składając wniosek do Centrum Polityki Społecznej, SPZZOZ wnioskował o dofinansowanie w kwocie brutto.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, gdyż beneficjent będąc podatnikiem podatku VAT nie może obniżyć podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem złożenia przez beneficjenta do realizatora, dokumentu potwierdzającego to wyłączenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, będący podmiotem leczniczym ma możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu sprzętu do rehabilitacji leczniczej, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych...

Zdaniem wnioskodawcy, SPZZOZ mimo, iż jest podatnikiem VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupionego sprzętu medycznego, ponieważ urządzenia te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy a zgodnie z art. 86 ust. 1 wskazanej ustawy, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycja ta musi być związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezsporny.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako podmiot leczniczy będzie w 2015 roku realizował projekt pn. „P.”. Zakup sprzętu w 60% będzie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Centrum Polityki Społecznej w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II - obszar A”. Zakupiony sprzęt będzie pozostawał własnością Wnioskodawcy i będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca podaje, że sprzęt będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W omawianej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Jak wskazano w opisie sprawy nabyte towary będą służyły wyłącznie do udzielania świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tym samym więc zakupiony sprzęt nie będzie generował przychodów podlegających opodatkowaniu VAT - Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione, a zatem wydatki poniesione na realizację projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji Stronie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy poniesione w związku z realizacją projektu pn. „P”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.