IPPP2/4512-160/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż projektu należy opodatkować podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-160/15-5/AOinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 2. stawka podstawowa podatku
 3. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Organu z 10 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-160/15-2/AO (skutecznie doręczone 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT sprzedaży Projektu wraz z dokumentacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT sprzedaży Projektu wraz z dokumentacją. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Organu z 10 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-160/15-2/AO (data doręczenia 13 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, planuje dokonać sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy będącego również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT (dalej: Nabywca).

Nieruchomość ta składa się z prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków znajdujących się na tym gruncie (dalej: Nieruchomość).

Przedmiotowa Nieruchomość została przez Spółkę nabyta w 2011 r. w drodze transakcji aportu (przy czym samo wydanie Nieruchomości nastąpiło 1 stycznia 2012 r.), która to czynność na mocy obowiązujących regulacji podlegała zwolnieniu z VAT. Od momentu nabycia, Spółka nie ponosiła wydatków inwestycyjnych przekraczających 30% wartości początkowej związanych z omawianą Nieruchomością.

Budynki stanowiące składnik niniejszej Nieruchomości są wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w części na własne potrzeby oraz w części są one przedmiotem umów najmu zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami trzecimi. Niemniej jednak przed dokonaniem sprzedaży Nieruchomości umowy najmu, których stroną jest Spółka zostaną rozwiązane.

Poza sprzedażą samej Nieruchomości, Spółka zamierza dokonać zbycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego (dalej: Projekt) oraz dokumentacji Projektu, w tym przenieść pozwolenia i decyzje związane z przedmiotowym Projektem na rzecz Nabywcy. Wspomniany Projekt dotyczy przyszłej budowy zespołu wielofunkcyjnego (biura, część hotelowo-apartamentowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gruncie, który będzie przedmiotem sprzedaży (wraz z położonymi na nim obecnie budynkami).

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, po dokonaniu transakcji sprzedaży, budynki znajdujące się na gruncie będą przedmiotem rozbiórki, a w ich miejsce mają powstać nowe naniesienia (zawarte w Projekcie).

Wnioskodawca jednak wskazuje, iż wszelkie czynności inwestycyjne w tym zakresie oraz decyzje co do działań inwestycyjnych będą dokonywane już przez Nabywcę.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wyjaśnił, że opisane we wniosku autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego oraz dokumentację Projektu Spółka nabyła w ramach transakcji kupna/sprzedaży od innego podmiotu na podstawie faktury VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki nie jest ona twórcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spółka wskazuje ponadto, iż przysługują jej prawa autorskie do projektu będącego elementem transakcji sprzedaży (jak wskazano wyżej Spółka nabyła wcześniej prawa autorskie od podmiotu trzeciego). Dodatkowo Spółka w ramach transakcji sprzedaży nieruchomości przedstawionej w opisie planowanego zdarzenia przyszłego, dokona również sprzedaży wspomnianych praw autorskich do omawianego projektu na rzecz nabywcy.

Tak jak już Spółka wskazywała, obok sprzedaży nieruchomości zamierza ona dokonać również zbycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego oraz dokumentacji projektu. W związku z dokonaniem sprzedaży, strony ustalą wynagrodzenie, które nabywca będzie zobowiązany uiścić w związku z nabyciem przedmiotowych składników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy,

Sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosowanie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją stanowi czynność podlegającą ustawie o VAT.

Jak stanowi natomiast art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z pewnymi zastrzeżeniami. Z kolei stosownie do art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa m.in. w cytowanym powyżej art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 23%.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją będzie opodatkowana standardową stawką VAT wynoszącą obecnie 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

W poz. 181 załącznika nr 3 do ww. ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały (bez względu na symbol PKWiU) usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

Należy w tym miejscu podkreślić, że nie każdy projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ww. ustawy. Dotyczy to w szczególności projektów będących powieleniem innych projektów, a więc niebędących rezultatem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, jak również projektów typowych, zawierających powtarzalne, nieoryginalne rozwiązania architektoniczne. Projekty takie nie podlegają ochronie autorskoprawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na podstawie art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 1. autorstwa utworu;
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Tak więc w świetle przywołanego przepisu twórcy przysługują autorskie prawa osobiste obejmujące przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. W ramach ochrony dóbr osobistych autor ma prawo do przedstawienia utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Można więc powiedzieć, że autorskie prawa osobiste chronią pewien „intelektualny” związek twórcy z dziełem.

Drugi rodzaj praw autorskich – prawa majątkowe mogą przysługiwać w niektórych sytuacjach również osobom innym niż twórca utworu z mocy ustawy lub z mocy stosownej umowy cywilnoprawnej. Dotyczy to np. autorskich praw majątkowych pracodawcy, którego pracownik stworzył utwór.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Wobec przywołanego przepisu należy uznać, że pierwotne nabycie majątkowych praw autorskich może przysługiwać podmiotowi innemu niż twórca. Jednakże twórcą, w rozumieniu ustawy o prawie autorskich jest osoba lub grupa osób, którzy stworzyli dany projekt.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Spółka zamierza dokonać zbycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego oraz dokumentacji Projektu, w tym przenieść pozwolenia i decyzje związane z przedmiotowym Projektem na rzecz Nabywcy. Projekt ten dotyczy przyszłej budowy zespołu wielofunkcyjnego (biura, część hotelowo-apartamentowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gruncie, który będzie przedmiotem sprzedaży (wraz z położonymi na nim obecnie budynkami). Opisane we wniosku autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego oraz dokumentację Projektu Spółka nabyła w ramach transakcji kupna/sprzedaży od innego podmiotu na podstawie faktury VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki nie jest ona twórcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Spółka wskazuje, że przysługują jej prawa autorskie do projektu będącego elementem transakcji sprzedaży (jak wskazano wyżej Spółka nabyła wcześniej prawa autorskie od podmiotu trzeciego). Dodatkowo Spółka w ramach transakcji sprzedaży nieruchomości przedstawionej w opisie planowanego zdarzenia przyszłego, dokona również sprzedaży wspomnianych praw autorskich do omawianego projektu na rzecz nabywcy. W związku z dokonaniem sprzedaży, strony ustalą wynagrodzenie, które nabywca będzie zobowiązany uiścić w związku z nabyciem przedmiotowych składników.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT sprzedaży Projektu wraz z dokumentacją.

Należy wskazać, że co do zasady stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%, jeżeli zatem w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca nie przewidział opodatkowania konkretnej czynności stawkami obniżonymi lub możliwość zwolnienia od podatku wówczas należy taką czynność opodatkować stawką podstawową.

Z przywołanych wyżej przepisów, a w szczególności art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wynika, że z 8% stawki podatku VAT korzystają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

W analizowanej sytuacji Wnioskodawca, tj. Spółka, niewątpliwie nie jest osobą fizyczną, lecz jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Zatem w tym przypadku, w świetle powołanych powyżej przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zostaje spełniona przesłanka do uznania Spółki za twórcę, o którym mowa w ww. ustawie. W związku z tym Spółce nie mogą przysługiwać autorskie prawa osobiste, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W niniejszych okolicznościach nie występuje również sytuacja, w której występują autorskie prawa majątkowe pracodawcy. Spółka zakupiła projekt budowlany, a następnie zamierza go zbyć. Zatem w tym przypadku, wobec powołanych powyżej przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, również nie zostaje spełniona przesłanka do uznania Spółki za twórcę, o którym mowa w ww. ustawie.

Na podstawie przedstawionych okoliczności w świetle pozycji 181 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że Spółce nie przysługuje prawo do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT przy sprzedaży zakupionego od innego podmiotu projektu budowlanego. W świetle powołanych powyżej przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zostaje spełniona przesłanka do uznania Spółki za twórcę, o którym mowa w ww. ustawie. Zatem sprzedaż projektu należy opodatkować podstawową stawką podatku od towarów i usług, w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wątpliwości przedstawionych w pytaniu nr 3 wniosku natomiast w zakresie wątpliwości przedstawionych w pytaniu nr 1 i 2 wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.