IPPP2/4512-125/15-3/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Tradycyjne.......– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Tradycyjne .........”. Wnioskodawca uzupełnił odrębnym pismem opis stanu faktycznego będącego przedmiotem rozpatrzenia przez tut. Organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym w celach niezarobkowych na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, a w ramach stowarzyszenia prowadzi orkiestrę dętą. Zarząd OSP złożył wniosek za pośrednictwem LGD do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach tego projektu OSP podpisało umowę na zadanie. Projekt został wykonany, a koszty całkowite wyniosły 15.235, 44 zł, w tym podatek VAT – 395,05 zł.

Podatek VAT został naliczony od zakupionych materiałów szkoleniowych, usług cateringowych oraz plakatów, ale OSP nie ma możliwości odliczenia tego podatku, podatek VAT jest dla OSP kosztem.

W uzupełnieniu z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) OSP wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupy dokonane w ramach realizowanego projektu nie służą/ nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy OSP przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie może odliczyć podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów pn. „Tradycyjne ........”, który obejmował warsztaty muzyczne. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej, jest stowarzyszeniem, które nie działa w celach zarobkowych, nie jest podatnikiem podatku VAT. Podatek VAT od zakupionych materiałów szkoleniowych, usług cateringowych oraz plakatów został naliczony, ale OSP nie ma możliwości odliczenia tego podatku, który jest dla OSP kosztem. Projekt nie wiąże się z działalnością zarobkową, opodatkowaną OSP.

Analiza opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że nie został spełniony tu podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. OSP nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej, nie działa w celach zarobkowych, od dokonanych w ramach projektu zakupów został naliczony podatek VAT, lecz zakupy nie służą/ nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym OSP nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu pn. „Tradycyjne ...........”.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.