IPPP2/4512-1228/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu.
IPPP2/4512-1228/15-2/MTinterpretacja indywidualna
  1. Komisja Europejska
  2. brak prawa do odliczenia
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Fundacja U., razem z Fundacją I., realizuje projekt współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków LIFE+2013. Zgodnie z zapisami postanowień wspólnych dla realizacji projektów LIFE+2013, podatek VAT naliczony, może być uznany za koszt kwalifikowany jeśli beneficjent oraz partnerzy projektu dostarczą Komisji Europejskiej dokument potwierdzający fakt, że byli zobowiązani do płacenia niepodlegającego zwrotowi podatku VAT od towarów i usług wymaganych do realizacji projektu.

Fundacja U. nie wykonuje działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest również podatnikiem tego podatku określonym w art. 15 ust. 1, art. 16 i art. 17 ww. ustawy. Fundacja nie wystawia faktur na usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 64 lit. a ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo sprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Ustawodawca, co do zasady wykluczył podatek naliczony z kosztów uzyskania przychodu. W określonych jednak przypadkach, wskazanych w cytowanym wyżej przepisie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zezwolił na obciążenie kosztów uzyskania przychodów podatkiem naliczonym. Ponadto, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy podatku od towarów i usług czynni, zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy.

Reasumując, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług, jeżeli nabywane przez niego towary i usługi wykorzystywane są następnie do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Jeżeli służą one czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług lub w ogóle niepodlegającym temu podatkowi, prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich nabycia nie przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Fundacji U. jako jednostce, która realizuje projekt w ramach programu LIFE+2013 w zakresie objętym projektem przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Fundacji U., zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, które będą nabywane w celu realizacji projektu, gdyż nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Usługi w ramach realizowanego projektu będą świadczone bezpłatnie. Nie przewiduje się, żeby projekt generował w przyszłości jakiekolwiek przychody. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi w rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie będziemy mieli do czynienia z obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego względu Fundacja nie będzie mogła odliczyć od podatku należnego podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, kóre będą nabywane w celu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 cyt. ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz w sytuacji kiedy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca, razem z Fundacją I. realizuje projekt. Wnioskodawca nie wykonuje działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług i nie jest również podatnikiem tego podatku. Fundacja nie wystawia faktur na usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, towary i usługi, które będą nabywane w ramach realizacji projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Nie przewiduje się, aby projekt generował w przyszłości jakiekolwiek przychody.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu.

Należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyklucza możliwość odliczenia podatku w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu realizowanego projektu nie zostanie spełniony. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT oraz zakupy dokonywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym Wnioskodawca realizując projekt w ramach programu LIFE+2013 nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług, które będą nabywane w celu realizacji projektu.

W tak przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Komisja Europejska
IPPB4/4511-831/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

brak prawa do odliczenia
ITPP3/4512-756/15/MZ | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-917/15/AK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/4512-967/15/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.