IPPP2/443-937/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.
IPPP2/443-937/14-2/RRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. odliczenie podatku
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 7 marca 7007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, w związku z czym nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Działalność LGD jest nieodpłatna i służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. LGD jest Stowarzyszeniem i nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT (nie składa deklaracji VAT).

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Osi 4 LEADER, na realizację zadań w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" dotyczący operacji "Wirtualny Obszar Turystyczny" (WOT). Przedmiotowe wydatki związane z ww. projektem zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach PROW 2007-2013. Operacja zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej oferty prezentującej walory historyczne, kulturowe, i przyrodnicze obszaru działania LGD. Koszty zostaną poniesione na opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze LGD. Spacer będzie zawierał obszerne informacje o zasobach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W spacerze zostaną uwzględnione takie elementy jak panoramy sferyczne z ziemi, z lotu ptaka, lotnicze, video klipy (15 sekundowe), panel sterowanie, lista panoram, katalog firm i instytucji, mapa lokalizacji, szkolenie dla osób, które będą aktualizowały wirtualny spacer, indywidualna szata graficzna, lektor, podkład dźwiękowy, wersja obcojęzyczną, integracja z Facebook, mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi panorami,, itp. Dodatkowo LGD poniesie koszty związane z powyższym projektem w zakresie opracowania i wydrukowania albumów, które będą rozdysponowane bezpłatnie oraz zakupu kiosków multimedialnych - wewnętrznych, które będą ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców, turystów i osób odwiedzających obszar Stowarzyszenia. Ww. działania nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego a powstały spacer wirtualny z realizacji operacji będzie oferowany mieszkańcom, turystom i odwiedzającym bezpłatnie.

Przy realizacji powyższych zadań LGD nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20, w związku z czym LGD nie ma możliwości zastosowania art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. działania będą wystawiane na LGD.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, osi 4 LEADER na realizację zadań w zakresie działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013 dotyczącego operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”...

Zdaniem Wnioskodawcy,

na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Stowarzyszenie LGD nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może ubiegać się o odliczenie i zwrot podatku VAT naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w okresie realizacji wyżej przedstawionego projektu (okres realizacji 2014-2015). Opisane działanie nie będzie wykorzystywane przez LGD na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja projektu nie doprowadzi do tego, że Stowarzyszenie nabędzie status podatnika podatku VAT od towarów i usług. W związku z powyższym nie będzie mógł odliczyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie mogła również odzyskać (otrzymać zwrotu) naliczonego podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu. Stowarzyszenie nie będzie miało również obowiązku składania deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (przypadek ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie).

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Lokalna Grupa Działania (LGD) jest Stowarzyszeniem , który nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, w związku z czym nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Działalność LGD jest nieodpłatna i służy realizacji celów statutowych. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT (nie składa deklaracji VAT).

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), Osi 4 LEADER, na realizację zadań w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" dotyczący operacji "Wirtualny Obszar Turystyczny" (WOT). Przedmiotowe wydatki związane z ww. projektem zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013. Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach PROW 2007-2013. Ww. działania nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego a powstały spacer wirtualny z realizacji operacji będzie oferowany mieszkańcom, turystom i odwiedzającym bezpłatnie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych, z którymi zakupy towarów i usług w ramach projektów byłyby związane. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. W związku z tym Stowarzyszenie nie ma również możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/443-686/14-8/OS | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku
IBPP4/443-260/14/PK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/443-966/14-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.