IPPP2/443-933/14-3/KBr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) uzupełnionym w dniu 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej”.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1927 roku.

W dniu 6 lutego 2004 roku OSP zostało jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79. poz. 855, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 179, poz. 1380).

OSP jest zrzeszeniem osób fizycznych. Celem OSP jest:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Zadania i cele OSP realizuje przez:

 • organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
 • organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP,
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 • prowadzenie innych form działalności mającej na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu OSP.

Majątek i fundusze OSP powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku i imprez, ofiarności publicznej.

W 2013 roku Stowarzyszenie aplikowało po środki z UE w ramach PROW 2007-2013 w zakresie „Małych projektów”. Został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operację pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej”, mającej na celu umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, poprzez remont oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w D.. Wyremontowana świetlica będzie udostępniona bezpłatnie przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji operacji.

Całkowity koszt operacji 81.426,20 zł, koszty kwalifikowane 81.426,20 zł. Wnioskowana kwota pomocy 50.000 zł. Całość wydatków jest objęta podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w D. ma prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w D. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. OSP prowadzi wyłącznie działalność statutową i realizując działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Nie zostanie zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnice kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej”, mający na celu umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, poprzez remont oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w D.. Wyremontowana świetlica będzie udostępniona bezpłatnie przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji operacji. Stowarzyszenie nie zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż jak wynika ze złożonego wniosku, zakupy zrealizowane w związku z projektem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej”.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.