IPPP2/443-871/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu
IPPP2/443-871/14-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. klub sportowy
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie było i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT – par. 8 Statutu mówi, że Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenie do tej pory nie prowadziło i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Klub Sportowy w maju 2014 roku przystąpiło do realizacji projektu - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana z Urzędem Marszałkowskim.

Przedsięwzięcie obejmuje organizację treningów w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. W ramach projektu zostaną poniesione wydatki dotyczące: wynagrodzenia trenera, koordynatora projektu oraz księgowego projektu, zakup sprzętu sportowego dla uczestników projektu, zakup wody mineralnej a także organizację obozu sportowego. Całkowity koszt projektu wynosi: 46.256,00 zł, w tym VAT 5.956,81 zł, który również stanowi koszt kwalifikowalny projektu.

Zadanie zostanie zakończone w październiku 2014 roku.

Do projektu Stowarzyszenie dołączyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, z którego wynika, że Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego podatku VAT.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnęło i nie będzie w przyszłości osiągało żadnych przychodów. Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą wykorzystywane również do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (działanie 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013)...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. zadania nie będzie prowadziła do sytuacji, w której stanie się on czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany w dalszym ciągu nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7. Nabywane towary i usługi w projekcie nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie nie będzie mogło obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją zadania - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy - współfinansowanego z funduszy unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie nie prowadziło i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie był i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT. Stowarzyszenie w maju 2014 roku przystąpiło do realizacji projektu - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy, finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. Przedsięwzięcie obejmuje organizację treningów w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. W ramach projektu zostaną poniesione wydatki dotyczące: wynagrodzenia trenera, koordynatora projektu oraz księgowego projektu, zakup sprzętu sportowego dla uczestników projektu, zakup wody mineralnej a także organizację obozu sportowego. Całkowity koszt projektu wynosi 46.256,00 zł, w tym VAT 5.956,81 zł. Zadanie zostanie zakończone w październiku 2014 roku. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnęło i nie będzie w przyszłości osiągało żadnych przychodów. Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą wykorzystywane również do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z analizy przywołanych wyżej przepisów wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy, finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów nie zostanie spełniony. Jak wskazał Wnioskodawca nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, w świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że skoro towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych to Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (działanie 413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013).

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Przy czym, należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.