IPPP2/443-825/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie uznania, że dotacja na realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego dotacjami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że dotacja na realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego dotacjami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że dotacja na realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego dotacjami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Zgodnie ze statutem Instytutu (dalej jako „Instytut”) przedmiotem działalności Instytutu jest przede wszystkim:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie lotnictwa, badań kosmicznych i w innych dziedzinach techniki, w których występują zagadnienia pokrewne;
 • przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz upowszechnienia wyników tych prac;
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych poprzez prowadzenie informacji naukowo-technicznej, w tym działalności bibliotecznej w przedmiocie działania Instytutu, prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej, prowadzenie działalności wydawniczej;
 • wykonywanie badań i analiz technicznych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
 • prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz różnych form kształcenia ustawicznego.

Ponadto Instytut prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, związaną z: produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych; produkcją statków i konstrukcji pływających, produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.

W 2009 roku Instytut pozyskał dofinansowanie projektu pt. „T.”, realizowanego w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwanego dalej: Projektem W..

 1. Stan wyjściowy i założenia do Projektu W. w uwarunkowaniach specyficznych dla projektów POIG.
 1. Podstawowym dokumentem wiążącym dla założeń projektowych był:

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” -edycja z 29 stycznia 2009 r. (ostatnia przed terminem składania dokumentacji aplikacyjnej 31 marca 2009 r.). W ww. dokumencie zdefiniowano opis dla Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”. Zgodnie z tym opisem zastrzeżono uwarunkowania specyficzne dla działań:

Pkt 26: Wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów rozwojowych nie będą bezpośrednio wdrażane przez beneficjentów pomocy a udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach rynkowych lub nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników projektów.

W realiach krajowych tego okresu rynek lotniczy wiatrakowcowy praktycznie jeszcze nie istniał. Brak było jednocześnie podstaw rozwoju tego rynku, literatury technicznej, opracowań naukowych jakichkolwiek doświadczeń krajowego przemysłu z takimi konstrukcjami. Podejmowano pierwsze próby implementacji wiatrakowców bazując na technologii w całości francuskiej oraz tworzono podstawy formalne do rejestracji sprzętu, który oficjalnie w kraju nie występował.

Ze względu na brak możliwości bezpośredniego wdrożenia rezultatów przez Instytut i z uwagi na fakt, że rynek potencjalnych odbiorców rezultatów w sferze komercyjnej jeszcze nie istniał brak było wiarygodnych przesłanek, że po zakończeniu projektu będzie istniała możliwość sprzedaży rezultatów i szansa odzyskania naliczonego w projekcie podatku VAT. Dlatego cele projektu zostały sformułowane pod kątem ogólnej przydatności na potrzeby branży lotniczej, jako zdobycie własnej niezależnej wiedzy z dziedziny aerodynamiki, mechaniki lotu, wytrzymałości oraz projektowania i budowy konstrukcji wiatrakowców, następnie walidacja tej wiedzy na konkretnych rozwiązaniach technicznych i przebadanie tych rozwiązań w pierwszym w kraju pełnym procesie dowodowym pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tym samym w wymiarze ogólnospołecznym projekt miał nadrobić krajowe opóźnienie w dziedzinie technologii wiatrakowcowych sięgające kilkudziesięciu lat w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów świata. W tym celu działania w projekcie zostały ukierunkowane pod kątem wygenerowania jak największej ilości rozwiązań i opracowań merytorycznych, które zostaną udostępnione nieodpłatnie potencjalnym zainteresowanym i stworzą dopiero podstawy do rozwoju rynku wiatrakowców w kraju.

Zgodnie z dokumentem wymienionym powyżej, wg pkt 12: Wsparcie dla projektów obejmujących wdrożenie wyników projektów badawczych, finansowanych w ramach niniejszego działania, może być udzielane w ramach działań 1.4 oraz 4.1. Oba te działania są dedykowane dla przedsiębiorców, tak więc tworząc projekt przyjęto założenie, że krajowi przedsiębiorcy mając dostęp do wypracowanych w jego wyniku podstaw merytorycznych dzięki przewidzianym w POIG instrumentom wsparcia dalej będą sami rozwijać technologię wiatrakowców na odpowiednio wysokim światowym poziomie.

 1. Realizacja projektu „ W.

W trakcie prac objętych projektem z realizowano następujące zadania:

Zad. 1. Zarządzanie projektem - etap pomocniczy, którego celem była organizacja i koordynacja prac we wszystkich komórkach Instytutu oraz u jego podwykonawców, a ponadto rozliczanie projektu i współpraca z Instytucją Finansującą.

Zad. 2. Prace projektowe i konstrukcyjne – etap merytoryczny, w trakcie którego we własnym zakresie – od podstaw – opracowano wszystkie rozwiązania i podzespoły dedykowane wiatrakowcom zdobywając przy tym niezbędną wiedzę z dziedziny, która dotychczas nie występowała w krajowej praktyce.

Zad. 3 Prace – etap warsztatowy i jednocześnie merytoryczny, w trakcie którego wykonano wszystkie opracowane podzespoły poznając ich specyfikę i weryfikując doświadczalnie wiedzę z etapu poprzedniego.

Zad. 4. Badania i testy – etap prac, w trakcie którego poddano próbom statycznym i badaniom funkcjonalnym wszystkie wytworzone elementy, potwierdzając doświadczalnie ich cechy użytkowe i przydatność do konstrukcji latającej.

Zad. 5. Wykonanie demonstratora technologii – etap warsztatowy, w którym wykonane i przebadane podzespoły zostały zintegrowane w demonstrator technologii. W., ani żaden z jego podzespołów, zgodnie z regulaminem projektów POIG nie będą przekazywane, ani sprzedawane innym podmiotom i pozostaną w instytucie przez okres min. trwałości projektu.

Zad. 6. Badania demonstratora technologii – etap badawczy, w którym pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeprowadzono po raz pierwszy w kraju pełny proces dowodowy wiatrakowca.

Zad. 7. Opracowanie wyników i przygotowanie do udostępnienia – etap pomocniczy, niezbędny do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz opracowania wyników w formie możliwej do udostępnienia zainteresowanych podmiotom.

Zad. 8. Promocja projektu – etap wymagany przez Instytucję Finansującą, służący informowaniu społeczeństwa i zainteresowanych środowisk o pozyskanym dofinansowaniu i przewidywanych rezultatach projektu.

 1. Stan obecny.

Aktualnie, tj. po zakończenia projektu, trwają prace nad udostępnieniem rezultatów zainteresowanym podmiotom. W kraju jest obecnie dwóch producentów wiatrakowców, którzy wytwarzają konstrukcje ultralekkie tj. niższej klasy niż podejmowana w projekcie, o ograniczonych możliwościach zastosowań komercyjnych, a tym samym o niższej przydatności w krajowej praktyce gospodarczej. Potencjał obu Producentów jest zbyt słaby do nabycia praw i licencji na zasadach odpłatności, ponieważ w warunkach początkowych rozwoju rynku nie istnieje szansa odzyskania przez firmę poniesionych nakładów w realnym do określenia terminie. Tym samym nadal nie istnieją szanse na odzyskanie naliczonego podatku VAT w drodze komercjalizacji rezultatów, zwłaszcza, że wobec wielkości poniesionych nakładów w perspektywie najbliższych pięciu lat (kiedy to mają być utrzymane rezultaty projektu) jest to praktycznie nierealne ze względu, że ich atrakcyjność rynkowa będzie szybko malała wobec stałego postępu technicznego w lotnictwie.

Jednocześnie realizatorzy są przekonani, że w tej sytuacji każda próba pobierania opłat za wdrożenia zahamowałaby rozwój konstrukcji wiatrakowców w kraju, co podważy sens wszystkich działań zrealizowanych w projekcie.

Projekt W. finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywanych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowej przekazywanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją w Instytucie Projektu W. Instytut uprawniony będzie do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z tym Projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Instytutu z uwagi na fakt, że nabywane towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie wystąpi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z Projektem W..

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Odpłatność oznacza wykonanie powyższych czynności za wynagrodzeniem. tj. pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanym świadczeniem (dostawa towaru lub wykonanie usługi) powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym.

W przedmiotowym przypadku realizowane przez Instytut prace nie są wykonywane za wynagrodzeniem. Są one sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywanych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowej przekazywanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 VAT w podstawie opodatkowania VAT należy uwzględnić także otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Tak więc, włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji; subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Otrzymana przez Instytut dotacja celowa służy jedynie na pokrycie kosztów dotyczących Projektu W.. W związku z realizacją Projektu W. Instytut ponosi przede wszystkim koszty:

 1. wynagrodzenia z pochodnymi personelu badawczego, technicznego oraz wynagrodzenia personelu zarządzającego j rozliczającego projekt;
 2. zakupu wyposażenia, materiałów i usług niezbędnych do skonstruowania demonstratora technologii jakim jest W..

Pozyskana dotacja celowa nie będzie miała bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie będzie przyznawana jako dopłata do ceny usługi a przeznaczona będzie wyłącznie na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanych czynności. Oznacza to, że przedmiotowa dotacja ma charakter zakupowy, nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. W konsekwencji w związku z realizacją projektu Instytut otrzyma jedynie zwrot poniesionych kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymywana przez Instytut dotacja nie będzie uwzględniona jako obrót z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi zakupione dla celów realizacji Projektu W. nie będą w praktyce wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Efekty prac pozostaną w Instytucie i nie będą przedmiotem dalszej odprzedaży (odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług). W konsekwencji nie wystąpią przesłanki uprawniające Instytut do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z tym projektem.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje czynnemu podatnikowi VAT jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści tego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione co najmniej dwa warunki:

 1. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz
 2. nabywane towary i usługi są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem). Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Efekty realizowanych zadań badawczych nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Instytut nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia towarów i usług w związku z realizacją Projektu W..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy o VAT został uchylony i jednocześnie wprowadzony został przepis art. 29a.

I tak z treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza cytowanych regulacji jednoznacznie wskazuje, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dofinansowania, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na uznanie uzyskanej przez podatnika dopłaty za podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, czy udzielane jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dofinansowania o charakterze przedmiotowym, które jednocześnie stanowią dopłatę do ceny towaru lub usługi – dofinansowanie takie stanowi wówczas, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, czy też nie mają takiego wpływu, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca (Instytut) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie lotnictwa i w innych dziedzinach techniki oraz ich upowszechnianie, przystosowanie wyników tych badań i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, wykonywanie badań i analiz technicznych, prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej, wydawniczej oraz szkoleń specjalistycznych.

Instytut prowadzi także działalność gospodarczą związaną z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych; produkcją statków i konstrukcji pływających, produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.

W 2009 r. Instytut pozyskał dofinansowanie projektu pt. „T.”, realizowanego w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zwanego Projektem W.. Zgodnie z warunkami realizowanego projektu Wnioskodawca nie może bezpośrednio wdrożyć uzyskanych w efekcie realizacji projektu wyników, natomiast jest zobowiązany do ich udostępnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom na zasadach rynkowych lub nieodpłatnie.

W realizowanym projekcie z uwagi na brak podmiotów zajmującym się tą dziedziną gospodarki i duże krajowe opóźnienie w dziedzinie tej technologii działania zostały skierowane na wygenerowanie jak największej ilości rozwiązań i opracowań merytorycznych, które zostaną udostępnione nieodpłatnie potencjalnym zainteresowanym i stworzą podstawy do rozwoju rynku wiatrakowców w kraju.

Obecnie po zakończenia projektu, trwają prace nad udostępnieniem rezultatów zainteresowanym podmiotom. Wyniki przeprowadzonych prac i badań w ramach projektu zostaną udostępnione nieodpłatnie z uwagi na brak możliwości odpłatnej sprzedaży praw i licencji (na rynku krajowym brak jest podmiotów, które mogłyby odpłatnie nabyć wyniki przeprowadzonych badań).

Projekt W. finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej przekazywanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Otrzymana przez Instytut dotacja celowa służy jedynie na pokrycie kosztów dotyczących Projektu W.. W związku z realizacją Projektu Instytut ponosi koszty:

 1. wynagrodzenia z pochodnymi personelu badawczego, technicznego oraz wynagrodzenia personelu zarządzającego j rozliczającego projekt;
 2. zakupu wyposażenia, materiałów i usług niezbędnych do skonstruowania demonstratora technologii jakim jest W..

Pozyskana dotacja celowa nie będzie miała bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie będzie przyznawana jako dopłata do ceny usługi a przeznaczona będzie wyłącznie na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanych czynności.

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano – wyniki zrealizowanego projektu zostaną udostępnione bezpłatnie a pozyskana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonych usług, gdyż nie ma na celu dofinansowania ceny sprzedaży i przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymane dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej przekazywanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wskazanego projektu nie stanowią podstawy opodatkowania, w rozumieniu art. 29 ust. 1 i art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie stanowią czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do kwestii prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów wskazanych we wniosku.

Według art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast na mocy obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że ramach działań statutowych Instytut będąc podatnikiem VAT zrealizował projekt pt. „T.”, w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Projekt W.). Projekt ten jest finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa.

Dofinansowanie uzyskane przez Instytut przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Efekty realizowanych zadań badawczych nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wyniki przeprowadzonych prac i badań w ramach projektu zostaną udostępnione nieodpłatnie z uwagi na brak możliwości odpłatnej sprzedaży praw i licencji (na rynku krajowym brak jest podmiotów, które mogłyby odpłatnie nabyć wyniki przeprowadzonych badań). Towary i usługi zakupione dla celów realizacji Projektu W. nie będą w praktyce wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT ani w całości ani w części, wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu opisanego we wniosku.

Jak już wyżej wskazano, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, zatem stwierdzić należy, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy realizuje projekt, w ramach którego nie występują żadne czynności odpłatne, zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.