IPPP2/443-762/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania, że dotacja na realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów finansowanych dotacjami.
IPPP2/443-762/14-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. odliczenie podatku
 4. opodatkowanie
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że dotacja na realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów finansowanych dotacjami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że dotacja na realizację projektu nie stanowi podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów finansowanych dotacjami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja ustanowiona aktem notarialnym z dnia 22 lipca 2009 r. przez Fundatorów Pawła , Mariusza i Wojciecha działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 203 z 1991 r.) o fundacjach i ustanowionego statutu.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja jest podatnikiem podatku VAT.

Celem Fundacji jest promocja i wspieranie rozwoju polskiego i światowego reportażu i literatury faktu oraz innych form dokumentalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie międzynarodowego ośrodka kultury i dokumentacji pod nazwą Instytut, organizację i produkcję imprez kulturalnych i naukowych, prowadzenie działań edukacyjnych, troskę i ochronę istniejących zbiorów dokumentów i pamiątek, związanych z reportażem i literaturą faktu oraz twórcami reportażu, dokumentowanie współczesnych dokonań reporterów i autorów literatury faktu, gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o reportażu i literaturze faktu oraz innych form dokumentalnych, prowadzenie archiwum, biblioteki i informatorium, przyznawanie nagród polskim i zagranicznym twórcom literatury faktu i innych form dokumentalnych za ich wybitne osiągnięcia twórcze, przyznawanie stypendiów twórczych, finansowanie lub współfinansowanie indywidualnych projektów reporterskich, finansowanie lub współfinansowanie wszelkich działań twórczych mających na celu promocję reportażu, literatury faktu i innych form dokumentalnych, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowania projektów badawczych w zakresie wiedzy o reportażu i literaturze faktu oraz innych form dokumentalnych, prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek i czasopisma poświęconego reportażowi, literaturze faktu oraz innym formom dokumentalnym, prowadzenie księgarni, antykwariatu i klubu reportażu, tworzenie i prowadzenie serwisów WWW poświęconych reportażowi i literaturze faktu oraz innym formom dokumentalnym, kupowanie kolekcji, przyjmowanie depozytów i darowizn, gromadzenie środków finansowych na statutową działalność Fundacji, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz państwowymi i samorządowymi instytucjami w kraju i za granicą, a także indywidualnymi osobami zajmującymi się prowadzeniem podobnej działalności lub takimi, których działalność może przysłużyć się realizacji statutowych celów Fundacji, prowadzenie działań na rzecz rozwiązań prawnych i metod promocji kultury, które funkcjonują w Unii Europejskiej, prowadzenie działań społeczno-kulturalnych na rzecz środowiska bezpośrednio sąsiadującego z ośrodkiem kultury prowadzonym przez Fundację, prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej na rzecz środowiska reporterów oraz środowisk przez nich zdokumentowanych i opisanych.

Fundacja na realizację powyższych celów pozyskuje środki z dotacji oraz z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, usług i obrotu towarowego, a w szczególności:

 1. działalność wydawniczą i sprzedaż własnych wydawnictw;
 2. prowadzenie szkoły reportażu i kursów szkoleniowych;
 3. organizacja promocji, konferencji i szkoleń własnych oraz zleconych;
 4. działalność fonograficzną, filmową i fotograficzną;
 5. działalność księgarską;
 6. produkcję lub współprodukcję wystaw, spektakli teatralnych i filmów;
 7. działalność gastronomiczną.

W ramach działań statutowych nieodpłatnych Fundacja realizuje dwa projekty w ramach dofinansowania:

 1. Projekt, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywatelskiej Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa w ramach umowy . Projekt pod nazwą to cykl dwudziestu trzech publicznych spotkań z cudzoziemcami i cudzoziemkami spoza Unii Europejskiej, mieszkającymi w Polsce. Każde ze spotkań prowadzi reporter/reporterka zajmujący/-a się danym krajem lub regionem. Rozmowy o kraju pochodzenia cudzoziemca i jego kulturze, ale też przede wszystkim o życiu w Polsce. Celem projektu jest integracja cudzoziemców mieszkających w Polsce, obalanie stereotypów dotyczących innych kultur, budowa dialogu międzykulturowego.
 2. Projekt pod nazwą finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, w ramach umowy. Projekt to działania, które włączą lokalne media w aktywny i konstruktywny sprzeciw wobec dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną oraz wobec dyskryminacji osób spoza tzw. „normy” (np. z niepełnosprawnością, byłych więźniarek i więźniów). W 16 województwach, w miejscowościach poniżej 70 tys. mieszkańców Fundacja zrealizuje 28 dwudniowych warsztatów dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Prowadzący, przez dostarczenie wiedzy i umiejętności, zwrócą uwagę i uwrażliwią uczestników na problemy osób narażonych na wykluczenie, dyskryminację i łamanie ich praw, tak aby owocowało to w przyszłości rzetelnymi publikacjami. Prowadzący to trenerzy antydyskryminacyjni, reporterzy piszący o świecie postkolonialnym, innych kulturach, o problematyce mniejszości w Polsce ( b. więźniowie) oraz przedstawiciele mniejszości mieszkający, w miarę możliwości, w województwie. Uczestnicy stworzą stroną www promującą sprawę.

Dofinansowania przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów.

Dla odbiorców projektu wszystkie jego działania mają charakter bezpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisane, uzyskane dofinansowania stanowiące zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy Fundacji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z realizacją projektu:
  • finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywatelskiej Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa w ramach umowy;
  • finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, w ramach umowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dofinansowania na realizację projektów finansowanych ze środków publicznych stanowią zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektów. Dofinansowania nie są związane w sposób bezwzględny i bezpośredni z dostawą towarów lub świadczeniem przez Fundację usług.

Mając powyższe na uwadze pozyskane dotacje przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów, co oznacza, że są to dotacje o charakterze zakupowym, a nie dotacje mające na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektów Fundacja nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów.

Zdaniem Fundacji przyznane na taki cel dotacje nie spełniają przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stanowią obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

W związku z powyższym, zakupów towarów i usług finansowanych tymi dotacjami nie można uznać jako wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Fundacji nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z realizacją projektów:

 • finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywatelskiej Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa w ramach umowy numer,
 • finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, w ramach umowy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ad 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy o VAT został uchylony i jednocześnie wprowadzony został przepis art. 29a.

I tak z treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza cytowanych regulacji jednoznacznie wskazuje, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dofinansowania, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na uznanie uzyskanej przez podatnika dopłaty za podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, czy udzielane jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dofinansowania o charakterze przedmiotowym, które jednocześnie stanowią dopłatę do ceny towaru lub usługi – dofinansowanie takie stanowi wówczas, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Celem Fundacji jest promocja i wspieranie rozwoju polskiego i światowego reportażu i literatury faktu oraz innych form dokumentalnych. Środki na realizację powyższych celów pozyskuje z dotacji oraz z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, świadczenia usług i obrotu towarowego. W ramach działań statutowych nieodpłatnych Fundacja realizuje dwa projekty w zakresie integracji cudzoziemców oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię itd. Projekty te są finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa.

Dofinansowania przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów; są to dotacje o charakterze zakupowym. W ramach realizowanych projektów dla ich beneficjentów nie występują świadczenia odpłatne.

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano – uczestnicy biorą udział w projektach bezpłatnie a pozyskana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonych usług, gdyż nie ma na celu dofinansowania ceny sprzedaży i przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacje ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz z budżetu państwa, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wskazanych projektów nie stanowią podstawy opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie stanowią czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do kwestii prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów wskazanych we wniosku.

Według art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że ramach działań statutowych nieodpłatnych Fundacja będąc podatnikiem VAT realizuje dwa projekty w zakresie integracji cudzoziemców oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię itd. Projekty te są finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa.

Dofinansowania przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów. W ramach realizowanych projektów dla ich beneficjentów nie występują świadczenia odpłatne. Zakupy towarów i usług finansowane tymi dotacjami nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT ani w całości ani w części, wynikającego z faktur dotyczących poniesionych wydatków w związku z realizacją projektów opisanych we wniosku.

Jak już wyżej wskazano, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, zatem stwierdzić należy, że w opisanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca na podstawie zawartych umów realizuje projekty, w ramach których nie występują żadne czynności odpłatne, zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektów.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.