IPPP2/443-1206/14-4/AO | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu
IPPP2/443-1206/14-4/AOinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem nadanym 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z 15 stycznia 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1206/14-2/AO (skutecznie doręczone 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem nadanym 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z 15 stycznia 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1206/14-2/AO (data doręczenia 19 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest wnioskodawcą projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie wniosku w „Rejestrze wniosków złożonych do biura w dniach 01-14 sierpnia 2014 roku - Małe Projekty” na dofinansowanie projektu pod nazwą „C.”.

Zakres operacji objętych wnioskiem dotyczył wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez stworzenie dodatkowych możliwości do zagospodarowania czasu wolnego, koordynację działań o charakterze kulturalnym (wynajem firmy pomiarowej, obsługę konferansjerską, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną).

W złożonym wniosku i podpisując umowę złożono oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy - Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. Przyjęto VAT, jako koszt kwalifikowany podlegający refundacji, ponieważ Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Samorząd Województwa przed podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu żąda przedstawienia interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego wystawionej przez upoważniony organ celem sprawdzenia czy beneficjent ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT. Aby Stowarzyszenie mogło zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych niezbędne jest uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie wedle istniejącego prawa może odzyskać podatek VAT dla realizacji operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektu pod nazwą „C.” gdy zakres operacji objętych wnioskiem dotyczył wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez stworzenie dodatkowych możliwości do zagospodarowania czasu wolnego, koordynację działań o charakterze kulturalnym (wynajem firmy pomiarowej, obsługę konferansjerską, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną)...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Stowarzyszenia wedle obowiązującego prawa Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w swojej działalności statutowej i jednocześnie dotyczy to też realizacji operacji działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektu pod nazwą „C.” gdy zakres operacji objętych wnioskiem dotyczył wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez stworzenie dodatkowych możliwości do zagospodarowania czasu wolnego, koordynację działań o charakterze kulturalnym (wynajem firmy pomiarowej, obsługę konferansjerską, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną).

Zgodnie z zapisami statutu:

Rozdział I. Nazwa, Teren działania, Siedziba, Charakter prawny

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 4. Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku - „Ustawa o sporcie”, Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym statutem.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej tylko statutową. Nabyte usługi i towary (wynajem firmy pomiarowej, obsługa konferansjerska, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną) podczas realizacji projektu pod nazwą „C.” nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi nie były sprzedawane, nie była prowadzona sprzedaż biletów wstępu.

Stowarzyszenie wnosi o potwierdzenie stanowiska, iż w związku z obowiązującym prawem Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, zatem VAT jest dla Stowarzyszenia kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 cyt. ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie jest wnioskodawcą projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie wniosku w „Rejestrze wniosków złożonych do biura w dniach 01-14 sierpnia 2014 roku - Małe Projekty” na dofinansowanie projektu pod nazwą „C.”. Zakres operacji objętych wnioskiem dotyczył wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez stworzenie dodatkowych możliwości do zagospodarowania czasu wolnego, koordynację działań o charakterze kulturalnym (wynajem firmy pomiarowej, obsługę konferansjerską, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej tylko statutową. Nabyte usługi i towary (wynajem firmy pomiarowej, obsługa konferansjerska, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną) podczas realizacji projektu pod nazwą „C.” nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi nie były sprzedawane, nie była prowadzona sprzedaż biletów wstępu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektu pod nazwą „C.”.

Z analizy przywołanych wyżej przepisów wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że w niniejszych okolicznościach nie został więc spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizowanym projektem pod nazwą „C.”, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte usługi i towary (wynajem firmy pomiarowej, obsługa konferansjerska, przygotowanie posiłku dla uczestników, zakup nagród dla uczestników - stroje i akcesoria biegowe, zakup medali i pucharów, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - gry edukacyjne, wydruk plakatów, wynajem karetki z obsługą medyczną) podczas realizacji projektu pod nazwą „C.” nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabyte towary i usługi nie były sprzedawane, nie była prowadzona sprzedaż biletów wstępu.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków związanych z realizowanym projektem. Tym samym, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą „C.”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ zauważa, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygnięcia wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1354/14/AP | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-251/15-3/EK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/4512-142/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.