IPPP2/443-1198/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
IPPP2/443-1198/14-2/KBrinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. parafia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2013 roku Parafia Rzymsko-katolicka złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Małe Projekty). Tytuł projektu: „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy”.

Operacja miała na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rekonstrukcję, remont i konserwację zabytkowej kostnicy wpisanej do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego. Operacja wpłynęła na ochronę wartości kulturowych i historycznych oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Projekt obejmuje: odrestaurowanie i przywrócenie dawnej świetności zabytkowej kaplicy zlokalizowanej przy kościele parafialnym . Dla przywrócenia jej dawnej świetności, zgodnie z opinią konserwatora zabytków konieczna była wymiana zniszczonych elementów drewnianych ścian zewnętrznych, w tym podwalin, a pozostałe elementy ścian należało dezynfekować, impregnować i dokonać ich hydrofobizacji, wymienić część zniszczonych krokwi, dokonać całkowitej wymiany łat oraz wykonać dach z gontu łupanego. Należało także zabezpieczyć pozostałe elementy drewniane oraz uporządkować fundament kamienny i wykonać izolację poziomą całej budowli.

W 2014 roku Proboszcz parafii podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu tj. „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy”, który zostanie zrealizowany z końcem listopada 2014 r. Zgodnie z podpisaną umową Proboszcz przygotowuje wniosek o płatność. W trakcie jego przygotowywania uzyskano informację, że w razie zadeklarowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego obowiązkiem beneficjenta jest dostarczenie jako załącznika do wniosku o płatność, indywidualnej interpretacji ws. możliwości odzyskania podatku VAT. Kostnica jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa. Obiekt jest ogólnodostępny dla ludzi i zwiedzających nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej. Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7. Nabywane usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy” nie były/nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy parafia Rzymsko-katolicka jako jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych dotyczących usług i zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej... (działanie 413 PROW 2007-2013)

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Parafia stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jako podmiot realizujący projekt nadal nie będzie miała obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia przez podatnika podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania o czynności opodatkowanych. Skoro zatem Parafia jako podmiot nie wykonuje czynności opodatkowanych, to nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyżej powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ze złożonego wniosku wynika, że Parafia zrealizowała projekt pn. „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy”. Operacja miała na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rekonstrukcję, remont i konserwację zabytkowej kostnicy wpisanej do rejestru zabytków ruchomych województwa. Operacja wpłynęła na ochronę wartości kulturowych i historycznych oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Projekt obejmuje: odrestaurowanie i przywrócenie dawnej świetności zabytkowej kaplicy zlokalizowanej przy kościele parafialnym . Kostnica jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa. Obiekt jest ogólnodostępny dla ludzi i zwiedzających nieodpłatnie. Parafia nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej. Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7. Nabywane usługi i towary niezbędne do realizacji projektu „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy” nie były/nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Rekonstrukcja, remont i konserwacja zabytkowej kostnicy”. Statusu tego Wnioskodawca nie uzyska w wyniku realizacji ww. projektu, gdyż jak wynika z wniosku, obiekt po odrestaurowaniu nie będzie służył Parafii do jakichkolwiek celów zarobkowych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.