IPPP2/443-1191/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPPP2/443-1191/14-2/KOMinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. odliczenie podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej - opodatkowanej. OSP realizuje projekt w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Grunt wraz z budynkiem remizy stanowi własność Gminy, a OSP jest użytkownikiem wieczystym. Umowa przyznania pomocy została zawarta w dniu 2 grudnia 2014 r. Celem operacji jest umożliwianie rozwijania integracji i aktywacji społeczności lokalnej poprzez bezpłatne udostępnianie mieszkańcom odremontowanego i zmodernizowanego budynku remizy pełniącego rolę świetlicy wiejskiej (miejsce użyteczności publicznej). Miejscowość, w której znajduje się budynek remizy OSP liczy ponad 1400 mieszkańców. Oprócz istniejącego budynku remizy na terenie miejscowości brak jest miejsc, które mogłyby pełnić rolę świetlicy wiejskiej, dlatego też podjęta została decyzja o remoncie budynku remizy OSP.

Z uwagi na średni stan techniczny dachu, brak wieńca oraz przemarzanie stropu i ścian w celu zapewnienia komfortowego miejsca do spotkań mieszkańców oraz organizacji takich jak np. stowarzyszenie wędkarskie, gminny związek rolników, koła gospodyń wiejskich itp. konieczny okazał się remont wraz z termomodernizacją budynku, który jest realizowany w ramach powyższego programu.

Zakres prac obejmuje: wykonanie zmiany konstrukcji dachu: rozbiórka pokrycia dachu z papy, skucie warstwy betonu oraz zdjęcie warstwy wyrównawczej do stropu, wykonanie wieńca żelbetonowego, wykonanie więźby dachowej z więzarów drewnianych, ocieplenie stropu wełną mineralną grubości 20 cm, pokrycie dachu blachą, wykonanie obróbek blacharskich, podwyższenie kominów oraz termomodernizacja: wymiana okien drewnianych na PCV, ocieplenie budynku styropianem oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego.

W ramach projektu podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowany, projekt nie wiąże się z działalnością zarobkową oraz sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy OSP przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT, a zrealizowany projekt nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej, w związku z powyższym OSP nie przysługuje prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów dot. remontu i termomodernizacji budynku remizy OSP w celu umożliwienia integracji i aktywacji społeczności lokalnej poprzez bezpłatne udostępnianie mieszkańcom odremontowanego i zmodernizowanego budynku remizy pełniącego rolę świetlicy wiejskiej. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie prowadzi także działalności gospodarczej opodatkowanej. W ramach projektu podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowany, projekt nie wiąże się z działalnością zarobkową oraz sprzedażą opodatkowaną.

Analiza opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że nie został spełniony tu podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. OSP nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym OSP nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu.

W świetle powyżej przedstawionych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IPTPP1/443-874/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/443-1170/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.