IPPP2/443-1074/14-4/AO | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
IPPP2/443-1074/14-4/AOinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku złożonym osobiście 24 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym osobiście 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z 26 listopada 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-1074/14-2/AO (skutecznie doręczone 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu realizowanego projektu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniony został osobiście 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z 26 listopada 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-1074/14-2/AO (data doręczenia 28 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest pomocniczą jednostką naukową nieposiadającą osobowości prawnej. Zasady organizacji i działania X. i jej jednostek naukowych reguluje ustawa. Wnioskodawca od 20 sierpnia 2013 roku otrzymuje dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2007-2013 projektu „Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu”.

Przedmiotem projektu jest modernizacja obiektu laboratorium badawczego oraz zakup wyposażenia laboratoriów Wnioskodawcy. Założeniem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy, technologii i innowacyjności w zakresie hodowli ryb słodkowodnych do sektora biznesu i nauki. Powstanie pierwszy w regionie (drugi w kraju) ośrodek przeprowadzający szybką i kompleksową diagnostykę ryb na obecność patogennych wirusów. Nowe metody badawcze wpłyną pozytywnie na wzrost innowacyjności gospodarki rybnej w województwie ze względu na fakt, że umożliwią rozszerzenie prowadzonych w Zakładzie badań genetycznych w aspekcie oceny genetycznej kontroli mechanizmów odpornościowych ryb, sprawności tych mechanizmów i wpływu na nie czynników o charakterze pozagenetycznym.

Z założenia jednostka ta prowadzi działalność, która nie jest nastawiona na zysk, dlatego też uzyskiwane dzięki modernizacji laboratorium wyniki badań będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym hodowcom. Działalność usługowa polegająca na pracy laboratorium nie będzie podlegała sprzedaży, w związku z czym nie będzie stanowić przychodu dla jednostki.

W trakcie realizacji projektu jednostka otrzymuje faktury VAT wystawione na X. W deklaracji VAT-7 X. nie wykazuje podatku VAT naliczonego od tych faktur oraz nie korzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od nich. Faktury te ujęte są w rejestrze zakupu X. jako niepodlegające opodatkowaniu. X. składa wewnętrzną deklarację VAT do X. X. jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i składa deklarację VAT-7 za wszystkie podległe jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym i za Wnioskodawcę.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie opisu stanu faktycznego Wnioskodawca poinformował, że efekty projektu „Modernizacja laboratorium Zakładu” nie są i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym istniała możliwość odzyskania zapłaconego podatku od towarów i usług, zgodnie z zasadami określonymi w art. 86.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Uznanie zapłaconego podatku VAT za wydatek kwalifikowany wymaga uzyskania przez X. interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej w sprawie braku prawa do możliwości odliczenia podatku VAT w powyższej sytuacji.

Wnioskodawca podkreśla, iż składając ostatni wniosek o płatność rozliczający uzyskane środki unijne beneficjent zobowiązany jest do jednoznacznego określenia kwalifikowalności podatku VAT, tzn. czy podatek ten zostanie sfinansowany z części środków unijnych. Bowiem jeśli istnieje przesłanka, iż podatnik ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub jego zwrot wówczas wartość dofinansowania ze środków unijnych pomniejszona będzie o podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca jako podatnik stoi na stanowisku, że w przypadku ww. projektu, dotyczącego modernizacji części budynku laboratorium i jego doposażenia, współfinansowanego ze środków unijnych nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz jego zwrotu ze względu na fakt, że jednostka nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT związanych z projektem (praca laboratorium).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest pomocniczą jednostką naukową Wnioskodawcy nieposiadającą osobowości prawnej. Wnioskodawca od 20 sierpnia 2013 roku otrzymuje dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2007-2013 projektu „Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu”. Przedmiotem projektu jest modernizacja obiektu laboratorium badawczego oraz zakup wyposażenia laboratoriów Zakładu. Z założenia jednostka ta prowadzi działalność, która nie jest nastawiona na zysk, dlatego też uzyskiwane dzięki modernizacji laboratorium wyniki badań będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym hodowcom. Działalność usługowa polegająca na pracy laboratorium nie będzie podlegała sprzedaży, w związku z czym nie będzie stanowić przychodu dla jednostki. Efekty projektu „Modernizacja laboratorium Zakładu” nie są i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W trakcie realizacji projektu jednostka otrzymuje faktury VAT wystawione na X. W deklaracji VAT-7 X. nie wykazuje podatku VAT naliczonego od tych faktur oraz nie korzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od nich. Faktury te ujęte są w rejestrze zakupu X. jako niepodlegające opodatkowaniu. Wnioskodawca. składa wewnętrzną deklarację VAT do X. X. jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i składa deklarację VAT-7 za wszystkie podległe jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w tym i za Wnioskodawcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu realizowanego projektu.

Z analizy przywołanych wyżej przepisów wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak więc, w rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony. Jak wynika ze złożonego wniosku efekty projektu „Modernizacja laboratorium Zakładu” nie są i nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym, towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że skoro towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą miały związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizowanym projektem. Tym samym, Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji należy uznać, że, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu „Modernizacja laboratorium Zakładu”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Końcowo, należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-21/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/4512-27/15-2/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.