IPPP1/4512-758/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
IPPP1/4512-758/15-4/MKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  3. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 29 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 29 lipca 2015 r., (skutecznie doręczone 11 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną, funkcjonuje jako Stowarzyszenie pod nazwą L.. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada statusu OPP, nie figuruje w rejestrze podatników VAT. Wnioskodawca bierze udział w realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013. Zakupy dokonywane przez Stowarzyszenie to najczęściej materiały biurowe takie jak: papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty - materiały te są niezbędne do funkcjonowania biura. W ramach działania 421- wdrażanie projektów współpracy zostały opracowane foldery, mapy, filmy promocyjne, zostały wytyczone szlaki rowerowe i wodne.

Usługi z jakich korzysta Wnioskodawca, to najczęściej bezpłatne szkolenia służące pracownikom biura do prawidłowego rozliczania projektów unijnych.

Wszystkie te zakupy i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że nie odzyskuje podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wykonywanych zakupów towarów i usług w związku z uczestnictwem w Programie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

L. nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 15 i 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, funkcjonuje jako Stowarzyszenie pod nazwą L.. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada statusu OPP, nie figuruje w rejestrze podatników VAT. Wnioskodawca bierze udział w realizacji projektu w ramach PROW 2007-2013. Zakupy dokonywane przez Stowarzyszenie to najczęściej materiały biurowe takie jak: papier ksero, koperty, długopisy, skoroszyty - materiały te są niezbędne do funkcjonowania biura. W ramach działania 421- wdrażanie projektów współpracy zostały opracowane foldery, mapy, filmy promocyjne, zostały wytyczone szlaki rowerowe i wodne.

Usługi z jakich korzysta Wnioskodawca, to najczęściej bezpłatne szkolenia służące pracownikom biura do prawidłowego rozliczania projektów unijnych.

Wszystkie te zakupy i usługi nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi na wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nabywanych towarów i usług w ramach uczestnictwa w Programie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a więc brak jest związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z uczestnictwem w Programie.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.