IPPP1/4512-737/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

Ponieważ Wnioskodawca nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, nie ma prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji opisanego projektu badawczego
IPPP1/4512-737/15-2/JLinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odliczenie podatku
  3. podatek od towarów i usług
  4. projekt
  5. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada status instytutu badawczego, działającego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Wnioskodawcach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 618), będącego państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, przystosowania wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników tych prac.

Cele te Wnioskodawca realizuje w szczególności poprzez prowadzenie badań naukowych, opracowywanie konstrukcji i technologii w dziedzinie nanostruktur, mikroelektroniki, nanofotoniki, opracowywanie nowoczesnych technologii wytwarzania mikrosystemów i układów scalonych, opracowywanie nowych metod badawczych i miernictwa, udział w działalności normalizacyjnej prowadzonej przez instytucje krajowe jak i międzynarodowe.

Upowszechnia również wyniki prowadzonych badań poprzez działalność wydawniczą, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją doświadczalną oraz świadczenie usług badawczych, technologicznych i pomiarowych. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na komercyjnym wynajmie wolnych pomieszczeń będących w jego posiadaniu, a nie objętą statutem. Dochody z wynajmu pomieszczeń przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności statutowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w ramach konkursu realizuje od 7 grudnia 2012 r. jako Lider konsorcjum projekt pt. „X.” na podstawie umowy zawartej z N. Skład konsorcjum utworzonego na czas realizacji projektu został starannie dobrany w celu zapewnienia maksymalnych efektów z realizacji projektu. W skład konsorcjum wchodzą jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa. W skład konsorcjum oprócz lidera wchodzą: A, Wnioskodawca, Politechnika oraz T..

Celem projektu jest opracowanie demonstratora nowego typu tranzystora mikrofalowego na pasmo S wykorzystującego struktury I. hodowane na podłożach z półizolacyjnego monokrystalicznego G. wytwarzanego metodą Atermalną o rozmiarach skalowanych od 1” do 1.5”. Do wzrostu struktur HEMT o wysokiej koncentracji i ruchliwości dwuwymiarowego gazu elektronowego oraz o zwiększonej perfekcji strukturalnej zostaną zastosowane dwie techniki - MOVPE i MBE. Strategia badawcza i plan pracy zakładają ścisłe oddziaływanie pomiędzy czterema obszarami badawczymi: (i) modelowaniem HEMT, (ii) wzrostem i charakteryzacją materiałów, (iii) wytwarzaniem przyrządów, (iv) montażem oraz pomiarami charakterystyk funkcjonalnych. Szereg modułów technologicznych zostanie zoptymalizowanych, m.in. definiowanie aktywnego obszaru struktury, trawienia RIE/ICP obszarów podkontaktowych i podbramkowych, wytwarzania przepustów typu via poprzez podłoże. Szczególna uwaga poświęcona będzie zagadnieniom związanym z niezawodnością. Umowa Konsorcjum zakłada, że powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych, prawo do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, w tym w szczególności prawo do rozwiązań o charakterze technicznym, jak też prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wytworzonego w trakcie realizacji Projektu przez jedną ze Stron przysługuje tej Stronie, a w przypadku wytworzenia przez dwie lub więcej Stron prawa te będą przysługiwać Stronom wspólnie na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.). Szczegółowe postanowienia dotyczące wspólności prawa do uzyskania patentu oraz o wspólności prawa z patentu Strony uregulują w odrębnej umowie. Stronom przysługują autorskie prawa majątkowe do utrwalonego w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentu, stanowiącego sprawozdanie z Projektu. Publikacja zawierająca jakiekolwiek informacje dotyczące Projektu, możliwa jest po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody przez wszystkie Strony Konsorcjum.

Projekt opiewa 7 zadań:

Zadanie Z.1. Specyfikacja parametrów materiałów i struktur oraz tranzystorów HEMT

AIG./G. Cel: Specyfikacja parametrów półizolujących podłoży G., struktur epitaksjalnych i przyrządowych HEMT AIG./G.., Modelowanie i projekt konstrukcji tranzystora mikrofalowego HEMT na bazie G.. (realizacja Politechnika)

Zadanie Z.2. Monokrystaliczne podłoża G. Cel: Opracowanie procesu krystalizacji i obróbki powierzchni objętościowych położy półizolującego G. o średnicy 1.5 cala dla celów epitaksji struktur HEMT AIG./G.. (realizacja A)

Zadanie Z.3 Wzrost epitaksjalny struktur AIG./G. techniką MOVPE Cel: Opracowanie i dostarczenie struktur epitaksjalnych HEMT do PZ5 (realizacja T.)

Zadanie Z.4 Wzrost epitaksjalny struktur AIG./G. techniką MBE Cel: Opracowanie i dostarczenie struktur epitaksjalnych HEMT do Z5 (realizacja Wnioskodawca)

Zadanie Z.5. Technologia procesów obróbki struktur HEMT AIG./G. Cel: Opracowanie procesów cząstkowych i sekwencji operacji, dostarczenie struktur HEMT do Z6 i Z7. (realizacja Wnioskodawca)

Zadanie Z.6. Montaż struktur HEMT IG./G. Cel: Opracowanie procesów wytwarzania metalizowanych via holes w podłożach G. oraz montaż mikrofalowych struktur HEMT i dostarczenie elementów do Z7 (realizacja Wnioskodawca)

Zadanie Z.7 Charakteryzacja elementów dyskretnych i modułów, badania niezawodnościowe Cel: Charakteryzacja elementów dyskretnych HEMT AIG./G. oraz charakteryzacja modułów tranzystorowych HEMT AIG./G. (realizacja Politechnika)

Wnioskodawca zgodnie z harmonogramem projektu kieruje realizacją zadania 5 i 6. W celu realizacji ww. zadań dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, Wnioskodawca nie planuje wykorzystywania w zakresie dotyczącym ITE efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów. Na obecnym etapie mała jest szansa na komercjalizację wyników badań, a zainteresowanie rynku jest hipotetyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego...

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostce nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikających z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu badawczego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Po zakończeniu realizacji wszystkich zadań projektu opracowany demonstrator (będący efektem pracy wszystkich członków konsorcjum) nowego typu tranzystora mikrofalowego na pasmo S wykorzystującego struktury AIG./G. hodowane na podłożach z półizolacyjnego monokrystalicznego G. wytwarzanego metodą Atermalną o rozmiarach skalowanych od 1” do 1.5” będzie stanowił bazę do kolejnych opracowań odpowiadających na bezpośrednie zapotrzebowanie polskiego przemysłu radiolokacyjnego.

Umowa Konsorcjum zakłada, że powstałe w toku realizacji projektu wyniki badań naukowych pozostaną własnością członka konsorcjum, który je opracował, natomiast rozwiązania mające cechy wynalazków, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty, rozwiązania mające cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, know-how, jak i również rozwiązania bezpośrednio z nich wynikające pozostaną własnością członka konsorcjum proporcjonalnie w stosunku do wkładu poszczególnych Partnerów w jego realizację.

Partnerzy zobowiązują się uzgodnić zasady wspólnego utrzymania, ochrony wytworzonej własności intelektualnej, w tym zakresie zobowiązują się zawrzeć między sobą odrębną umowę. Towary zakupione przez Wnioskodawca w ramach projektu zostaną w całości zużyte w trakcie jego realizacji. Zakupy towarów i usług dotyczyć będą wyłącznie części projektu wykonywanego wyłącznie przez Wnioskodawca i nie będą przekazywane członkom Konsorcjum. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawca do czynności opodatkowanych VAT, zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu i podatek naliczony należy traktować jako koszt kwalifikowalny w realizowanym projekcie.

Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem obydwa podejścia: zarówno prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach - ścieżka A), jak i podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów - ścieżka B.

W ścieżce programowej A przedmiotem projektu jest poszukiwanie możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań w ścieżce B - poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu

Wnioskodawca w ww. projekcie nie korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczanego na fakturach dot. zakupu towarów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, gdyż zdaniem Wnioskodawcy zadania realizowane, wiedza oraz uzyskane doświadczenie przez ITE podczas realizacji projektu w ścieżce A służyć będą w chwili obecnej wyłącznie działalności naukowej.

Opracowanie a w dalszej perspektywie produkcja mikrofalowych tranzystorów dużej mocy typu HEMT na podłożu G. stanowić będzie osiągnięcie najwyższego, światowego poziomu technologii półprzewodników.

Umowa o realizację zadań i członkami konsorcjum m.in. w przedsiębiorstwami nie zakłada udzielania ewentualnej licencji oraz udziałów w zyskach przy wdrożeniu do produkcji tranzystorów.

Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach Zadania, stanowią własność Partnera.

Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Zadania stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm., dalej „ustawa o prawie autorskim”).

Dla celów ewaluacji Zadania, w okresie realizacji Zadania oraz w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, Partner zobowiązany jest do współpracy z Koordynatorem, lub upoważnionym przez Koordynatora podmiotem i udzielania informacji dotyczących zrealizowanego Zadania, w szczególności do przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Zadań.

Ze względu na obowiązek ewaluacji określony w art. 31 ust. 1 Ustawy, Koordynator lub upoważniony podmiot będzie zwracać się do Partnera o współpracę w procesie ewaluacji, w szczególności o udział w ankietach, wywiadach oraz udostępnianie informacji przydatnych dla ewaluacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca posiadający status Wnioskodawcy badawczego prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Wnioskodawca realizuje od 7 grudnia 2012 r. jako Lider konsorcjum projekt pt. „X.” na podstawie umowy zawartej z N. Celem projektu jest opracowanie demonstratora nowego typu tranzystora mikrofalowego na pasmo S wykorzystującego struktury I. hodowane na podłożach z półizolacyjnego monokrystalicznego G. wytwarzanego metodą Atermalną o rozmiarach skalowanych od 1” do 1.5”. W celu realizacji ww. zadań Wnioskodawca dokonywał zakupów towarów i usług oraz ponosił koszty wynagrodzeń zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, Wnioskodawca nie planuje wykorzystywania w zakresie dotyczącym ITE efektów projektu w do czynności opodatkowanych VAT. Podstawową korzyścią z realizacji projektu jest rozwój naukowy uczestników projektu, realizacja prac naukowych i pozyskanie wiedzy do wykorzystania podczas realizacji kolejnych projektów. Na obecnym etapie mała jest szansa na komercjalizację wyników badań, a zainteresowanie rynku jest hipotetyczne. Podmiotem figurującym jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu będzie Wnioskodawca, a efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawca do czynności opodatkowanych VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu badawczego.

Z uwagi na wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że skoro jak wskazano w stanie faktycznym - Wnioskodawca nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji, ponieważ Wnioskodawca nie planuje wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych VAT, nie ma prawa do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji opisanego projektu badawczego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Należy również zauważyć, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygnięcia wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ. nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.