IPPP1/4512-613/15-6/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT- projekt
IPPP1/4512-613/15-6/EKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.), pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r. ) oraz pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.), pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r. ) oraz pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny sprecyzowany ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.)

Przedsiębiorstwo Handlowe A. (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego. Oddział jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednostka zajmuje się działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsca pracy i pozyskiwaniem pracowników. W chwili obecnej jednostka realizuje projekt „Y” finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Finansów.

Cel główny projektu: wzrost świadomości ekologicznej w 13 firmach z sektora X. z branży odzieżowej i obuwniczej poprzez wzrost o min. 30% eko-kompetencji u 80 (60 K 20 M) pracowników w obszarach rozwiązań ekologicznych, ekologicznej marki, zarządzania środowiskowego oraz ekomarketingu w ramach realizacji projektu szkoleniowo doradczego. Zgodnie z opracowanym na potrzeby projektu budżetem jednostka nabywa usługi kateringowe, doradcze, najmu sal oraz zakupuje materiały niezbędne do realizacji projektu.Wymienione zakupy są opodatkowane stawką VAT 8% lub 23%. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednostka ma prawo do odliczenia i zwrotu VAT od zakupów dokonywanych na potrzeby projektu zgodnie z art. 86-95 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm....

Zdaniem Wnioskodawcy Jednostce nie przysługuje odliczenie i zwrot VAT z tytułu nabycia towarów i usług na potrzeby projektu, sfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ nie są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 rpoku o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z ww. przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt „Y” finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Finansów. Cel główny projektu: wzrost świadomości ekologicznej w 13 firmach z sektora X. z branży odzieżowej i obuwniczej poprzez wzrost o min. 30% eko-kompetencji u 80 (60 K 20 M) pracowników w obszarach rozwiązań ekologicznych, ekologicznej marki, zarządzania środowiskowego oraz ekomarketingu w ramach realizacji projektu szkoleniowo doradczego. Zgodnie z opracowanym na potrzeby projektu budżetem jednostka nabywa usługi kateringowe, doradcze, najmu sal oraz zakupuje materiały niezbędne do realizacji projektu. Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej, wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi na potrzeby realizowanego projektu - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „X”. W konsekwencji, Wnioskodawca w związku z realizowanym ww. projektem, nie ma również prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-322/15/EJ | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-326/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.