IPPP1/4512-589/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

F. P. G. L. D. „C. K.” uzyskała wpis w KRS 20.06.2006 r. zgodnie z zapisami w statucie nie prowadzi działalności gospodarczej. Odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. W latach 2011-2014 jest realizatorem/beneficjentem działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia z wnioskiem o płatność - Interpretacji indywidualnej w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony-zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT). Składając wniosek o przyznanie pomocy złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji projektu wydatkiem kwalifikowalnym. Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT, realizując projekt, w ramach którego nie jest przewidziane prowadzenie działalności gospodarczej, której zresztą zgodnie ze statutem prowadzić nie może. Projekt obejmuje działania informacyjno - szkoleniowe oraz zakupy materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu wszystkie działania są nieodpłatne. Projekt jest finansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju lokalnego w oparciu o tradycje kulturowe i innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorczości na wsi i aktywizacji społecznej mieszkańców. Fundacja, jak wyżej wspomniano, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, czyli w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, również nie prowadzi działalności odpłatnej, a poszczególne transze dotacji przekazywane są na podstawie wniosków beneficjenta o płatność. Dofinansowanie projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (na podstawie paragrafu 8 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r., Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług. Wydatki w ramach projektu (np. zakupy sprzętu) objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa oraz środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, F. P. G. L. D. „C. K.” z siedzibą w K. przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z istniejącą sytuacją prawną F. P. G. L. D. „C. K.” - beneficjenta działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma możliwości odzyskania tego podatku, w przypadku przedstawionego stanu faktycznego, Fundacji nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektu) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Fundacji prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych i niepodlegających temu podatkowi.

W § 8 ust. 3 i 4 wskazanego przez Wnioskodawcę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Powyższe rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r., a następnie rozporządzeniem z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 247). W tych rozporządzeniach przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu przewidziano w rozdziale 9. Natomiast katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, został określony w § 8 ust. 3 i 4 powołanych rozporządzeń. Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tych rozporządzeń.

Obecnie przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu, uregulowane są w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ( Fundacja) nie prowadzi działalności gospodarczej. Odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. W latach 2011-2014 jest realizatorem/beneficjentem działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt obejmuje działania informacyjno - szkoleniowe oraz zakupy materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu wszystkie działania są nieodpłatne. Projekt jest finansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju lokalnego w oparciu o tradycje kulturowe i innowacyjne podejście do rozwoju przedsiębiorczości na wsi i aktywizacji społecznej mieszkańców. Wydatki w ramach projektu (np. zakupy sprzętu) objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto dofinansowanie projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W świetle przedstawionych okoliczności sprawy i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizowanym projektem. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w związku z zrealizowanym projektem nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym Fundacja nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, nie będzie ona miała również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w powołanych rozporządzeniach Ministra Finansów, w tym z dnia 16 grudnia 2013 r., ponieważ środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tych rozporządzeń.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Należy ponadto podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.