IPPP1/4512-507/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, poniesione w związku z realizacją jego części projektu, albowiem - jak wskazano we wniosku – celem projektu jest wypracowanie wiedzy możliwej do komercjalizacji, efekty projektu posłużą czynnościom opodatkowanym – odpłatne udostępnienie wyników projektów, które przyczynią się do komercjalizacji wyników projektu. Na powyższe nie wpłynie fakt, że po zakończeniu realizacji projektu, może nie dojść do komercjalizacji wyników projektu. Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia związane jest z nabyciem statusu podatnika i nabywaniem towarów i usług, w tym charakterze (tzn. dla celów prowadzenia działalności gospodarczej), niezależnie od tego, czy faktycznie towary i usługi zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej. Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją części projektu przypadającego na Wnioskodawcę przysługuje od momentu realizacji projektu, gdyż należy przyjąć, że już w momencie ponoszenia wydatków na realizację projektu, Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT a nie w chwili, gdy działalność ta zaczyna przynosić przychody.
IPPP1/4512-507/15-2/EKinterpretacja indywidualna
  1. prawo do odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi:

  • działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, finansowaną z dotacji budżetowej,
  • odpłatną działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, oraz inną działalność gospodarczą, tj. budowlaną, handlową, wydawniczą, wytwórczą i usługową.

W dniu 19 listopada 2012 r. została podpisana Umowa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Wnioskodawcą o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce A pod tytułem „X” (Umowa).

Do zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1788), należy m.in. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1620). Badania stosowane, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, są definiowane, jako prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. Zasadniczym celem badań stosowanych w ścieżce A jest zdobycie nowej wiedzy, którą można zastosować w praktyce, bez jednak wymogu osiągnięcia z góry założonych celów praktycznych. Wiedza uzyskana w trakcie badań stosowanych, która charakteryzuje się znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym, może być podstawą do kontynuowania prac w celu przygotowania do zastosowania tej wiedzy w działalności gospodarczej (komercjalizacji).

Wnioskodawca podpisał powyższą Umowę działając, jako lider konsorcjum (Lider Konsorcjum), na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez wszystkie pozostałe instytucje badawcze, tworzące razem konsorcjum. Tymi pozostałymi instytucjami badawczymi są: Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika (Współwykonawcy). Wszyscy członkowie konsorcjum to albo uczelnie publiczne, albo publiczne jednostki naukowe.

W ramach Umowy, konsorcjum otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych na projekt dotyczący wytwarzania oraz charakterystykę materiałów elektrodowych i polimerowych elektrolitów do konstrukcji wysokowydajnych, bezpiecznych baterii litowo-jonowych (Projekt). Głównym celem Projektu jest konstrukcja baterii litowo - jonowej nowego typu, która pozwoli na zastąpienie dostępnych na rynku komercyjnych ogniw służących do zasilania urządzeń mobilnych takich jak laptopy, czy telefony komórkowe. Skonstruowany akumulator będzie posiadał również potencjalną możliwość zastąpienia obecnie używanych ogniw niklowo - wodorkowych w pojazdach o napędzie hybrydowym (HEV) oraz akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach o napędzie elektrycznym (EV). Baterie litowo - jonowe nowego typu mają być ekonomiczne i przyjazne środowisku oraz wydajne. Projekt zakończy się konstrukcją oraz szczegółową charakterystyką nowych bezpiecznych baterii z wyselekcjonowanych w trakcie projektu materiałów, które będą miały największy potencjał do zastosowań komercyjnych.

Rezultaty powstałe w ramach Projektu, będące przedmiotem praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r„ poz. 1410), jak i niepodlegającej takiej ochronie, stanowią własność członków Konsorcjum.

W wyniku Projektu oprócz nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie jonowych baterii litowych nastąpi: rozwój kadry naukowej i technicznej, a także rozwój i popularyzacja wiedzy, z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawa własności przemysłowej, poprzez rozpowszechnianie wyników Projektu na konferencjach technicznych, naukowych, za pośrednictwem czasopism naukowych, technicznych lub przez powszechnie dostępne bazy danych zapewniające swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań bądź przez bezpłatne oprogramowanie lub oprogramowanie z licencją otwartego dostępu.

Potencjalnymi odbiorcami opracowanej w ramach Projektu technologii są polskie, prywatne firm inżynieryjno -produkcyjne, które z kolei będą zaspokajać ciągle rozwijający się rynek urządzeń magazynujących energię. Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w momencie podpisywania Umowy przewidywał możliwość uruchomienia małoseryjnej produkcji akumulatorów litowych opracowanych w ramach Projektu, głównie dla odbiorców specjalnych. Warunkiem uruchomienia produkcji jednak byłaby analiza potrzeb rynku oraz możliwości sfinansowania zakupu wyposażenia produkcyjno - technologicznego. Wdrożeniem rezultatów Projektu w chwili podpisania Umowy była zainteresowana firma B., która jest jednym z wiodących producentów akumulatorów i ogniw o zasięgu międzynarodowym.

Reasumując: podstawowym celem Projektu jest zdobycie wiedzy w zakresie określonym w Umowie, mającej zastosowanie praktyczne. Obowiązkiem Lidera Konsorcjum jest zastosowanie wyników Projektu w praktyce (§ 4 ust. 3 pkt 7 Umowy) oraz rozpowszechnienie wyników badań na warunkach rynkowych i w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz Umową.

Celem Projektu nie jest znalezienie nowych rozwiązań pozwalających na osiąganie z góry założonych celów praktycznych, celem też nie jest stworzenie po zakończeniu Projektu firmy, która zajmowałaby się komercjalizacją wiedzy naukowej i technologii. Należy podkreślić, iż nawet w przypadku, gdy Projekt zakończy się pozytywnie, tj. konstrukcją oraz szczegółową charakterystyką nowych bezpiecznych baterii z wyselekcjonowanych w trakcie projektu materiałów, to nie wiadomo, czy rezultat Projektu zostanie wprowadzony na rynek, czy znajdą się przedsiębiorcy chętni do nabycia tej wiedzy i do uruchomienia produkcji oraz czy będzie to opłacalne biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze. Zadaniem Konsorcjum, w tym Lidera, jest jednak zastosowanie wyników Projektu w praktyce. W tym celu, jeszcze przed podpisaniem Umowy, rozważane były różne opcje komercjalizacji wyników Projektu. Początkowo zainteresowaną komercjalizacją wydawała się B. ale współpraca z nią nie wychodzi obecnie poza wspólne konsultacje. Drugą opcją komercjalizacji jest możliwość uruchomienia małoseryjnej produkcji akumulatorów litowych opracowanych w ramach Programu przez Instytut Metali Nieżelaznych Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ale wymaga to znacznych nakładów finansowych, nieposiadanych przez konsorcjum. Zatem, opcja prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana. Trzecią opcją - jest zainteresowanie komercjalizacją innych podmiotów, jednak na rynku polskim nie ma producentów akumulatorów i ognich litowych, a uruchomienie takiej produkcji wymaga znacznych nakładów oraz czasu. Dowodem świadczącym o zainteresowaniu polskiego przemysłu badaniami prowadzonymi w ramach konsorcjum jest list, jaki na przełomie października i listopada 2014 r. otrzymał Lider Konsorcjum. W liście tym, polski przedsiębiorca zaproponował współpracę przy próbach komercjalizacji wyników Projektu poprzez wprowadzenie na rynek „polskiego” ogniwa litowo-jonowego. Od tego momentu Lider Konsorcjum wraz z pozostałymi współwykonawcami Konsorcjum zastanawiają się nad wspólną z Przedsiębiorcą komercjalizacją ewentualnych pozytywnych wyników Projektu.

Lider Konsorcjum, po podpisaniu Umowy, oświadczył, że nie ma prawa do odliczania podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji jego części Projektu. Związane to było z tym, że trudno mu było ocenić, czy związek pomiędzy zakupami usług i towarów wykorzystywanych do realizacji Projektu a możliwością komercjalizacji jest na tyle wyraźny, że miał on prawo do odliczania podatku VAT związanego z tymi zakupami. Zwłaszcza, że w momencie zawarcia Umowy nie wiadomo było, czy uda się skomercjalizować wyniki Projektu, a w konsekwencji wykonywać czynności polegające podatkowi od towarów i usług. Lider Konsorcjum miał świadomość również, że Projekt może zakończyć się niepowodzeniem lub zdobyciem nowej wiedzy, która co prawda będzie miała potencjał praktyczny, ale nie zostanie skomercjalizowana.

Rzeczywiste koszty Projektu, niezbędne do zrealizowania Projektu oraz zgodne z kosztorysem Projektu (koszty kwalifikowane) są dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych i jest przekazywane członkom konsorcjum w formie zaliczek. Zaliczki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań, na zakup aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, na promocję Projektu (publikacje, koszty strony internetowej itp.), na zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu, np. materiały biurowe, surowce, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, usługi serwisowe, usługi napraw aparatury, szkolenia związane z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej. Z dofinansowania pokryte są także koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją Projektu. W ramach tej kategorii mieszczą się m.in. opłaty czynszowe, opłaty za elektryczność, ogrzewanie, wodę, wynagrodzenia pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych, obsługa księgowa, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, koszty materiałów biurowych i piśmienniczych.

Lider Konsorcjum oraz każdy ze współwykonawców Projektu nabywa we własnym imieniu towary i usługi na potrzeby swojej części Projektu, co dokumentują odrębne faktury VAT wystawione na każdego z nich. Nabyte towary i usługi w ramach Projektu są wykorzystywane tylko do realizacji celów Projektu (prowadzenia badań naukowych).

Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej lub wytworzonej ze środków stanowiących dofinansowanie podlegają zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Konsorcjum może je wykorzystać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody uzyskane z komercjalizacji prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej powstałej w trakcie Projektu podlegają zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Lider Konsorcjum ma prawa do pełnego (w 100%) odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji jego części Projektu...
  2. Czy prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji części Projektu Lidera Konsorcjum przysługiwało Liderowi Konsorcjum od momentu rozpoczęcia Projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca.

Podstawowa reguła związana z odliczaniem podatku naliczonego została zamieszczone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki:

  • odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikiem podatku od towarów i usług, według art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, jest tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Lider Konsorcjum nabywa towary i usługi do realizacji Projektu, którego celem jest zdobycie nowej wiedzy, która co prawda powinna mieć największy potencjał do zastosowań komercyjnych, ale dokonanie komercjalizacji samo w sobie nie jest zadaniem konsorcjum. Zadaniem konsorcjum jest wypracowanie wiedzy możliwej do komercjalizacji. Komercjalizacja jest przewidywana przez Lidera Konsorcjum, jako prawdopodobna i pożądana w momencie zawierania Umowy. Nie można jednak stwierdzić, że jest to podstawowa intencja Lidera Konsorcjum przy nabywaniu usługi towarów do celów Projektu. Jednak faktyczna możliwość komercjalizacji wiedzy jest głównym wskaźnikiem, decydującym o sukcesie Projektu.

Zatem, możliwość komercjalizacji badań, mimo, że niepewna w momencie zawierania Umowy, jako wyznacznik sukcesu Projektu, jest czynnikiem, do którego osiągnięcia dąży Lider Konsorcjum. Ponadto Lider Konsorcjum, jako właściciel wyników swojej części Projektu, będzie mógł nimi dysponować, poprzez udostępnianie wyników Projektu w procesie komercjalizacji. Z powyższych względów, Lider Konsorcjum, zdaniem Wnioskodawcy, posiada przymiot podatnika podatku VAT w odniesieniu do czynności związanych z realizacją Projektu.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, przy czym ten związek nie musi być wyłącznie związkiem bezpośrednim. Zakupione towary i usługi wykorzystywane są do zadań wynikających z Projektu, a jednym z założeń projektu jest możliwa komercjalizacja jego wyników, którą Lider Konsorcjum ma prawo dokonać odpłatnie. Zatem, możliwość odpłatnej komercjalizacji wyników Projekt przesądza o prawie do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że możliwość odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TS UE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Należy podkreślić, że z żadnych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, aby prawo do odliczenia podatku naliczonego było uzależnione od źródła finansowania nabytych towarów i usług, przy zakupie których podatek został naliczony.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, finansowaną z dotacji budżetowej oraz odpłatną działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, oraz inną działalność gospodarczą, tj. budowlaną, handlową, wydawniczą, wytwórczą i usługową. W dniu 19 listopada 2012 r. została podpisana Umowa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Wnioskodawcą o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań. Zasadniczym celem badań stosowanych w ścieżce A jest zdobycie nowej wiedzy, którą można zastosować w praktyce, jednak bez wymogu osiągnięcia z góry założonych celów praktycznych. Wiedza uzyskana w trakcie badań stosowanych, która charakteryzuje się znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym, może być podstawą do kontynuowania prac w celu przygotowania do zastosowania tej wiedzy w działalności gospodarczej (komercjalizacji). Wnioskodawca podpisał powyższą Umowę działając, jako lider konsorcjum, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez wszystkie pozostałe instytucje badawcze, tworzące razem konsorcjum. Wszyscy członkowie konsorcjum to albo uczelnie publiczne, albo publiczne jednostki naukowe. W ramach Umowy, konsorcjum otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych na projekt dotyczący wytwarzania oraz charakterystykę materiałów elektrodowych i polimerowych elektrolitów do konstrukcji wysokowydajnych, bezpiecznych baterii litowo-jonowych. Głównym celem Projektu jest konstrukcja baterii litowo - jonowej nowego typu, która pozwoli na zastąpienie dostępnych na rynku komercyjnych ogniw służących do zasilania urządzeń mobilnych takich jak laptopy, czy telefony komórkowe. Skonstruowany akumulator będzie posiadał również potencjalną możliwość zastąpienia obecnie używanych ogniw niklowo - wodorkowych w pojazdach o napędzie hybrydowym (HEV) oraz akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach o napędzie elektrycznym (EV). Baterie litowo - jonowe nowego typu mają być ekonomiczne i przyjazne środowisku oraz wydajne. Projekt zakończy się konstrukcją oraz szczegółową charakterystyką nowych bezpiecznych baterii z wyselekcjonowanych w trakcie projektu materiałów, które będą miały największy potencjał do zastosowań komercyjnych. Rezultaty powstałe w ramach Projektu, będące przedmiotem praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r„ poz. 1410), jak i niepodlegającej takiej ochronie, stanowią własność członków Konsorcjum. W wyniku Projektu oprócz nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie jonowych baterii litowych nastąpi: rozwój kadry naukowej i technicznej, a także rozwój i popularyzacja wiedzy, z poszanowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz prawa własności przemysłowej, poprzez rozpowszechnianie wyników Projektu na konferencjach technicznych, naukowych, za pośrednictwem czasopism naukowych, technicznych lub przez powszechnie dostępne bazy danych zapewniające swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań bądź przez bezpłatne oprogramowanie lub oprogramowanie z licencją otwartego dostępu.

Wnioskodawca wskazał, że potencjalnymi odbiorcami opracowanej w ramach Projektu technologii są polskie, prywatne firmy inżynieryjno -produkcyjne. Podstawowym celem Projektu jest zdobycie wiedzy w zakresie określonym w Umowie, mającej zastosowanie praktyczne. Obowiązkiem Lidera Konsorcjum jest zastosowanie wyników Projektu w praktyce (§ 4 ust. 3 pkt 7 Umowy) oraz rozpowszechnienie wyników badań na warunkach rynkowych i w zgodzie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz Umową. Celem Projektu nie jest znalezienie nowych rozwiązań pozwalających na osiąganie z góry założonych celów praktycznych, celem też nie jest stworzenie po zakończeniu Projektu firmy, która zajmowałaby się komercjalizacją wiedzy naukowej i technologii. Wnioskodawca wskazał, że nawet w przypadku, gdy Projekt zakończy się pozytywnie, tj. konstrukcją oraz szczegółową charakterystyką nowych bezpiecznych baterii z wyselekcjonowanych w trakcie projektu materiałów, to nie wiadomo, czy rezultat Projektu zostanie wprowadzony na rynek, czy znajdą się przedsiębiorcy chętni do nabycia tej wiedzy i do uruchomienia produkcji oraz czy będzie to opłacalne biorąc pod uwagę otocznie gospodarcze. Zadaniem Konsorcjum, w tym Lidera, jest jednak zastosowanie wyników Projektu w praktyce. Jeszcze przed podpisaniem Umowy, rozważane były różne opcje komercjalizacji wyników Projektu. W wyniku poszukiwań podmiotów zainteresowanych komercjalizacją wyników projektu, Wnioskodawca nawiązał współpracę z przedsiębiorcą zainteresowanym tym przedsięwzięciem i wspólnie zastanawiają się nad dalszą współpracą, w celu komercjalizacji wyników projektu.

Wnioskodawca wskazał, że po podpisaniu Umowy, oświadczył, że nie ma prawa do odliczania podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji jego części Projektu. Związane to było z tym, że trudno mu było ocenić, czy związek pomiędzy zakupami usług i towarów wykorzystywanych do realizacji Projektu a możliwością komercjalizacji jest na tyle wyraźny, że miał on prawo do odliczania podatku VAT związanego z tymi zakupami. Zwłaszcza, że w momencie zawarcia Umowy nie wiadomo było, czy uda się skomercjalizować wyniki Projektu, a w konsekwencji wykonywać czynności polegające podatkowi od towarów i usług. Wnioskodawca miał świadomość również, że Projekt może zakończyć się niepowodzeniem lub zdobyciem nowej wiedzy, która co prawda będzie miała potencjał praktyczny, ale nie zostanie skomercjalizowana.

Rzeczywiste koszty Projektu, niezbędne do zrealizowania Projektu oraz zgodne z kosztorysem Projektu (koszty kwalifikowane) są dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych i jest przekazywane członkom konsorcjum w formie zaliczek. Zaliczki te przeznaczone są na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań, na zakup aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, na promocję Projektu (publikacje, koszty strony internetowej itp.), na zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu, np. materiały biurowe, surowce, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, usługi serwisowe, usługi napraw aparatury, szkolenia związane z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej. Z dofinansowania pokryte są także koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją Projektu. W ramach tej kategorii mieszczą się m.in. opłaty czynszowe, opłaty za elektryczność, ogrzewanie, wodę, wynagrodzenia pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych, obsługa księgowa, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, koszty materiałów biurowych i piśmienniczych. Wnioskodawca oraz każdy ze współwykonawców Projektu nabywa we własnym imieniu towary i usługi na potrzeby swojej części Projektu, co dokumentują odrębne faktury VAT wystawione na każdego z nich. Nabyte towary i usługi w ramach Projektu są wykorzystywane tylko do realizacji celów Projektu (prowadzenia badań naukowych). Dochody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej lub wytworzonej ze środków stanowiących dofinansowanie podlegają zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W przypadku powstania w wyniku realizacji Projektu prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej Konsorcjum może je wykorzystać do celów komercyjnych. Wszelkie dochody uzyskane z komercjalizacji prototypu, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej powstałej w trakcie Projektu podlegają zwrotowi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego warto zwrócić uwagę na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W uzasadnieniu orzeczenia w sprawie C-37/95 (orzeczenie z dnia 15 stycznia 1998 r., Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził ze system odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) wprowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. W innych orzeczeniach podkreślano, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. Podkreśla się przy tym, że prawo do odliczenia związane jest z nabyciem statusu podatnika i nabywaniem towarów i usług, w tym charakterze (tzn. dla celów prowadzenia działalności gospodarczej), niezależnie od tego, czy faktycznie towary i usługi zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej. W sprawie 268/83 (orzeczenie z dnia 14 lutego 1985 r., D. A. Rompelman and E. A. Rompelman Van Deelen v Minister van Financiën) przyznano prawo do odliczenia podatnikom, którzy nabyli prawo do uzyskania własności budowanego budynku, mając zamiar późniejszego wykorzystania go w działalności gospodarczej przy czym przysługiwało im ono od momentu nabycia i nie mogło zostać odłożone w czasie do momentu rozpoczęcia działalności opodatkowanej. Prawo do odliczenia (zwrotu) podatku jest bowiem podstawowym prawem podatnika zapewniającym jego neutralność. Nie przyznanie tego prawa podatnikom w tej sytuacji, a co więcej nawet odłożenie jego realizacji w czasie, aż do momentu rozpoczęcia uzyskiwania obrotów z działalności opodatkowanej byłoby sprzeczne z zasadą neutralności podatku. Samo tylko odłożenie w czasie realizacji prawa do bezzwłocznego odliczenia podatku (z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu tej transakcji u sprzedawcy) prowadziłoby bowiem do bezzasadnego ponoszenia przez podatnika ciężaru finansowego podatku w okresie inwestycji.

Z uzasadnienia orzeczenia w sprawie C-110/94 (orzeczenie z dnia 29 lutego 1996 r., Intercommunale voor zeewaterontzllting (INZO) v Belgian State) wynika natomiast, że już pierwsze wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione na cele i z zamysłem rozpoczęcia działalności, muszą być potraktowane jako działalność gospodarcza. Niezgodne z zasadą neutralności podatku byłoby uznanie, że działalność gospodarcza nie rozpoczyna się aż do momentu, gdy działalność zaczyna przynosić przychody. Inna interpretacja obciążałaby podatnika podczas prowadzenia działalności gospodarczej bez przyznania mu prawa do odliczenia podatku naliczonego, a to prowadziłoby do arbitralnego rozróżnienia wydatków inwestycyjnych poniesionych przed wykorzystaniem nieruchomości i wydatków poniesionych podczas jej użytkowania.

Z orzecznictwa ETS konsekwentnie wynika zatem, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem żaden wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Jak stwierdzono w uzasadnieniu orzeczenia w połączonych sprawach C-177/99 oraz C-181/99 (orzeczenie z dnia 19 września 2000 r Ampafrance SA v Directeur des services fiscaux de Maine et-Loire oraz Sanofi Synthelabo v Directeur des services fiscaux du Val de Marne), istnieje ugruntowana linia orzecznictwa Trybunału (ang. settled case - law), zgodnie z którą prawo do odliczenia podatku jest integralną częścią schematu (systemu) VAT i zasadniczo nie może być ograniczane. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Dalej podkreślono podobnie jak w orzeczeniu w przywoływanej już sprawie C-50/87, że jakiekolwiek ograniczenia prawa do odliczenia wpływające na poziom obciążenia VAT muszą być stosowane w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich.

Z uwagi na opisany stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, poniesione w związku z realizacją jego części projektu, albowiem - jak wskazano we wniosku – celem projektu jest wypracowanie wiedzy możliwej do komercjalizacji, efekty projektu posłużą czynnościom opodatkowanym – odpłatne udostępnienie wyników projektów, które przyczynią się do komercjalizacji wyników projektu. Na powyższe nie wpłynie fakt, że po zakończeniu realizacji projektu, może nie dojść do komercjalizacji wyników projektu. Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia związane jest z nabyciem statusu podatnika i nabywaniem towarów i usług, w tym charakterze (tzn. dla celów prowadzenia działalności gospodarczej), niezależnie od tego, czy faktycznie towary i usługi zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej. Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją części projektu przypadającego na Wnioskodawcę przysługuje od momentu realizacji projektu, gdyż należy przyjąć, że już w momencie ponoszenia wydatków na realizację projektu, Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT a nie w chwili, gdy działalność ta zaczyna przynosić przychody.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.