IPPP1/4512-434/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia i zwrotu różnicy podatku w związku ze zrealizowanym projektem pn. „Utwardzenie terenu ...”
IPPP1/4512-434/15-2/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii – przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (złożonym osobiście dnia 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu różnicy podatku w związku ze zrealizowanym projektem pn. „Utwardzenie terenu ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu różnicy podatku w związku ze zrealizowanym projektem pn. „Utwardzenie terenu ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia Rzymskokatolicka jest jednostką organizacyjną kościoła, posiada osobowość prawną co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 7 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.). Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług, nie jest podatnikiem VAT.

Parafia jest realizatorem/beneficjentem działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013. Jest zobowiązana do przedłożenia z wnioskiem o płatność interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT). Zrealizowany projekt pn. „Utwardzenie terenu” polega na utwardzeniu placu przy kościele poprawiając estetykę miejscowości.

Składając wniosek o przyznanie pomocy Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji ww. projektu wydatkiem kwalifikowalnym. Parafia nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT. Projekt jest zrealizowany przez Wnioskodawcę. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Plac wokół kościoła ogólnodostępny i nieodpłatny dla parafian i turystów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa ... pn. „Utwardzenie terenu ...” przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z istniejącą sytuacją prawną Parafia Rzymskokatolicka, beneficjent działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma możliwości odzyskania tego podatku, w przypadku przedstawionego stanu faktycznego Parafii nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem.

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zmianami) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektów) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Parafii prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy ust. 2 powyższego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT).

Ponadto, w myśl postanowień art. 87 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w kolejnych ustępach powołanego artykułu.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

W art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Parafia Rzymskokatolicka w ... jest jednostką organizacyjną kościoła, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT. Parafia jest realizatorem/beneficjentem działania w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013. Zrealizowany projekt pn. „Utwardzenie terenu ...” polega na utwardzeniu placu przy kościele poprawiając estetykę miejscowości. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Plac wokół kościoła jest ogólnodostępny i nieodpłatny dla parafian i turystów. Z wniosku wynika również, że w opisanej sytuacji nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego i zwrotu różnicy podatku poniesionego w związku z realizacją opisanego zadania.

Analizując powyższą sytuację należy wskazać, że zgodnie z powołanymi przepisami mającymi zastosowanie w niniejszej sprawie, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art . 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby odliczenia dokonywał podatnik podatku od towarów i usług, a także aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie żaden z warunków uprawniających do tego odliczenia nie jest spełniony, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a z opisu stanu faktycznego wynika, że towary i usługi niezbędne do wykonania opisanego projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem, Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w związku ze zrealizowanym projektem pn. „Utwardzenie terenu ...”, będącym przedmiotem zapytania.

W związku z tym, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, nie przysługuje mu również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

W konsekwencji, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Parafia nie ma możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Utwardzenie terenu ...”.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie do możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.