IPPP1/4512-418/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizacje Projektu;
IPPP1/4512-418/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków realizowanych w związku z Projektem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków realizowanych w związku z Projektem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca - instytut badawczy świadczy usługi naukowo badawcze.

Instytut otrzymuje środki pieniężne z krajów UE na realizację odpowiednich działań. W latach 2012-2015 Instytut otrzymał środki pieniężne w ramach Programu Unii Europejskiej „Lifelong Learning Programme” na przeprowadzenie działań badawczych w ramach Projektu.

Środki pieniężne przyznawane są jako dotacja na pokrycie 75% kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu. Dotacja nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest to dofinansowanie mające pokryć koszt wynagrodzeń członków zespołu projektowego i zakupów niezbędnych do realizacji zadań projektowych, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonych usług. Instytut nie odliczał podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Instytutowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych w związku z Projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Instytut realizuje Projekt.

Założenia projektowe ukierunkowane są na kierowców zawodowych, kandydatów na kierowców zawodowych, organizacji zajmujących się szkoleniami kierowców oraz instytucji stanowiących prawo w tym zakresie.

Celem projektu jest wypracowanie standardów działań i modeli szkolenia kierowców z użyciem nowoczesnych narzędzi szkoleniowych takich jak symulatory jazdy i e-learning. Działania realizowane w Projekcie odpowiadają na zapotrzebowanie wyżej wymienionego środowiska zawodowego w aspekcie:

 • metodologii szkoleń kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych,
 • wymagań pod względem kompetencji instruktorów,
 • dostosowania programów szkoleń do zapisów dyrektywy 2003/59/WE i wypracowania zapisów pozwalających dostosować ją do nowych technologii stosowanych dla potrzeb szkoleń zawodowych.

W ramach Projektu przeprowadzono nieodpłatne, symulatorowe szkolenie pilotażowe na wybranej grupie kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych, oparte o eksperymentalną metodologię wypracowaną poprzez wcześniejsze analizy wartości edukacyjnej poszczególnych działań szkoleniowych. Dodatkowo, opracowano szereg analiz mających wskazywać na stosowane tzw. dobre praktyki, proponowane standardy jakościowe szkoleń z użyciem symulatorów i e-learningu, sposoby integracji zaleceń do obecnie stosowanych programów szkoleń, a także propozycje rekomendacji dla zmiany prawa krajowego i międzynarodowego.

Końcowe efekty Projektu będą nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wnioskodawca uważa, że skoro efekty Projektu są nieodpłatne, a sama realizacja Projektu nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z tym Instytut nie odliczał podatku naliczonego od zakupów nabywanych z realizacją Projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. l ustawy o VAT nie są spełnione przesłanki do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nabyte w ramach Projektu towary i usługi nie będą służyły wykonywanym przez Instytut czynnościom opodatkowanym. Z uwagi na powyższe Instytut nie obniżał z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją Projektu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu nie nastąpi odpłatna komercjalizacja usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Należy również zauważyć, że w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca - instytut badawczy otrzymał środki pieniężne w ramach Programu Unii Europejskiej „Lifelong Learning Programme” na przeprowadzenie działań badawczych w ramach Projektu.

Środki pieniężne przyznawane są jako dotacja na pokrycie 75% kosztów poniesionych w związku z realizacją Projektu. Dotacja nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest to dofinansowanie mające pokryć koszt wynagrodzeń członków zespołu projektowego i zakupów niezbędnych do realizacji zadań projektowych. Otrzymana dotacja nie ma wpływu na cenę świadczonych usług.

Założenia projektowe ukierunkowane są na kierowców zawodowych, kandydatów na kierowców zawodowych, organizacji zajmujących się szkoleniami kierowców oraz instytucji stanowiących prawo w tym zakresie.

Celem projektu jest wypracowanie standardów działań i modeli szkolenia kierowców z użyciem nowoczesnych narzędzi szkoleniowych takich jak symulatory jazdy i e-learning. Działania realizowane w Projekcie odpowiadają na zapotrzebowanie wyżej wymienionego środowiska zawodowego w aspekcie:

 • metodologii szkoleń kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych,
 • wymagań pod względem kompetencji instruktorów,
 • dostosowania programów szkoleń do zapisów dyrektywy 2003/59/WE i wypracowania zapisów pozwalających dostosować ją do nowych technologii stosowanych dla potrzeb szkoleń zawodowych.

W ramach Projektu przeprowadzono nieodpłatne, symulatorowe szkolenie pilotażowe na wybranej grupie kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych, oparte o eksperymentalną metodologię wypracowaną poprzez wcześniejsze analizy wartości edukacyjnej poszczególnych działań szkoleniowych. Dodatkowo, opracowano szereg analiz mających wskazywać na stosowane tzw. dobre praktyki, proponowane standardy jakościowe szkoleń z użyciem symulatorów i e-learningu, sposoby integracji zaleceń do obecnie stosowanych programów szkoleń, a także propozycje rekomendacji dla zmiany prawa krajowego i międzynarodowego.

Nabyte w ramach Projektu towary i usługi nie będą służyły wykonywanym przez Instytut czynnościom opodatkowanym. Końcowe efekty Projektu będą nieodpłatne i udostępnione dla wszystkich zainteresowanych stron. W trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu nie nastąpi odpłatna komercjalizacja usług.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, zakupione towary związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., ponieważ środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.