IPPP1/4512-387/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.
IPPP1/4512-387/16-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. koszt kwalifikowany
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Instytut”) jako instytut naukowy działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. nr 96 poz.620);
 • statutu Wnioskodawcy.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającą osobowość prawną i działającą pod nadzorem Ministra Środowiska. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • dokonywanie analiz i ocen wspomagających kształtowanie i realizację polityki leśnej państwa i programów rozwoju leśnictwa;
 • tworzenie naukowych podstaw i inicjowanie racjonalnych form trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zasadniczo, działania Wnioskodawcy obejmują swoim zakresem prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych dotyczących nauk leśnych, których główne kierunki to:

 • wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych;
 • biologia i ekologia zespołów leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych;
 • hydrologia i melioracje leśne;
 • oddziaływanie emisji przemysłowych i innych czynników antropogenicznych na las i restytucja drzewostanów na terenach wylesionych;
 • hodowla lasu, zadrzewienia i zalesienia gruntów nieleśnych;
 • ochrona lasu oraz metody wzmagania biologicznej odporności drzewostanów;
 • główne i uboczne użytkowanie lasu;
 • gospodarka łowiecka;
 • urządzanie, produkcyjność i monitoring lasu;
 • ekonomika gospodarki leśnej, jej powiązanie z innymi dziedzinami gospodarki narodowej, zasady oraz metody organizacji i zarządzania, polityka leśna oraz historia leśnictwa;
 • doskonalenie procesów technologicznych i środków technicznych w leśnictwie;
 • ochrona i bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.

Do zadań Instytutu należy również:

 • osłona naukowa przy praktycznym upowszechnianiu wyników badań;
 • doradztwo naukowe;
 • opracowywanie prognoz i ekspertyz;
 • prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących gospodarki leśnej;
 • prace normalizacyjne, certyfikacyjne, unifikacyjne i typizacyjne.

Dlatego też Wnioskodawca, zawarł 3 stycznia 2013 r., umowę Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w obszarze Interdyscyplinarne, w Ścieżce A, (dalej: "Konsorcjum"), z Instytutem Chemii (dalej: "Instytut Chemii").

Następnie Instytut Chemii, jako Lider konsorcjum, zawarł w dniu 1 października 2013 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: "NCBiR") umowę (dalej: "Umowa") o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce A oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu" (dalej: „Projekt”).

Charakteryzując postanowienia zawartej Umowy należy m. in. wskazać, że:

 • NCBiR zobowiązuje się udzielić Instytutowi Chemii oraz za jego pośrednictwem Wnioskodawcy dofinansowania na realizację Projektu;
 • podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu, w tym sprawozdawczość i rozliczenia finansowe przed NCBiR, jest Instytut Chemii;
 • umowa Konsorcjum oraz harmonogram Projektu przewidują szczegółowy podział zadań dla poszczególnych członków Konsorcjum;
 • Projekt dofinansowany jest przez NCBiR, przy czym konsorcjanci zobowiązani są pokryć wkładem własnym koszty nieobjęte dofinansowaniem, na mocy harmonogramu i kosztorysu Projektu;
 • Instytut Chemii otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, w wysokości wynikającej z harmonogramu płatności, które następnie jest przekazywane w ustalonej części do Wnioskodawcy. Warunkiem otrzymania kolejnych zaliczek jest wykazanie poniesienia kosztów stanowiących co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek;
 • niewykorzystane środki, w tym odsetki bankowe od kwot dofinansowania, podlegają zwrotowi na rzecz NCBiR;
 • monitorując wykorzystanie środków, NCBiR, na podstawie raportu ocenia, czy realizacja Projektu jest zgodna z Umową oraz czy jego kontynuacja prowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników i celów;
 • naliczony podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia, oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych w ramach Projektu badań winny być, zgodnie z Umową, co do zasady szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem:

 • konferencji technicznych lub naukowych;
 • czasopism naukowych lub technicznych;
 • powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań;
 • oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Jednocześnie informacja o dofinansowaniu Projektu przez NCBiR musi być umieszczana na wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych oraz w publikacjach.

W ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje co do zasady, sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Jednakże, w nielicznych przypadkach, występują transakcje zwolnione z tego podatku, jak i będące poza jego zakresem. Z uwagi na fakt, że w stosunku do części wydatków, nie jest możliwe ich przyporządkowanie bezpośrednio do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej, Wnioskodawca pomniejsza kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego.

Należy podkreślić, że współczynnik struktury sprzedaży opodatkowanej wyliczony dla Wnioskodawcy za rok 2015, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniósł powyżej 98%. W konsekwencji, Wnioskodawca dokonuje w 99% odliczenia podatku naliczonego, alokowanego proporcjonalnie do czynności, dających prawo do obniżenia podatku należnego.

Analizując zadania, do których wykonania zobowiązany jest Wnioskodawca, z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum, nie można jednoznacznie przewidzieć czy Instytut uzyska w przyszłości przychody z jakiekolwiek rezultatów osiągniętych w ramach Projektu. O ewentualnych przychodach z Projektu może być bowiem mowa jedynie w przypadku powstania patentu na wynalazek, przy czym Wnioskodawca na etapie realizacji Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT.

Zakładając, że podczas realizacji Projektu nie powstanie patent na wynalazek, Instytut wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (dalej: „Organ”), działającego w imieniu Ministra Finansów, z następującym zapytaniem: skoro Instytut w ramach Projektu nabywa towary i usługi, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (nie istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem lub usługą a opodatkowaną działalnością Instytutu), to czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami...

Stanowisko Instytutu o braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków w związku z realizacją Projektu, zostało potwierdzone przez Organ w wydanej dnia 17 marca 2014 r. interpretacji indywidualnej (sygn. IPPP3/443-1189/13-2/KB).

Jednakże, już po otrzymaniu ww. interpretacji zmianie uległ stan faktyczny, gdyż w toku realizacji Projektu powstał patent na wynalazek, który będzie generował dla Instytutu określone przychody.

Wobec powyższego dnia 16 lutego 2016 r. pomiędzy Instytutem Chemii a Wnioskodawcą została zawarta umowa o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz wspólności prawa z patentu (dalej: „Umowa patentowa”).

Strony w Umowie patentowej ustaliły m.in. następujące kwestie:

 • udziału Wnioskodawcy oraz Instytutu Chemii w przychodach i kosztach związanych z patentem;
 • zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP;
 • zasad udostępniania prawa do wynalazku podmiotom trzecim (klientom komercyjnym).

Równocześnie złożony został do Urzędu Patentowego RP wniosek o objęcie patentem wynalazku.

Tym samym, wobec powstania w ramach realizacji Projektu patentu na wynalazek, Instytut będzie osiągał z tego tytułu określone przychody.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Skoro Instytut w ramach Projektu nabywa towary i usługi, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (istnieje związek pomiędzy zakupionym towarem/usługą a opodatkowaną działalnością Instytutu), to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Instytutu, z uwagi na fakt, że rezultat (patent na wynalazek) zrealizowanych przez Wnioskodawcę zadań w ramach Projektu służy Instytutowi do wykonywania czynności opodatkowanych, to Instytut ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na towary i usługi, które zostały poniesione w związku z realizacją Projektu. Natomiast naliczony podatek VAT, który był dotychczas traktowany jako koszt kwalifikowany, zgodnie z Umową podlega zwrotowi do NCBiR.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT, rozumie się: „...wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Biorąc pod uwagę podstawowe prawo podatnika podatku VAT, tj. prawo do odliczenia podatku naliczonego, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w powołanym powyżej art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Treść powołanych przepisów wskazuje więc, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zasadniczo wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług;

oraz

 • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, przysługuje więc co do zasady, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Przenosząc powyższe ustalenia do przedmiotowego stanu faktycznego, należy wskazać, że Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który posiada status instytutu badawczego i prowadzi badania oraz prace badawczo rozwojowe dotyczące nauk leśnych. W prowadzonej ewidencji księgowej Wnioskodawca wyodrębnia co do zasady następujące grupy działalności: opodatkowaną, zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu.

Realizowany przez Instytut Projekt finansowany jest ze środków publicznych, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. z 21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). W toku realizacji projektu Instytut sporządza sprawozdania, jak również przekazuje dotyczącą go dokumentację oraz raporty finansowe.

Uzyskiwanie przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu patentu na wynalazek powstałego w związku z realizacją Projektu, będzie więc związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług dla celów realizacji Projektu nie powinno budzić wątpliwości.

Jak już wspomniano, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanej sytuacji warunek uprawniający do odliczenia jest zatem spełniony, gdyż ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że efekty projektu (patent) będą związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Prezentowane przez Instytut stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym również interpretacji wydanych na rzecz Wnioskodawcy. I tak:

...rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyklucza możliwość odliczenia podatku w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W świetle przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, gdyż - jak wskazał Wnioskodawca - wydatki poniesione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z wniosku wynika, że wydatki te związane są bezpośrednio z komercjalizacją wyników projektu. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na realizację niniejszego projektu w ramach programu”. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 lutego 2016 r., sygn. IPPP1/4512-63/16-2/KR).

Tożsame stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyraził w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2015 r., sygn. IPPP2/4512-787/15-4/AO) oraz interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2014 r., sygn. IPPP2/443-817/14-4/KOM.

Podobnie, a contrario Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając w dniu 14 listopada 2013 r., interpretację indywidualną na rzecz Wnioskodawcy (sygn. IPPP1/443-983/13-2/AS) odstępując od uzasadnienia potwierdził stanowisko Instytutu, że m.in. warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdy towary i usługi nabywanej w ramach realizacji danego projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wykonywane w ramach tego projektu czynności (ewentualnie powstałe materiały, czy wartości niematerialne i prawne), nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 Ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunki uprawniające do odliczenia będą zatem spełnione, gdy towary i usługi nabywane w ramach realizacji Projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, gdyż wykonywane w ramach Projektu czynności (wygenerowanie patentu na wynalazek) będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że możliwość odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że instytut będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, zawarł umowę Konsorcjum w celu realizacji projektu badawczego z Instytutem Chemii. Następnie Instytut Chemii jako Lider konsorcjum, zawarł z NCBiR umowę o wykonanie i finansowanie Projektu. Uzyskane wyniki przeprowadzonych w ramach Projektu badań winny być, zgodnie z Umową, co do zasady szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem: konferencji technicznych lub naukowych; czasopism naukowych lub technicznych; powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań; oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

W ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje co do zasady, sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Jednakże, w nielicznych przypadkach, występują transakcje zwolnione z tego podatku, jak i będące poza jego zakresem. Z uwagi na fakt, że w stosunku do części wydatków, nie jest możliwe ich przyporządkowanie bezpośrednio do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej, Wnioskodawca pomniejsza kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego.

Analizując zadania, do których wykonania zobowiązany jest Wnioskodawca, z tytułu uczestnictwa w Konsorcjum, nie można jednoznacznie przewidzieć czy Instytut uzyska w przyszłości przychody z jakiekolwiek rezultatów osiągniętych w ramach Projektu. O ewentualnych przychodach z Projektu może być bowiem mowa jedynie w przypadku powstania patentu na wynalazek, przy czym Wnioskodawca na etapie realizacji Projektu, dokonuje określonych zakupów towarów i usług od podmiotów zewnętrznych udokumentowanych fakturami zawierającymi podatek VAT. W toku realizacji Projektu powstał patent na wynalazek, który będzie generował dla Instytutu określone przychody.

Wobec powyższego dnia 16 lutego 2016 r. pomiędzy Instytutem Chemii a Wnioskodawcą została zawarta umowa o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz wspólności prawa z patentu (dalej: „Umowa patentowa”). Strony w Umowie patentowej ustaliły m.in. następujące kwestie:

 • udziału Wnioskodawcy oraz Instytutu Chemii w przychodach i kosztach związanych z patentem;
 • zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP;
 • zasad udostępniania prawa do wynalazku podmiotom trzecim (klientom komercyjnym).

Równocześnie złożony został do Urzędu Patentowego RP wniosek o objęcie patentem wynalazku. Tym samym, wobec powstania w ramach realizacji Projektu patentu na wynalazek, Instytut będzie osiągał z tego tytułu określone przychody.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w związku z realizacją ww. projektu Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia będą spełnione, gdyż Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w związku z realizacją projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać za prawidłowe.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zwrot podatku naliczonego do NCBiR), które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy ponadto podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.