IPPP1/4512-345/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

W opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia.
IPPP1/4512-345/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. jednostka budżetowa
 2. odliczenie podatku
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zarząd (Z.)- państwowa jednostka budżetowa, organ administracji rządowej niezespolonej, w umowach cywilnoprawnych statio-ficis Skarbu Państwa działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 t. j. z późn. zm.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878);
 • zarządzenia Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

Z. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT oraz podmiotem należącym do grupy jednostek wymienionych w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT dokonywana przez Z. stanowi margines działalności i dotyczy głównie najmu lokali, dzierżawy gruntów, użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz obwodów rybackich, a także okazjonalnie sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Ponadto dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i Świadectw pochodzenia energii elektrycznej z małej elektrowni wodnej na Zbiorniku Wodnym Wióry w woj. kieleckim.

Z. jest Beneficjentem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ze środków tego Programu Z. jako inwestor realizuje Projekt (inwestycję).

Zgodnie z wymogami instytucji zarządzającej Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć indywidualną interpretację czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

W związku z tym Z. przedstawia następujący stan faktyczny:

Zgodnie z Decyzją Wojewody o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „P.” inwestycja realizowana jest na następujących działkach: działki nr 200-3/4,200-3/5,200-3/6 i 200-3/21, działki nr 210-4/23 i 210-4/24, działki nr 220-1/25,220-2/2, 220-3/2 i 220-4/2, działki nr 230-1/14,230-1/15,230-1/16,230-1/12,230-1/13,230-1/3 i 230-1/4, działki nr 950-1/6,950-1/7 i 950-1/9, działki nr 960-1/2 i 960-2/2 oraz zajmowane czasowo działka nr 210-4/25 i działka nr 220-1/24.

Cele projektu są następujące:

 1. Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów Stopnia Wodnego poprzez wykonanie robót budowlanych obejmujących: śluzę z awanportami, jaz, zaporę czołową, rozbudowę i modernizację automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego;
 2. Zmniejszenie efektu bariery istniejącego Stopnia Wodnego dla migracji ryb będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej Stopnia Wodnego poprzez przebudowę przepławki dla ryb;
 3. Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w strefie cofkowej Zbiornika w rejonie zapory bocznej oraz walów wstecznych poprzez rozbudowę istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

Przedstawione powyżej cele Projektu w całości wpisują się w działalność statutową Z.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dwa Pakiety:

Pakiet 1 Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego w województwie z podziałem na obiekty:

Obiekt 1 Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory.

Obiekt 2 Rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia (ASTKZ).

Obiekt 3 Remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

Obiekt 4 Remont śluzy i awanportów.

Obiekt 5 Przebudowa przepławki dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie.

Pakiet 2 Rozbudowa zapory bocznej i rozbudowa wałów wstecznych z uwzględnieniem podziału na obiekty:

Obiekt 1 Rozbudowa zapory bocznej zbiornika wodnego i rozbudowa lewego wału wstecznego na terenie Miasta i miejscowości B..

Obiekt 2 Rozbudowa prawego wału wstecznego z lewym wałem wstecznym i zapory bocznej zbiornika wodnego na terenie Miasta.

Na Stopniu Wodnym znajdują się obiekty elektrowni wodnej należące do zakładu energetycznego - S.A.

Z. ma zawartą z zakładem energetycznym umowę dzierżawy działek pod obiektami elektrowni oraz umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami. Umowa dzierżawy dotyczy wyłącznie części działek 230-1/4, 230-1/3, 230-1/13, nie dotyczy części działek na której znajdują się obiekty w zakresie inwestycji Wnioskodawcy. Umowa użytkowania dotyczy wyłącznie części działki 230-1/16, nie dotyczy części działki na której znajdują się obiekty w zakresie inwestycji Wnioskodawcy. Opłaty z tytułu tych umów są pobierane na podstawie faktur VAT, a podatek należny wynikający z tych faktur ewidencjonowany jest w rejestrze sprzedaży, a następnie odprowadzany jest do Urzędu Skarbowego zgodnie z deklaracją VAT7 sporządzoną w oparciu o rejestr sprzedaży.

Ponadto zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym przez Marszałka Województwa na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne, zakład energetyczny SA ma obowiązek partycypować w kosztach utrzymania urządzeń wodnych służących do wspólnego korzystania z wody. W pozwoleniu określono, że podział kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych Stopnia Wodnego i Zbiornika, a także utrzymania koryta Wisły poniżej stopnia przedstawia się następująco „Wysokość partycypacji w kosztach lodołamania zbiornika, utrzymania rzeki poniżej stopnia wodnego, na długości kierownicy wody dolnej, utrzymania obiektów w osi stopnia oraz utrzymania zbiornika, wynosi 65%, a Z. 35%”.

Szczegółowe uzgodnienie zasad podziału bieżących kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych Stopnia Wodnego i Zbiornika określane są co roku w formie porozumienia zawieranego pomiędzy Z., a S. A. Obciążenie kosztami utrzymania następuje na podstawie not księgowych.

Dodatkowo w 2012 r. Instytucja Pośrednicząca w realizacji Projektu ze środków PO IiŚ (Ministerstwo Środowiska) w dokumencie „P.” zobowiązała Z. do zawarcia z SA porozumienia w sprawie wyłączenia z kosztów Projektu nakładów (kosztów) poniesionych na przygotowanie Projektu w kwocie 6 592 915,49 zł. Zwrot nakładów jest dokonywany w 3 ratach przypadających na kolejne lata kalendarzowe w okresie od 2013 do 2015 r. Wpłaty są wnoszone na podstawie wystawianych każdorazowo przez Z. not księgowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Zarząd Projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego Projektu.

Odliczyć od podatku należnego US można podatek naliczony przy zakupionych towarach i usługach pod warunkiem, że zakupy mają związek ze sprzedażą opodatkowaną. Zakupy towarów i usług realizowane przez Z. na potrzeby Projektu pn. „P” nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT, tym samym nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Z., na potrzeby Projektu kupuje głównie roboty budowlane, usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a sprzedaż opodatkowana, jak już wcześniej było sygnalizowane, stanowi margines działalności Z. i wynika głównie z: wykonywania uprawnień właścicielskich jakie powierzono Z. w zakresie majątku SP. Powierzchnie działek na które zawarto umowy dzierżawy i użytkowania z SA nie pokrywają się z obszarem, na którym jest realizowany przedmiotowy Projekt.

Wobec powyższego brak jest związku między sprzedażą opodatkowaną dokonywaną przez Z., a dotyczącą dzierżawy gruntów i użytkowania gruntów pokrytych wodami a zakupami na potrzeby Projektu.

Zwrot kosztów przygotowania Projektu przez SA czy też partycypacja w kosztach utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych Stopnia Wodnego i Zbiornika, a także utrzymania koryta Wisły poniżej stopnia nie stanowią sprzedaży usług w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Przez „usługi” zgodnie z przepisami o VAT rozumie się wyłącznie świadczenia dwustronne, wzajemne. Zwrot kosztów nie może być uznany za usługę, ponieważ brak jest w tym przypadku ekwiwalentności. Zwrot kosztów jest natomiast świadczeniem o charakterze sanacyjnym i odszkodowawczym, nie obejmuje go ustawa o VAT, a tym samym zwrot kosztów nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT.

W tym przypadku nie może być również możliwości skorzystania z prawa odliczenia podatku VAT. Dodatkowo w wyniku realizacji Projektu Wnioskodawca - Z. nie będzie osiągał żadnych przychodów, wybudowane i zmodernizowane obiekty i urządzenia nie będą stanowiły przedmiotu umów cywilnoprawnych przysparzających korzyści Z.. Realizacja projektu nie ma zatem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i nie ma możliwości dokonać odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. I tak na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego. Aby to wyłączenie miało miejsce muszą być spełnione dwa warunki:

 • podmiot musi być organem władzy publicznej lub urzędem obsługującym ten organ,
 • podmiot ten został powołany do czynności związanych z realizacją zadań nałożonych na niego przepisami prawa.

A zatem, wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy możliwe jest tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z poźn. zm.), zwana dalej ustawą Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.

Natomiast w myśl art. 92 ust. 4 ustawy Prawo wodne w ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną, dyrektor regionalnego zarządu realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu zadania związane z utrzymywaniem śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 92 ust. 5 ustawy Prawo wodne dyrektor regionalnego zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Ze środków tego Programu, Wnioskodawca jako inwestor realizuje projekt (inwestycję). Cele projektu są następujące: poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów Stopnia Wodnego poprzez wykonanie robót budowlanych obejmujących: śluzę z awanportami, jaz, zaporę czołową, rozbudowę i modernizację automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego; zmniejszenie efektu bariery istniejącego Stopnia Wodnego dla migracji ryb będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej Stopnia Wodnego poprzez przebudowę przepławki dla ryb; poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w strefie cofkowej Zbiornika w rejonie zapory bocznej oraz wałqów wstecznych Słupianki i Rosicy poprzez rozbudowę istniejących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

Powyższe cele Projektu w całości wpisują się w działalność statutową Z.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, sprzedaż opodatkowana stanowi margines działalności i dotyczy głównie najmu lokali, dzierżawy gruntów, użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz obwodów rybackich, a także okazjonalnie sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Ponadto dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i świadectw pochodzenia energii elektrycznej z małej elektrowni wodnej. Zakupy dokonywane na potrzeby Projektu to głównie roboty budowlane, usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zakupy te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Powierzchnie działek, na które zawarto umowy dzierżawy nie pokrywają się z obszarem, na którym realizowany jest projekt. W wyniku realizacji Projektu Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów, wybudowane i zmodernizowane obiekty i urządzenia nie będą stanowiły przedmiotu umów cywilnoprawnych, przysparzających korzyści Wnioskodawcy.

Analiza opisu stanu faktycznego w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach wykonywanego zadania, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Strony. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.