IPPP1/4512-278/16-2/RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono zaistniały stan faktyczny:

Uniwersytet (dalej: U.) jest uczelnią publiczną, której podstawowa działalność obejmuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej:PSzW):

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Oprócz działalności podstawowej U. zajmuje się również inną działalnością, w szczególności wydawaniem książek, wynajmem nieruchomości (krótko- i długoterminowym), usługami zakwaterowania, usługami specjalistycznymi na zlecenie innych podmiotów (np. rzeczoznawcze) itp.

W kontekście przepisów ustawy o VAT zarówno w ramach działalności podstawowej jak i pozostałej można wyróżnić czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT, jak i niepodlegające temu podatkowi. Natomiast spośród czynności podlegających opodatkowaniu można wyodrębnić czynności zwolnione z VAT i opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT.

Przykładem czynności nie podlegających opodatkowaniu, wykonywanych przez U., jest kształcenie studentów na nieodpłatnych stacjonarnych formach studiów, stanowiące realizację zadań państwa wyrażonych w art. 70 Konstytucji RP w zakresie powszechnej i bezpłatnej edukacji. Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w PSzW, gdzie określone zostały zasady tworzenia, działania i finansowania uczelni publicznych. Kształcenie studentów należy do podstawowych działań uczelni publicznej i co do zasady środki finansowe na wykonanie tego zadania zapewniają władze publiczne, zgodnie z art. 94 PSzW, innymi niepodlegającymi opodatkowaniu czynnościami wykonywanymi przez U. są podstawowe badania naukowe, czy też nieodpłatne świadczenia, jak np. nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie w czytelniach książek i innych publikacji ze zbiorów uniwersyteckich.

Do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT w szczególności można zaliczyć wykonywanie czynności, również w ramach działalności podstawowej uczelni w zamian, za które ustawa PSzW dopuszcza pobieranie opłat. Zatem do działań zwolnionych z VAT można zaliczyć kształcenie studentów na płatnych, niestacjonarnych formach studiów oraz prowadzenie płatnych kursów i szkoleń. Z kolei do działań opodatkowanych zaliczyć można wynajem nieruchomości, udzielanie licencji lub sprzedaż praw do wyników prac naukowych (patentów, know - how) i zasadniczo większość odpłatnych czynności wykraczających poza zakres podstawowej działalności uczelni.

W związku z tym, że Uniwersytet oprócz działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT wykonuje również czynności podlegające ustawie o VAT (zwolnione i opodatkowane), to jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na U. w ramach działalności naukowej prowadzony jest projekt: Bezpośrednia synteza koniugatówpolilaktyd - lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych (dalej: projekt).

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu I. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i jego realizacja zaplanowana jest w okresie 1.08.2015 – 31.07.2016. Celem konkursu I. jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane są innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze mające potencjał komercjalizacyjny.

Konkurs realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w projekcie S. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Projekt S. ma na celu wzmocnienie potencjału pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania nauką i badaniami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji naukowej.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę, którą są zobowiązani przeznaczyć na realizację zaprezentowanego projektu konkursowego. Zgodnie z § 9 ust. 12 Regulaminu konkursu I. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej środki stanowiące część subwencyjną nagrody mogą być przeznaczone w szczególności na:

 1. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych w realizację projektu (proporcjonalnie do ich udziału w Projekcie Konkursowym) z wyłączeniem laureata/laureatki otrzymującego już indywidualne wsparcie;
 2. zakup wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do realizacji Projektu Konkursowego;
 3. zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do realizacji Projektu Konkursowego;
 4. zakup usług badawczych oraz ekspertyz technicznych i finansowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu Konkursowego;
 5. ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego Projektu Konkursowego;
 6. promocję Projektu Konkursowego, w tym promocję jego rezultatów;
 7. współpracę międzynarodową prowadzoną w ramach Projektu Konkursowego oraz delegacje krajowe niezbędne do jego realizacji;
 8. podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez wnioskodawcę, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe (podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy Jednostka nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t. jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.);
 9. koszty ogólne (w tym opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie, wynagrodzenia personelu administracyjnego oraz finansowego) nieprzekraczające 10% nagrody.

Z uwagi na to, że U. dysponuje odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia badań naukowych w ramach projektu, nie ma potrzeby nabywania za otrzymane dofinansowanie towarów i usług klasyfikowanych jako środki trwałe. Wobec powyższego nabywane w ramach projektu towary i usługi będą klasyfikowane głównie jako pozostałe zakupy, w rozumieniu ustawy o VAT.

W realizacji projektu oprócz pracowników naukowych U. udział biorą również studenci studiów stacjonarnych Wydziału Chemii U.: doktoranci (studenci 3. stopnia studiów) i student studiów licencjackich (1. stopnia). Dla każdego z uczestniczących w projekcie studentów, zaangażowanie w realizację przedmiotowego programu badawczego ma charakter dodatkowy. Udział studentów U. w przedmiotowym projekcie badawczym następuje niezależnie od ich procesu dydaktycznego. W szczególności tematy prac dyplomowych, które każdy ze studentów przygotowuje w ramach swoich studiów, są niezależne od projektu badawczego. Uzyskane w trakcie projektu badawczego wyniki (efekty, wynalazki) nie wejdą w skład ich prac dyplomowych i nie będą też miały wpływu na ostateczną ocenę prac dyplomowych studentów biorących udział w projekcie. Faktycznie udział w projekcie badawczym umożliwia studentom uzyskanie dodatkowego doświadczenia zawodowego - praktyki.

Celem badawczym projektu jest zastosowanie katalizatorów dialkiloalkoksygalowych do otrzymania koniugatówpolilaktyd-lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD).

W przypadku pozytywnych efektów uzyskanych w każdym z etapów projektu ostatni etap projektu zakłada przygotowanie zgłoszenia patentowego obejmującego: kompleksy dialkiloalkoksygalowe - zastosowanie do syntezy koniugatów PLA - lek ß-adrenolityczny, z najszerszym zastrzeżeniem obejmującym koniugaty poliester biodegradowalny - lek zawierający alkoholanowe grupy hydroksylowe.

W związku z ogromnym zainteresowaniem syntezą różnymi koniugatami polimer-lek, np. koniugatami polimer-biodegradowalny- lek antynowotworowy, potencjał rynkowy koniugatów polimer-lek jest duży, a wiele proleków typu polimer biodegradowlany - lek jest obecnie w fazie badań klinicznych. Mimo, że celem z punktu widzenia merytorycznego jest synteza koniugatówpolilaktyd - lek ß-adrenolityczny, to jednym z głównych celów projektu jest również wykazanie na powyższym przykładzie, że katalizatory diaikiloalkoksygalowe mogą być stosowane do otrzymywania koniugatów poliester biodegradowalny-lek z innymi lekami, również powszechnie stosowanymi na rynku medycznym, zawierającymi alkoholany grupy hydroksylowe. Wykazanie takiej możliwości jest niezwykle istotne z punktu widzenia syntezy koniugatów PLA - lek, zawierających leki szeroko stosowane w innych chorobach cywilizacyjnych (np. nadciśnienie tętnicze). Na tym etapie prowadzonych badań U. nie jest w stanie jednoznacznie wskazać czy koniugaty PLA-ß-AD lub inne koniugaty PLA-lek, zawierające w swojej strukturze PLA o nowej mikrostrukturze będą użyteczne do syntezy leków lub proleków. Należy zaznaczyć, że proces powstawania nowych koniugatów jest stosunkowo złożony, a proponowany projekt dotyczy jednego z pierwszych etapów badań nad syntezą i zastosowaniem układów polimer biodegradowalny-lek do otrzymania kontrolowanych systemów uwalniania leków. Wyniki uzyskane w ramach niniejszego projektu mogą być jednak niezwykle istotne z punktu widzenia opracowania nowych metod syntezy koniugatów poliester - lek, w tym PLA-ß-AD oraz otrzymania nowych koniugatów o kontrolowanym profilu uwalniania leku oraz czasie degradacji.

Otrzymanie wyników umożliwiających złożenie zgłoszenia patentowego na katalizatory dialkiloalkoksygalowe do syntezy koniugatów PLA-ß-AD, oraz najszerzej koniugatów poliester biodegradowalny - lek zawierający alkoholanową grupę; hydroksylową, jest ostatecznym celem proponowanego projektu. W wyniku wcześniej prowadzonych badań opisano; możliwość zastosowania katalizatorów dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania nowych nieznanych dotąd mikrostruktur - polilaktydu. Osiągnięcie to jest obecnie wolne patentowo. Wykonanie niniejszego projektu umożliwiłoby uzyskanie ochrony patentowej na układy katalityczne oparte na związkach dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania nowego typu : biodegradowalnych nośników leków, lub najszerzej PLA o nowej mikrostrukturze do zastosowań biomedycznych, co jest i jednym z najistotniejszych zastosowań polilaktydu.

W ramach projektu nie planuje się stworzenia firmy typu start-up lub spin off. Projekt jest zbyt krótki w stosunku do całego procesu tworzenia proleków opartych na koniugatach polimer-lek. Z drugiej strony wykorzystanie opatentowanych katalizatorów dialkrioalkoksyiowych do syntezy stereodiblokowych kopolimerów PLA do syntezy koniugatów PLA-lek stwarza możliwość utworzenia firmy typu spin off. Nie można się jednak tego spodziewać w czasie trwania projektu lub krótkiego czasu po jego zakończeniu. Ponadto uzyskanie patentu daje również inne możliwości gospodarczego wykorzystania wyników badań, jak chociażby udzielanie licencji.

Plan realizacji projektu konkursowego zakłada 4 etapy:

 1. Synteza koniugatówpolilaktyd-lek ß-adrenolityczny
 2. Modyfikacja polilaktydowego fragmentu koniugatu polimer- lek ß-adrenolityczny
 3. Badania uwalniania leków z wybranych koniugatów polimer-lek ß -adrenolityczny
 4. Przygotowanie zgłoszenia patentowego (którego celem jest uzyskanie ochrony patentowej na układy katalityczne oparte na związkach dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania koniugatów PLA -lek)

W związku z realizacją projektu U. złożył do instytucji finansującej oświadczenie, że nie ma prawa do odliczania podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji tego projektu. Związane to było przede wszystkim z tym, że złożenie oświadczenia o kwalifikowalności VAT było niezbędne do podpisania umowy pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Laureatem nagrody i U., stanowiącej podstawę do wypłaty nagrody (przyznania finansowania). Niestety w czasie pomiędzy wyłonieniem laureatów konkursu a podpisaniem umowy o dofinansowanie nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej analizy sytuacji podatkowej projektu. Jednakże złożone oświadczenie do instytucji finansującej może zostać skorygowane, w szczególności w związku z otrzymaniem przez U. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo w przypadku prowadzenia badań naukowych wykazanie związku pomiędzy zakupami towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu a czynnościami opodatkowanymi jest utrudnione.

Wynika to m.in z odległości w czasie pomiędzy zakupami a czynnościami sprzedaży - komercjalizacji efektów badań naukowych. Dlatego w momencie rozpoczęcia badań naukowych związek dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanym nie zawsze jest na tyle wyraźny, aby bez wątpliwości stwierdzić, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z tymi zakupami. W szczególności wiąże się to z niepewnością, co do wyników prowadzonych badań naukowych a także, co do efektów komercjalizacji wyników prac badawczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy U. przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu dokonanych od początku realizacji projektu...
 2. Czy U. będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu dokonanych od 1 stycznia 2016 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, na obydwa powyższe pytania odpowiedź powinna być twierdząca, tj. U. przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT w związku z realizacją tego projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione dwa warunki:

 1. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług
 2. zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikiem podatku od towarów i usług, według art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, jest tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

U. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, więc niewątpliwie pierwszy warunek odliczenia podatku jest spełniony.

Ponadto U. nabywa i zamierza nabywać towary i usługi niezbędne do realizacji Projektu. Zgodnie z planami ostatnim etapem projektu będzie przygotowanie zgłoszenia patentowego. Zatem celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej na układy katalityczne oparte na związkach dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania koniugatów PLA -lek. Patent jest to dokument ujawniający nowe rozwiązanie techniczne (konstrukcja, technologia, substancja) o cechach wynalazku i potwierdzający nadanie uprawnionemu do tego rozwiązania wyłącznego prawa na zawodowe i zarobkowe korzystanie.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowy projekt badawczy prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdyż celem projektu nie jest powiększenie zasobów wiedzy w ogólności, ale stworzenie wynalazku możliwego do zastosowania komercyjnego i zagwarantowanie U. wyłącznych praw do zarobkowego wykorzystania tego rozwiązania. Okoliczność ta przesądza o gospodarczym i zarobkowym charakterze prowadzonych badań. Sukces projektu - uzyskanie patentu oznacza stworzenie wartości, która będzie miała wielorakie zastosowanie gospodarcze. Przykładowo opracowane rozwiązanie będzie można aportem wnieść do nowego podmiotu gospodarczego (np. firmy typu spin off) lub do istniejącej firmy, może być odsprzedane lub wykorzystane do udzielania licencji a każda z tych czynności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, na prawo do odliczenia podatku VAT w tej konkretnej sytuacji nie będzie miał wpływu udział w projekcie studentów stacjonarnych U., ponieważ ich udział w projekcie nie wiąże się z działalnością dydaktyczną uczelni, tylko działalnością naukowo badawczą w ramach działalności gospodarczej U.. W szczególności dokonywane w trakcie projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do nauczania lub prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wszystkie dokonywane zakupy wykorzystywane są i będą do realizacji celów badawczych projektu, czego wymaga regulamin konkursu oraz umowa podpisana z instytucją finansującą. Zakupione towary i usługi wykorzystane i zużyte zostaną m.in, do:

 • przeprowadzenia eksperymentów i niezbędnych doświadczeń w celu sprawdzenia przyjętych w projekcie hipotez oraz wytypowania najlepszych substancji - kompleksów dialkiloalkoksygalowe mających zastosowanie do syntezy koniugatów PLA-lek ß-adrenolityczny;
 • uzyskania ochrony patentowej i usług doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe;
 • promocji Projektu, w tym promocję jego rezultatów.

Wszelkie zakupy dokonane w związku z realizacją tego projektu związane będą wyłącznie z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uczelni opodatkowanymi stawkami podatku VAT i nie będą związane z innymi rodzajami działalności uczelni w szczególności działalnością dydaktyczną (ani zwolnioną, ani niepodlegającą opodatkowaniu). Aby to lepiej zobrazować można się posłużyć analogią do organizowania w różnych firmach praktyk i staży dla osób wkraczających na rynek pracy. Celem udziału osób w takich aktywnościach zawodowych jest przede wszystkim uzyskanie doświadczeń zawodowych, które można udokumentować. Dla instytucji organizującej takie staże, jest to m.in. sposób na pozyskanie nowej kadry, sprawdzenie potencjalnych kandydatów do pracy, czy też sposób na czasowe rozwiązanie problemu nadmiaru zadań, do wykonania, których nie jest potrzebna bardziej doświadczona kadra. W efekcie angażowanie praktykantów lub stażystów do wykonywania jakiś zadań nie jest samo w sobie odrębną czynnością wykonywaną poza działalnością gospodarczą, tylko jednym ze sposobów na wykonanie, usprawnienie lub zabezpieczenie wykonania podstawowych celów instytucji, które w przypadku U. i tego konkretnego projektu mieszczą się w całości w ramach działalności gospodarczej i opodatkowanej Uczelni. Podmioty korzystające z usług praktykantów nie dokonują zakupów z myślą o wykorzystaniu ich do kształcenia praktykantów, tylko z zamiarem wykorzystania ich, w tym również przez praktykantów, w działalności gospodarczej.

Przykładowo zakupy art. biurowych dla praktykantów w dziale księgowości wykorzystane są do wykonania poprawnie obowiązków w zakresie rozliczenia, księgowania i archiwizacji dokumentów, co jest związane wprost z działalnością gospodarczą firmy. Natomiast zdobywanie doświadczeń przez praktykantów, czy nawet przez pracowników, jest jedynie skutkiem ubocznym zwyczajnego wykonywania obowiązków, więc nie można tego traktować, jako odrębnego rodzaju działalności jednostki.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, przy czym ten związek nie musi być wyłącznie związkiem bezpośrednim. Zatem wykorzystanie nabywanych towarów i usług na potrzeby Projektu, którego celem jest opracowanie wynalazku umożliwiającego produkcję nowych leków i uzyskanie ochrony patentowej na to rozwiązanie, daje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, ponieważ ostateczne efekty projektu: wyniki badań i prawa do nich, będą stanowiły wartość o wysokim potencjale zastosowań do celów zarobkowych U.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.

z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że możliwość odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potencjalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest uczelnią publiczną, której podstawowa działalność obejmuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Oprócz działalności podstawowej Wnioskodawca zajmuje się również inną działalnością, w szczególności wydawaniem książek, wynajmem nieruchomości (krótko- i długoterminowym), usługami zakwaterowania, usługami specjalistycznymi na zlecenie innych podmiotów (np. rzeczoznawcze) itp.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na U. w ramach działalności naukowej prowadzony jest projekt: Bezpośrednia synteza koniugatówpolilaktyd - lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych (dalej: projekt).

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu I. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i jego realizacja zaplanowana jest w okresie 1.08.2015 – 31.07.2016. Celem konkursu I. jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane są innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze mające potencjał komercjalizacyjny.

Konkurs realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w projekcie S. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Projekt S. ma na celu wzmocnienie potencjału pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania nauką i badaniami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz komunikacji naukowej.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę, którą są zobowiązani przeznaczyć na realizację zaprezentowanego projektu konkursowego. Zgodnie z § 9 ust. 12 Regulaminu konkursu I. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej środki stanowiące część subwencyjną nagrody mogą być przeznaczone w szczególności na:

 1. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych w realizację projektu (proporcjonalnie do ich udziału w Projekcie Konkursowym) z wyłączeniem laureata/laureatki otrzymującego już indywidualne wsparcie;
 2. zakup wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do realizacji Projektu Konkursowego;
 3. zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do realizacji Projektu Konkursowego;
 4. zakup usług badawczych oraz ekspertyz technicznych i finansowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu Konkursowego;
 5. ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego Projektu Konkursowego;
 6. promocję Projektu Konkursowego, w tym promocję jego rezultatów;
 7. współpracę międzynarodową prowadzoną w ramach Projektu Konkursowego oraz delegacje krajowe niezbędne do jego realizacji;
 8. podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez wnioskodawcę, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe (podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy Jednostka nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t. jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.);
 9. koszty ogólne (w tym opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie, wynagrodzenia personelu administracyjnego oraz finansowego) nieprzekraczające 10% nagrody.

Z uwagi na to, że U. dysponuje odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia badań naukowych w ramach projektu, nie ma potrzeby nabywania za otrzymane dofinansowanie towarów i usług klasyfikowanych jako środki trwałe. Wobec powyższego nabywane w ramach projektu towary i usługi będą klasyfikowane głównie jako pozostałe zakupy, w rozumieniu ustawy o VAT.

W realizacji projektu oprócz pracowników naukowych U. udział biorą również studenci studiów stacjonarnych Wydziału Chemii U.: doktoranci (studenci 3. stopnia studiów) i student studiów licencjackich (1. stopnia). Dla każdego z uczestniczących w projekcie studentów, zaangażowanie w realizację przedmiotowego programu badawczego ma charakter dodatkowy. Udział studentów U. w przedmiotowym projekcie badawczym następuje niezależnie od ich procesu dydaktycznego. W szczególności tematy prac dyplomowych, które każdy ze studentów przygotowuje w ramach swoich studiów, są niezależne od projektu badawczego. Uzyskane w trakcie projektu badawczego wyniki (efekty, wynalazki) nie wejdą w skład ich prac dyplomowych i nie będą też miały wpływu na ostateczną ocenę prac dyplomowych studentów biorących udział w projekcie. Faktycznie udział w projekcie badawczym umożliwia studentom uzyskanie dodatkowego doświadczenia zawodowego - praktyki.

Celem badawczym projektu jest zastosowanie katalizatorów dialkiloalkoksygalowych do otrzymania koniugatówpolilaktyd-lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD).

W przypadku pozytywnych efektów uzyskanych w każdym z etapów projektu ostatni etap projektu zakłada przygotowanie zgłoszenia patentowego obejmującego: kompleksy dialkiloalkoksygalowe - zastosowanie do syntezy koniugatów PLA - lek ß-adrenolityczny, z najszerszym zastrzeżeniem obejmującym koniugaty poliester biodegradowalny - lek zawierający alkoholanowe grupy hydroksylowe.

Wnioskodawca wskazał, że w związku z ogromnym zainteresowaniem syntezą różnymi koniugatami polimer-lek, np. koniugatami polimer-biodegradowalny- lek antynowotworowy, potencjał rynkowy koniugatów polimer-lek jest duży, a wiele proleków typu polimer biodegradowlany - lek jest obecnie w fazie badań klinicznych. Mimo, że celem z punktu widzenia merytorycznego jest synteza koniugatówpolilaktyd - lek ß-adrenolityczny, to jednym z głównych celów projektu jest również wykazanie na powyższym przykładzie, że katalizatory diaikiloalkoksygalowe mogą być stosowane do otrzymywania koniugatów poliester biodegradowalny-lek z innymi lekami, również powszechnie stosowanymi na rynku medycznym, zawierającymi alkoholany grupy hydroksylowe. Wykazanie takiej możliwości jest niezwykle istotne z punktu widzenia syntezy koniugatów PLA - lek, zawierających leki szeroko stosowane w innych chorobach cywilizacyjnych (np. nadciśnienie tętnicze). Na tym etapie prowadzonych badań U. nie jest w stanie jednoznacznie wskazać czy koniugaty PLA-ß-AD lub inne koniugaty PLA-lek, zwierające w swojej strukturze PLA o nowej mikrostrukturze będą użyteczne do syntezy leków lub proleków. Należy zaznaczyć, że proces powstawania nowych koniugatów jest stosunkowo złożony, a proponowany projekt dotyczy jednego z pierwszych etapów badań nad syntezą i zastosowaniem układów polimer biodegradowalny-lek do otrzymania kontrolowanych systemów uwalniania leków. Wyniki uzyskane w ramach niniejszego projektu mogą być jednak niezwykle istotne z punktu widzenia opracowania nowych metod syntezy koniugatów poliester - lek, w tym PLA-ß-AD oraz otrzymania nowych koniugatów o kontrolowanym profilu uwalniania leku oraz czasie degradacji.

Otrzymanie wyników umożliwiających złożenie zgłoszenia patentowego na katalizatory dialkiloalkoksygalowe do syntezy koniugatów PLA-ß-AD, oraz najszerzej koniugatów poliester biodegradowalny - lek zawierający alkoholanową grupę; hydroksylową, jest ostatecznym celem proponowanego projektu. W wyniku wcześniej prowadzonych badań opisano; możliwość zastosowania katalizatorów dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania nowych nieznanych dotąd mikrostruktur - polilaktydu. Osiągnięcie to jest obecnie wolne patentowo. Wykonanie niniejszego projektu umożliwiłoby uzyskanie ochrony patentowej na układy katalityczne oparte na związkach dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania nowego typu : biodegradowalnych nośników leków, lub najszerzej PLA o nowej mikrostrukturze do zastosowań biomedycznych, co jest jednym z najistotniejszych zastosowań polilaktydu.

Wnioskodawca w ramach projektu nie planuje stworzenia firmy typu start-up lub spin off. Projekt jest zbyt krótki w stosunku do całego procesu tworzenia proleków opartych na koniugatach polimer-lek, Z drugiej strony wykorzystanie opatentowanych katalizatorów dialkrioalkoksyiowych do syntezy stereodiblokowych kopolimerów PLA do syntezy koniugatów PLA-lek stwarza możliwość utworzenia firmy typu spin off. Nie można się jednak tego spodziewać w czasie trwania projektu lub krótkiego czasu po jego zakończeniu. Ponadto uzyskanie patentu daję również inne możliwości gospodarczego wykorzystania wyników badań, jak chociażby udzielanie licencji.

Plan realizacji projektu konkursowego zakłada 4 etapy:

 1. Synteza koniugatówpolilaktyd-lek ß-adrenolityczny
 2. Modyfikacja polilaktydowego fragmentu koniugatu polimer- lek ß-adrenolityczny
 3. Badania uwalniania leków z wybranych koniugatów polimer-lek ß -adrenolityczny
 4. Przygotowanie zgłoszenia patentowego (którego celem jest uzyskanie ochrony patentowej na układy katalityczne oparte na związkach dialkiloalkoksygalowych do otrzymywania koniugatów PLA -lek)

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług, od zakupów związanych z realizacją projektu dokonanych od początku realizacji projektu.

Z uwagi na zaprezentowany opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, poniesione w związku z realizacją projektu. Jak wskazano we wniosku końcowym etapem będzie przygotowanie zgłoszenia patentowego, którego celem jest uzyskanie ochrony patentowej umożliwiające zarobkowe korzystanie z prac projektu. Zatem efekty projektu posłużą czynnościom opodatkowanym. Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia związane jest z nabyciem statusu podatnika i nabywaniem towarów i usług dla celów prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej. Ponadto, wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu przysługuje od momentu realizacji projektu, gdyż należy przyjąć, że już w momencie ponoszenia wydatków na realizację projektu, Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT a nie w chwili, gdy wyniki prac projektu wynikające z zakresu prowadzonej działalności zaczynają przynosić zyski. Ponadto wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od dnia 1 stycznia 2016 r. nie ulega zmianie.

Zatem w analizowanej sprawie uznać należy, że z chwilą rozpoczęcia projektu (który ma służyć czynnościom opodatkowanym), Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów związanych z realizacją projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.