IPPP1/4512-27/16-3/IGo | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.
IPPP1/4512-27/16-3/IGointerpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 stycznia 2016 r., złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 20 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X. jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 z 2010 r, poz 818 ze zm.), ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Instytut jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... prowadzonym przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS oraz w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę pod numerem...

Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych, przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki oraz wdrażanie i upowszechnianie ich wyników, w tym także badań klinicznych. W ramach działalności podstawowej Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia poprzez prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej oraz innej działalności usługowej w zakresie hematologii, transfuzjologii i nauk pokrewnych.

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może między innymi prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, medycznej, ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej, w tym korzystanie z przysługujących Instytutowi praw autorskich, a także działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw, wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia materiały i inne wyroby.

W 2015 roku Instytut w ramach zawiązanych Konsorcjów, których jest Członkiem, rozpoczął realizację dwóch projektów finansowanych przez N. (dalej N.) w ramach programu „S.”, to jest projektu pt. „T.” akronim E. i projektu pt. „R.” - akronim O.

Zgodnie z umowami z N. oba projekty obejmują realizację fazy badawczej obejmującej badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe, skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej, a projekt O. również realizację fazy przygotowań do wdrożenia obejmującej działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji).

Dla obydwu projektów umowy z N. stanowią, że „rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach Projektu, stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców”. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji projektu stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W umowach tych członkowie Konsorcjum zobowiązali się między innymi do zastosowania wyników Projektu w działalności gospodarczej, dokonania podziału lub rozpowszechniania Projektu na warunkach rynkowych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz Umową Konsorcjum.

Umowy precyzyjnie określają prawa i obowiązki stron oraz warunki wypłaty przez N. środków na dofinansowanie projektów, środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektów, określone w kosztorysach będących załącznikami do umów. Każdy z uczestników Konsorcjum indywidualnie we własnym zakresie dokonuje zakupu towarów i usług figurując na fakturze jako nabywca. Zgodnie z umowami podatek od towarów i usług (VAT) może stanowić koszt kwalifikowany w projektach jedynie wówczas, gdy został naliczony w związku z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi oraz jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami jednostce realizującej projekt, nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

W celu realizacji projektów Instytut będzie nabywać towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT. W związku z tym, że rezultaty uzyskane w ramach projektów charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym, przewiduje się między innymi sprzedaż wyników prac na warunkach określonych w Umowach Konsorcjów. Komercjalizacja wyników prac projektów stanowić będzie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć na uwadze fakt, że pomimo, że realizacja projektów skierowana jest na zastosowanie w działalności gospodarczej, działania podjęte przez Instytut w celu realizacji projektów mogą jednak nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W zakresie prowadzonej podstawowej działalności wykonuje działania związane z działalnością zwolnioną, opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Na przestrzeni ostatnich lat sprzedaż opodatkowana w Instytucie nie przekracza 2% sprzedaży ogółem.

  1. Umowa O. określa okres realizacji projektu w terminie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z harmonogramem, w fazie badawczej, Instytut zobowiązany jest do przeprowadzenia badań przemysłowych w zakresie oceny molekularnych mechanizmów wrażliwości i oporności na nową cząsteczkę, badania aktywności cząsteczki w modelach przedklinicznych in vivo oraz opracowanie protokołów badań klinicznych, pozyskanie wymaganych zgód na prowadzenie badań oraz kontrola jakości.

Członkowie konsorcjum postanowili w umowie, że jednemu z członków - firmie A Sp. z o.o realizującej projekt głównie w fazie przygotowania do wdrożenia przysługiwać będzie opcja nabycia F. IP należących do pozostałych członków konsorcjum.

Strony w terminie 3 m-cy od dnia wykonania opcji nabycia przez A Sp. z o.o. przeniosą na Spółkę prawa do uzyskania patentu na wynalazek lub dokonają cesji zgłoszeń / patentów dotyczących wynalazków objętych Projektem zgłoszonych/uzyskanych w trakcie trwania projektu.

Płatność z tytułu wykonania opcji nabycia, nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez pozostałych członków konsorcjum. Niezależnie od opłaty z tytułu wykonania opcji nabycia przez A , Instytut oraz pozostali członkowie konsorcjum będą partycypować w przyszłych przychodach netto z komercjalizacji D. uzyskanych przez A z tytułu: wytworzenia przez A lub zlecenie A produktów, w których został zastosowany wynalazek, udzielenia odpłatnej licencji na korzystanie z wynalazku, odpłatnym przeniesieniu przez A praw do patentu na wynalazek. Rozliczenie z tytułu udziału Instytutu i pozostałych członków konsorcjum w przychodach netto z komercjalizacji odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych wynoszących rok kalendarzowy na podstawie faktury VAT.

  1. Umowa E. określa okres realizacji projektu w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z harmonogramem, w fazie badawczej, Instytut zobowiązany jest do przeprowadzenia badań przemysłowych w zakresie: walidacji nowych inhibitorów R. - badanie aktywności i selektywności przy użyciu modeli in vitro i in vivo, selekcji nowych metalytransferaz pistonowych jako molekularnych celów terapeutycznych w onkologii, analizy próbek klinicznych.

Członkowie Konsorcjum postanowili w umowie, że prawo do uzyskania patentu na wynalazki, które mogą zostać dokonane w wyniku realizacji zadań w ramach projektu służyć będzie wyłącznie Liderowi - firmie S S.A. W zamian za to pozostali Członkowie Konsorcjum uzyskują maksymalną korzyść w postaci zwiększonego udziału w korzyściach płynących z komercjalizacji.

Umowa Konsorcjum określa zasady komercjalizacji zgodnie z którymi stroną wyłącznie upoważnioną do pełnego stosowania rozwiązań powstałych w wyniku realizacji Projektu E., poprzez wytwarzanie, wykorzystanie i/lub sprzedaż produktów dzięki nim uzyskanych, jak również poprzez udzielenie podmiotom trzecim licencji lub przeniesienie praw do własności intelektualnej - jest firma S . Liderowi służy pełna swoboda w kształtowaniu warunków handlowych i prawnych na których nastąpi komercjalizacja.

Z tytułu korzyści płynących z komercjalizacji praw własności intelektualnej, powstałych w wyniku realizacji Projektu, Lider będzie wnosić na rzecz pozostałych Członków Konsorcjum opłaty. Rozliczenia z tytułu podziału korzyści będą dokonywane za okresy roczne. Sprawozdanie o przychodach uzyskanych na podstawie wykorzystania lub sprzedaży rozwiązań powstałych w wyniku realizacji Projektu będą przekazywane Członkom Konsorcjum w ciągu 3 miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Lider będzie wnosił opłaty na rzecz Członków Konsorcjum na podstawie faktur wystawionych przez nich na podstawie sprawozdania o przychodach.

W uzupełnieniu Instytut informuje, że w odniesieniu do projektów O. i E. Instytut rozpoczął ich realizację i pierwsze zakupy materiałów i usług zostały dokonane w miesiącu sierpniu 2015 (E.) i listopadzie 2015 (O.), od których do chwili obecnej Instytut nie dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego. Po uzyskaniu interpretacji potwierdzającej możliwość pełnego odliczenia podatku VAT Instytut dokona korekty deklaracji i na bieżąco będzie dokonywał odliczenia podatku VAT naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Instytutowi przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektów w ramach programów O. i E. finansowanych przez N....

Zdaniem Instytutu od zakupów związanych z realizacją projektu przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Działalność gospodarcza nie jest uzależniona od rezultatu, czyli widocznego efektu podejmowanych przez podatników działań.

Mając na uwadze powyższe, ustawa o VAT wprowadza dwa warunki prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego: (1) odliczenia dokonuje podatnik VAT, (2) towary i usługi w związku z zakupem których dokonuje się odliczenia podatku VAT naliczonego muszą być wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Przy czym w interpretacjach organów podatkowych podkreśla się, że istotna jest intencja, z jaką towary oraz usługi są nabywane. Jeśli istnieje zamiar ich wykorzystywania do czynności opodatkowanych, to podatek VAT naliczony przy ich nabyciu może obniżyć kwotę podatku VAT należnego.

W interpretacji z dnia 7 marca 2014 r. (znak ILPP4/443-569/13-5/ISN) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu czytamy, że „decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami podatkowymi”.

Konsorcjum co do zasady jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Celem jego zawiązania jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy lub też szeroki zakres przedmiotowy przekracza możliwości jednego podmiotu.

Umowa konsorcjum z reguły wiąże podmioty na czas określony, najczęściej oznaczony osiągnięciem celu, do którego zostało powołane. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum zachowują niezależność w swoich dotychczasowych działaniach (czyli działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem.

Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz. Co do zasady członkowie konsorcjum, nie mają też wspólnego majątku, mogą mieć wspólny rachunek rozliczeniowy, a wszelkie formy płatności regulowane przez firmę lub osobę reprezentującą konsorcjum.

Powyższe w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT oznacza, że z punktu widzenia podatku od towaru i usług każdy z członków konsorcjum jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest samo konsorcjum, dlatego też podmioty działające w ramach konsorcjum powinny do wzajemnych rozliczeń oraz do rozliczeń z podmiotem, na rzecz którego konsorcjum świadczy usługę, stosować ogólne zasady w zakresie rozliczania i wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane czynności.

Mając na uwadze obowiązuje przepisy prawa podatkowego oraz zasady funkcjonowania konsorcjum, w tym zasadę odrębności podatników, którzy występują wobec siebie w relacji lider konsorcjum - członkowie konsorcjum, uczestnicy konsorcjum uprawnieni są do fakturowania wzajemnych świadczeń oraz wyboru podmiotu, który odpowiedzialny jest za rozliczenie ze zleceniodawcą.

W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek dokonywanych zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanej (takich jak: opcja nabycia przez firmę A Sp, z o.o., przeniesienie praw do wynalazku, uzyskania patentu itp. oraz partycypowanie w przyszłych przychodach z komercjalizacji wyników projektu), Instytutowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie stwierdził, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje tylko wówczas gdy nabywane towary i usługi są związane z działalnością obecnie prowadzoną. Oznacza to, że dopuszczalne jest prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego także w przypadku, gdy nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do działalności, którą podatnik przewiduje podjąć zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy. Należy zauważyć, że ustawa o VAT ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotny jest cel nabycia - zaś podstawowym aspektem, którego spełnienie należy analizować w kontekście prawa odliczenia podatku VAT naliczonego, jest późniejsze (finalne) wykorzystanie ich w wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Instytutu jest on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w ramach realizacji projektów finansowanych z dotacji otrzymanych za pośrednictwem Liderów projektu od N..

W uzupełnieniu instytut informuje, że w sprawie odliczenia podatku VAT naliczonego dla zakupów dokonywanych do projektu S. O. wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP1/4512-1179/15-2/AW stwierdzając, że „Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, poniesione w związku z realizacją jego części projektu”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że możliwość odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w ramach zawiązanych Konsorcjów, których jest Członkiem, rozpoczął realizację dwóch projektów finansowanych przez N. (dalej N.) w ramach programu „S.”, to jest projektu pt. „T.” akronim E. i projektu pt. „R.” - akronim O. Zgodnie z umowami z N. oba projekty obejmują realizację fazy badawczej obejmującej badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe, skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej, a projekt O. również realizację fazy przygotowań do wdrożenia obejmującej działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji).

W celu realizacji projektów Instytut będzie nabywać towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT. W związku z tym, że rezultaty uzyskane w ramach projektów charakteryzują się innowacyjnością oraz znaczącym potencjałem komercjalizacyjnym, przewiduje się między innymi sprzedaż wyników prac na warunkach określonych w Umowach Konsorcjów. Komercjalizacja wyników prac projektów stanowić będzie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć na uwadze fakt, że pomimo, że realizacja projektów skierowana jest na zastosowanie w działalności gospodarczej, działania podjęte przez Instytut w celu realizacji projektów mogą jednak nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

W umowach tych członkowie Konsorcjum zobowiązali się między innymi do zastosowania wyników Projektu w działalności gospodarczej, dokonania podziału lub rozpowszechniania Projektu na warunkach rynkowych. Umowy precyzyjnie określają prawa i obowiązki stron oraz warunki wypłaty przez N. środków na dofinansowanie projektów, środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektów, określone w kosztorysach będących załącznikami do umów. Każdy z uczestników Konsorcjum indywidualnie we własnym zakresie dokonuje zakupu towarów i usług figurując na fakturze jako nabywca.

Członkowie konsorcjum postanowili w umowie, że jednemu z członków - firmie A Sp. z o.o realizującej projekt głównie w fazie przygotowania do wdrożenia przysługiwać będzie opcja nabycia F. IP należących do pozostałych członków konsorcjum. Strony w terminie 3 m-cy od dnia wykonania opcji nabycia przez A Sp. z o.o. przeniosą na Spółkę prawa do uzyskania patentu na wynalazek lub dokonają cesji zgłoszeń / patentów dotyczących wynalazków objętych Projektem zgłoszonych/uzyskanych w trakcie trwania projektu. Płatność z tytułu wykonania opcji nabycia, nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez pozostałych członków konsorcjum. Niezależnie od opłaty z tytułu wykonania opcji nabycia przez A , Instytut oraz pozostali członkowie konsorcjum będą partycypować w przyszłych przychodach netto z komercjalizacji D. uzyskanych przez A z tytułu: wytworzenia przez A lub zlecenie A produktów, w których został zastosowany wynalazek, udzielenia odpłatnej licencji na korzystanie z wynalazku, odpłatnym przeniesieniu przez A praw do patentu na wynalazek. Rozliczenie z tytułu udziału Instytutu i pozostałych członków konsorcjum w przychodach netto z komercjalizacji odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych wynoszących rok kalendarzowy na podstawie faktury VAT.

W odniesieniu do umowy E., członkowie Konsorcjum postanowili, że prawo do uzyskania patentu na wynalazki, które mogą zostać dokonane w wyniku realizacji zadań w ramach projektu służyć będzie wyłącznie Liderowi - firmie S S.A. W zamian za to pozostali Członkowie Konsorcjum uzyskują maksymalną korzyść w postaci zwiększonego udziału w korzyściach płynących z komercjalizacji. Umowa Konsorcjum określa zasady komercjalizacji zgodnie z którymi stroną wyłącznie upoważnioną do pełnego stosowania rozwiązań powstałych w wyniku realizacji Projektu E., poprzez wytwarzanie, wykorzystanie i/lub sprzedaż produktów dzięki nim uzyskanych, jak również poprzez udzielenie podmiotom trzecim licencji lub przeniesienie praw do własności intelektualnej - jest firma S . Liderowi służy pełna swoboda w kształtowaniu warunków handlowych i prawnych na których nastąpi komercjalizacja. Z tytułu korzyści płynących z komercjalizacji praw własności intelektualnej, powstałych w wyniku realizacji Projektu, Lider będzie wnosić na rzecz pozostałych Członków Konsorcjum opłaty. Rozliczenia z tytułu podziału korzyści będą dokonywane za okresy roczne. Sprawozdanie o przychodach uzyskanych na podstawie wykorzystania lub sprzedaży rozwiązań powstałych w wyniku realizacji Projektu będą przekazywane Członkom Konsorcjum w ciągu 3 miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Lider będzie wnosił opłaty na rzecz Członków Konsorcjum na podstawie faktur wystawionych przez nich na podstawie sprawozdania o przychodach.

Z uwagi na zaprezentowany opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, poniesione w związku z realizacją jego części projektów. Jak wskazano we wniosku celem projektów będzie między innymi sprzedaż wyników prac, ich komercjalizacja, opcjonalnie nabycie przez jednego z uczestników konsorcjum. Zatem efekty projektów posłużą czynnościom opodatkowanym.

Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia związane jest z nabyciem statusu podatnika i nabywaniem towarów i usług, w tym charakterze (tzn. dla celów prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją części projektu przypadającego na Wnioskodawcę przysługuje od momentu realizacji projektów, gdyż należy przyjąć, że już w momencie ponoszenia wydatków na realizację projektów, Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT a nie w chwili, gdy działalność ta zaczyna przynosić przychody.

Zatem należy wskazać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację. Wobec tego załączone dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a oceny stanowiska dokonano wyłącznie na podstawie opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP2/4512-1149/15/KK | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/4512-575/15/BK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/4512-817/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.