IPPP1/4512-23/15-4/IGo | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.
IPPP1/4512-23/15-4/IGointerpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r., przesłanym zgodnie z właściwością do tut. Biura, (data wpływu do BKIP w Lesznie 3 listopada 2014 r., data wpływu do BKIP w Płocku 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu dnia 19 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X (X) złożyła w 2013 r. wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” (oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...”.

Wniosek pn. został wybrany do finansowania. Stowarzyszenie LGD „...” przekazało wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa , z którym w 2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia edukacyjne w formie teatrzyku kukiełkowego oraz bezpłatne warsztaty edukacyjne z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W ramach projektu zostaną zakupione farby, pędzle, tablice, naczynia jednorazowe, plastikowe owoce i warzywa oraz książki edukacyjne pn. .... Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione kukiełki i dekoracje do teatrzyku oraz mikrofony. Zostanie nagrany także podkład lektorów do teatrzyku. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działalności statutowej i nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Nie powstanie żaden obiekt stanowiący własność X , a co za tym idzie nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z realizacją zadania nie powstanie żadna sytuacja, która zobliguje X do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

X jest czynnym podatnikiem VAT, ale tylko w zakresie działalności odpłatnej. Projekt powyższy realizowany jest w ramach działalności nieodpłatnej, w którym to VAT z ponoszonych kosztów nie jest wliczany do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w ramach deklaracji VAT-7.

Działalność X związana z realizacją ww. projektu nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy X ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 - małe projekty)...

Zdaniem wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy dla Wnioskodawcy na realizację projektu pn. „...”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia edukacyjne w formie teatrzyku kukiełkowego oraz bezpłatne warsztaty edukacyjne z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W ramach projektu zostaną zakupione farby, pędzle, tablice, naczynia jednorazowe, plastikowe owoce i warzywa oraz książki edukacyjne pn. .... Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione kukiełki i dekoracje do teatrzyku oraz mikrofony. Zostanie nagrany także podkład lektorów do teatrzyku.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działalności statutowej i nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Nie powstanie żaden obiekt stanowiący własność X , a co za tym idzie nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z realizacją zadania nie powstanie żadna sytuacja, która zobliguje X do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Projekt powyższy realizowany jest w ramach działalności nieodpłatnej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż realizacja projektu, jak wskazał Wnioskodawca, nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. „...”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-41/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/443-1375/14-4/IGo | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1439/14/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.