IPPP1/4512-1265/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.
IPPP1/4512-1265/15-2/RKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podatek od towarów i usług
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przestawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawowym celem Wnioskodawcy jest prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej.

Wnioskodawca prowadzi projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dofinansowań od różnych instytucji w tym w ramach Funduszu S. od Centrum. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z Funduszy S. na realizację projektów:

  1. Centrum Pomocy Cudzoziemcom
  2. Wspieranie Integracji i Aktywizacji Cudzoziemców.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją ww. projektów (tzw. „wydatki kwalifikowane”). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych do realizacji projektów.

Projekty mają charakter przedsięwzięcia non profit. Ich realizacja nie prowadzi do powstania sprzedaży opodatkowanej zarówno z tytułu dokonania świadczeń na rzecz beneficjentów projektu, jak również całej prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.

Wnioskodawca w ramach projektów prowadzi działania pomocowe ściśle określone w harmonogramie projektów, a także wykonuje czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczaniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy S. Istotnym elementem jest również kompleksowe rozliczanie kosztów działań związanych z realizacją projektów.

Wnioskodawca złożył oświadczenie wobec Centrum, iż nie ma prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT.

Wnioskodawca wcześniej dwukrotnie wnioskował o indywidualne interpretacje w sprawach o identycznym stanie faktycznym w latach 2012 (sygnatura: IPPP2/443-178/12-4/MM i 2013 (sygnatura: IPPP3/443-491/13-2/MKw).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług związanych z realizacją projektu. Tym samym kwoty tego podatku stanowią koszt kwalifikowany związany z realizacją projektu w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.

W związku z tym, że wydatki nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT dotyczące przedmiotowego projektu. Zgodnie z przywołanym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności choć podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od podatku, a taka sytuacja nie ma miejsca odnośnie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dofinansowań od różnych instytucji w tym w ramach Funduszu S. od Centrum.

Wnioskodawca wskazał, że dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów (tzw. „wydatki kwalifikowane”). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych do realizacji projektów.

Projekty mają charakter przedsięwzięcia non profit. Ich realizacja nie prowadzi do powstania sprzedaży opodatkowanej zarówno z tytułu dokonania świadczeń na rzecz beneficjentów projektu, jak również całej prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.

Wnioskodawca wskazał również, że w ramach projektów prowadzi działania pomocowe ściśle określone w harmonogramie projektów, a także wykonuje czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczaniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy S. Istotnym elementem jest również kompleksowe rozliczanie kosztów działań związanych z realizacją projektów.

Z uwagi na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektów.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.