IPPP1/4512-123/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu pt. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna zgodnie z zapisami w statucie nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. OSP jest realizatorem/beneficjentem działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Osi 4 Programu obszarów terenów wiejskich na lata 2007-2013. OSP jest zobowiązana do przedłożenia z wnioskiem o płatność interpretację indywidualną w zakresie interpretacji prawa podatkowego wydaną przez właściwy organ upoważniony – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT).

Składając wniosek o przyznanie pomocy Wnioskodawca złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji projektu Wnioskodawcy wydatkiem kwalifikowalnym. Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT, realizując projekt, w ramach którego nie jest przewidziane prowadzenie działalności gospodarczej, której zresztą zgodnie ze statutem Wnioskodawca prowadzić nie może.

Projekt zakłada zakup wyposażenia do świetlicy w ramach programu PROW 2007-2013. Ochotnicza Straż Pożarna jak wyżej wspomniano nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Dofinansowanie projektu pt. „...” i nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (na podstawie § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w działaniach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług. W ramach projektu zakupione towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z samorządem województwa, Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z istniejącą sytuacją prawną Ochotnicza Straż Pożarna – beneficjent działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma możliwości odzyskania tego podatku, w przypadku przedstawionego stanu faktycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w ... nie przysługuje prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizowanym projektem. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektów) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną. W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Ochotniczej Straży Pożarnej prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy ust. 2 powyższego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług – art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy.

Ponadto, w myśl postanowień zawartych w art. 87 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w kolejnych ustępach powołanego artykułu.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a także niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie prowadzi działalności gospodarczej, nie figuruje też w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest realizatorem/beneficjentem działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013. Projekt zakłada zakup wyposażenia do świetlicy w ... w ramach programu PROW 2007-2013. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Dofinansowanie projektu pt. „...” i nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Towary zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W odniesieniu do przedstawionej sytuacji wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT związanego z realizowanym projektem.

Analizując opisaną we wniosku sytuację należy wskazać, że zgodnie z powołanymi przepisami mającymi zastosowanie w niniejszej sprawie, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby odliczenia dokonywał podatnik podatku od towarów i usług, a także aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W niniejszej sprawie żaden z warunków uprawniających do tego odliczenia nie jest spełniony, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a z opisu stanu faktycznego wynika, że towary zakupione w związku z realizowanym projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, Ochotniczej Straży Pożarnej w ... nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi w ramach realizowanego zadania pt. „...”, będącego przedmiotem zapytania.

W związku z tym, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów, nie będzie mu również przysługiwać prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ma także możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach ww. projektu, na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Wnioskodawca wskazał, że pozyskane środki nie są środkami, o których mowa w ww. przepisach, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

W konsekwencji, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.