IPPP1/443-786/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu
IPPP1/443-786/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: „Gmina”) realizuje projekt „... szkoła w gminie...” (dalej: „Projekt”). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2013 oraz budżetu państwa; instytucją odpowiedzialną jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, a instytucją delegowaną Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Zakładana kwota Projektu wynosi 251.160,00 zł., w tym ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 188.370,00 zł.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z wielokulturowego charakteru społeczeństwa Gminy. Na terenie Gminy mieszka wielu obcokrajowców pochodzenia azjatyckiego, których obecność wiąże się z rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie Gminy. W przyszłości można się spodziewać dalszego osiedlania się obcokrajowców, co wiąże się z rosnącą liczbą uczniów pochodzących z Azji na terenie Gminy. Projekt ma na celu wzmocnienie aktywnego udziału obywateli państw trzecich jak i społeczeństwa przyjmującego w procesie integracji.

Obecnie, do Zespołu Szkół Publicznych (dalej: „Szkoła”) uczęszcza najwięcej dzieci imigranckich ze wszystkich szkół na terenie Gminy - ich obecność wymaga podjęcia działań edukacyjnych, których celem z jednej strony jest wsparcie w adaptacji dzieci imigranckich, z drugiej strony jest wsparcie w kształtowaniu postawy przyjmującej, integrującej i niedyskryminującej społeczeństwa przyjmującego. Działania w ramach Projektu będą skierowane bezpośrednio do uczniów - obywateli państw trzecich oraz nauczycieli i pracowników Szkoły - jako przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego. Pośrednio działania skierowane są również do uczniów polskich uczęszczających do Szkoły.

W ramach realizacji Projektu Gmina postawiła sobie następujące cele:

 • zwiększenie zdolności szkoły w zakresie planowania polityki wielokulturowej oraz w zakresie tworzenia środków służących integracji obywateli państw trzecich,
 • zwiększenie kompetencji interkulturowych personelu szkoły, uczniów oraz środowiska szkolnego,
 • ułatwienie obywatelom państw trzecich procedury przyjmowania ich dzieci do szkoły polskiej i ich funkcjonowania w szkole polskiej.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2014 r. i zakończy się 30 czerwca 2015 r. Projekt obejmuje między innymi następujące działania: wprowadzenie asystentów kulturowych i konsultantów kulturowych, dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów pochodzących z państw trzecich, szkolenia dla nauczycieli i asystentów kulturowych, przetłumaczenie dokumentów szkolnych dla uczniów i rodziców chińskich i wietnamskich, superwizja (wsparcie psychologiczno-pedagogiczne) dla osób pełniących funkcję asystentów kulturowych, stworzenie forum nauczycielskiego, warsztaty akulturacyjne dla uczniów obcokrajowców i opracowanie scenariuszy tych warsztatów, szkolenia prawne dla nauczycieli, działania promocyjne polegające na upowszechnieniu wiedzy o Projekcie oraz upowszechnianiu rezultatów w projekcie, a także zarządzanie Projektem.

W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań w ramach Projektu Gmina ponosi szereg różnych wydatków między innymi na realizację szkoleń dla nauczycieli i asystentów, organizację forum nauczycielskiego, tłumaczenie dokumentów szkolnych na język chiński i wietnamski, przeprowadzenie warsztatów akulturacyjnych i opracowanie scenariuszy zajęć, organizację szkoleń prawnych dla nauczycieli oraz organizację konsultacji kulturowych. Dodatkowo Gmina ponosi koszty w związku z propagowaniem wiedzy o Projekcie i jego efektach. Ponadto, w związku z Projektem Gmina poniesie koszty związane z jego ewaluacją i monitoringiem oraz zarządzaniem.

Wszystkie działania podejmowane przez Gminę w ramach realizowanego Projektu mają charakter edukacyjny, dlatego też Gmina nie pobiera wynagrodzenia w związku z udziałem dzieci w warsztatach akulturacyjnych. Przygotowane w ramach Projektu materiały oraz opracowania będą dystrybuowane wśród uczniów i ich rodziców również nieodpłatnie. Realizacja Projektu nie ma bowiem charakteru zarobkowego.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będąca podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację wyżej opisanego Projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na realizację wyżej opisanego Projektu. Zdaniem Gminy

 1. realizując Projekt Gmina nie działa jako podatnik VAT oraz
 2. towary i usługi nabyte w ramach realizacji Projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Gmina jako podatnik VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 1. dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 2. odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz,.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zatem, powyższy przepis wyraża zasadę działania gminy we wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, jeżeli z mocy przepisu szczególnego rangi ustawowej spraw tych nie przekazano do zakresu działania innego podmiotu. Konsekwentnie sprawy należące do zakresu działania i kompetencji gminy odznaczają się dwiema cechami: publicznym charakterem i lokalnym znaczeniem.

Ustawa o samorządzie gminnym nie definiuje pojęcia publicznego charakteru sprawy. W ocenie Gminy sprawa ma charakter publiczny jeżeli dotyczy interesu powszechnego, korzyści społecznej a więc korzyści ogółu lub istotnej części mieszkańców gminy.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Najbardziej typowe (najczęściej występujące) rodzaje spraw stanowiących zadania własne Gminy zostały wymienione w przywołanej bezpośrednio wyżej regulacji, są to: ład przestrzenny, gospodarka gruntami, ochrona środowiska, budowa i utrzymanie dróg, zaopatrzenie w wodę, utrzymanie porządku i czystości, zapewnienie transportu zbiorowego, budownictwo mieszkaniowe, oświata, bezpieczeństwo publiczne.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania "w szczególności" oznacza, iż jest to katalog otwarty. Konsekwentnie, zaspokajanie innych zbiorowych potrzeb wspólnoty niż te wymienione expresis verbis w art. 7 ust. 1 ww. ustawy należy również do zadań własnych gminy, o ile potrzeby te mają charakter publiczny i lokalne znaczenie. Gminy mogą, więc podejmować inne zadania niż te wskazane w wyżej wskazanym przepisie. W ocenie Gminy integracja różnych kulturowo środowisk służy społeczności lokalnej, związana jest bowiem bezpośrednio ze społecznym rozwojem wspólnoty lokalnej. W ocenie Gminy, społeczności, która składa się z osób odmiennych kulturowo potrzebne są warsztaty i zajęcia integrujące imigrantów oraz osoby przyjmujące imigrantów. Propagowanie postaw tolerancji i otwartości pozwolą, zdaniem Gminy zapobiec powstawaniu ewentualnych konfliktów na tle kulturowym. Zatem, działania o których mowa powyżej (realizowane w ramach Projektu) należą do zadań własnych Gminy.

Ponadto należy wskazać, że wszystkie działania Gminy w ramach przedmiotowego Projektu mają charakter edukacyjny. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy edukacji publicznej.

Zatem, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w zakresie w jakim wykonuje zadania nałożone przepisami prawa, dla realizacji których została powołana nie jest podatnikiem od towarów i usług.

Warunki obniżenia podatku należnego o podatek naliczony

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyżej przytoczonych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT albo niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak zostało opisane w stanie faktycznym Gmina w ramach Projektu integruje społeczność lokalną, uczy tolerancji oraz kształtuje wśród dzieci postawy równości i otwartości. Udział uczniów, nauczycieli czy asystentów kulturowych w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Gminę w ramach Projektu jest nieodpłatny. Realizacja przedmiotowego Projektu nie ma celu zarobkowego. Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Gminę nie mają charakteru świadczenia na rzecz oznaczonego podmiotu - konkretnego usługobiorcy w ramach istniejącej więzi prawnej. Działania Gminy nie mieszczą się więc w dyspozycji przytoczonego wyżej art. 5 oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina nie wykonuje w tym zakresie czynności podlegających opodatkowaniu.

Konsekwentnie, w ocenie Gminy wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizowanym Projektem nie mają związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony. Poniesione w ramach Projektu wydatki nie będą bowiem wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji Projektu.

Podsumowując, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w zakresie w jakim wykonuje zadania nałożone przepisami prawa, dla realizacji których została powołana nie jest podatnikiem od towarów i usług, a to wyklucza odzyskanie przez Gminę podatku naliczonego VAT na mocy przepisów regulujących opodatkowanie tym podatkiem. Ponadto, w analizowanej sprawie warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie został spełniony, gdyż Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizując zadanie będące przedmiotem pytania wykonuje zadania własne, a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia przywołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które w ogóle nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. wykorzystywane są do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według regulacji art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z szeroko sformułowanej definicji świadczenia usług wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług dana czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – stosownie do treści ust. 2 powyższego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem w świetle powyższego, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Mocą art. 7 ust. 1 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług realizuje projekt „...szkoła w gminie...”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2013 oraz budżetu państwa; instytucją odpowiedzialną jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej, a instytucją delegowaną Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z wielokulturowego charakteru społeczeństwa Gminy. Na terenie Gminy mieszka wielu obcokrajowców pochodzenia azjatyckiego, których obecność wiąże się z rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie Gminy. Obecnie, do Zespołu Szkół Publicznych uczęszcza najwięcej dzieci imigranckich ze wszystkich szkół na terenie Gminy - ich obecność wymaga podjęcia działań edukacyjnych, których celem z jednej strony jest wsparcie w adaptacji dzieci imigranckich, z drugiej strony jest wsparcie w kształtowaniu postawy przyjmującej, integrującej i niedyskryminującej społeczeństwa przyjmującego. Działania w ramach Projektu będą skierowane bezpośrednio do uczniów - obywateli państw trzecich oraz nauczycieli i pracowników Szkoły - jako przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego. Pośrednio działania skierowane są również do uczniów polskich uczęszczających do Szkoły. W ramach realizacji Projektu Gmina postawiła sobie następujące cele: zwiększenie zdolności szkoły w zakresie planowania polityki wielokulturowej oraz w zakresie tworzenia środków służących integracji obywateli państw trzecich, zwiększenie kompetencji interkulturowych personelu szkoły, uczniów oraz środowiska szkolnego, ułatwienie obywatelom państw trzecich procedury przyjmowania ich dzieci do szkoły polskiej i ich funkcjonowania w szkole polskiej.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2014 r. i zakończy się 30 czerwca 2015 r. W ramach Projektu Gmina ponosi szereg różnych wydatków między innymi na realizację szkoleń dla nauczycieli i asystentów, organizację forum nauczycielskiego, tłumaczenie dokumentów szkolnych na język chiński i wietnamski, przeprowadzenie warsztatów akulturacyjnych i opracowanie scenariuszy zajęć, organizację szkoleń prawnych dla nauczycieli oraz organizację konsultacji kulturowych. Dodatkowo Gmina ponosi koszty w związku z propagowaniem wiedzy o Projekcie i jego efektach. Ponadto, w związku z Projektem Gmina poniesie koszty związane z jego ewaluacją i monitoringiem oraz zarządzaniem. Wszystkie działania podejmowane przez Gminę w ramach realizowanego Projektu mają charakter edukacyjny, dlatego też Gmina nie pobiera wynagrodzenia w związku z udziałem dzieci w warsztatach akulturacyjnych. Przygotowane w ramach Projektu materiały oraz opracowania będą dystrybuowane wśród uczniów i ich rodziców również nieodpłatnie. Realizacja Projektu nie ma bowiem charakteru zarobkowego.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W omawianej sprawie warunek ten nie został spełniony. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując działania o charakterze edukacyjnym podejmowane w ramach niniejszego projektu, wykonuje zadania własne a towary i usługi nabyte w ramach jego realizacji nie są związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wskazano bowiem we wniosku - realizacja projektu nie ma charakteru zarobkowego, podejmowane przez Wnioskodawcę działania są nieodpłatne. W konsekwencji, podejmowane przez Wnioskodawcę działania w ramach opisanego projektu nie mieszczą się w zakresie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację wskazanego projektu.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz treści przywołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu „...szkoła w gminie ...” z uwagi na brak związku poniesionych wydatków na realizację działań podejmowanych w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.