IPPP1/443-761/13-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 29.07.2013 r. (data wpływu 02.08.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie powołane zostało wiosną 2006 roku jako tzw. Lokalna Grupa Działania. Obejmuje obszar sześciu gmin powiatu, oraz St. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, przedsiębiorcy i sześć wymienionych samorządów.

Stowarzyszenie powstało z myślą o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Lokalna Grupa Działania dąży do podniesienia jakości życia społeczności obszarów wiejskich. W tym celu realizuje projekty wspierające inwestycje realizowane przez gminy, przedsiębiorców, rolników, jak również przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym, promocyjnym i kulturalnym podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Głównym celem jest podniesienie jakości życia społeczności zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem nie jest płatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Oznacza to, że nie jest możliwe dokonanie odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Działalność Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę.

Majątek Stowarzyszenia powstaje głównie ze składek członkowskich oraz ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Koszty ponoszone przez Stowarzyszenie podlegają refundacji na podstawie składanych przez LGD Stowarzyszenie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w związku z poniesieniem kosztów: 1) zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu; 2) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych; 3) usług telekomunikacyjnych, podłączenia do Internetu oraz opłat pocztowych; 4) zakupu materiałów biurowych; itp.

Ze środków EFROW w ramach działań: 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupa działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” pokryte zostaną również wydatki związane z organizacją przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym, w tym np. seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy - służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej oraz związanych z działalnością promocyjną, informacyjną i poligraficzną w tym: koszty opracowania, przygotowania i dystrybucji materiałów, służących głównie promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.

Część wymienionych wyżej wydatków objęta jest podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Lokalnej Grupy Działania przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Lokalna Grupa Działania nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi wyłącznie działalność statutową i realizując działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 203 nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W celu podniesienia jakości życia społecznego obszarów wiejskich Wnioskodawca realizuje projekty wspierające inwestycje realizowane przez gminy, przedsiębiorców, rolników jak również przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym, promocyjnym i kulturalnym. Stowarzyszenie realizuje projekt w ramach Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Koszty ponoszone przez Wnioskodawcę podlegają refundacji na podstawie składanych wniosków o płatność pośrednią i ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa. Wątpliwości Zainteresowanego odnoszą się do prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu, nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto należy uznać, iż Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem należy uznać, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.