IPPP1/443-1589/11-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 28.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.10.2011 r. do Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie uzyskało wpis KRS i zgodnie z zapisami w Statucie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie figuruje w ewidencji płatników podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie jest realizatorem (beneficjentem) działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dla Małych Obiektów PROW 2007 – 2013. Stowarzyszenie jest zobowiązane do przedłożenia z wnioskiem o płatność – interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego, wydanej przez właściwy Organ upoważniony – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (beneficjent składa do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych podatek VAT).

Składając wniosek o przyznanie pomocy Stowarzyszenie złożyło oświadczenie o kwalifikalności VAT, które skutkuje tym, że VAT jest w przypadku realizacji projektu wydatkiem kwalifikowanym. Stowarzyszenie nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT, realizując projekt w ramach którego nie jest prowadzona działalność gospodarcza, której, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie prowadzić nie może.

Projekt zakłada realizację operacji polegającej na podniesieniu świadomości lokalnej przez organizację festynu folklorystycznego dla mieszkańców gminy. W ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Dofinansowanie projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (na podstawie § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336), Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w działaniach objętych programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług. W ramach projektu zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach osi 4 – program rozwoju obszaru terenów wiejskich na lata 2007 – 2013, na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa, Stowarzyszeniu. przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją opisanego projektu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z istniejącą sytuacją prawną, Stowarzyszenie – beneficjent działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach osi 4 program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, które nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odzyskania tego podatku.

W przypadku przedstawionego stanu faktycznego, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu kwoty podatku poniesionego w związku z realizowanym projektem. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku naliczonego uzależnione są od zakupu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W omawianej sytuacji (realizacji projektu) nie występuje związek ze sprzedażą opodatkowaną . W takiej sytuacji nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej ( § 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Powołane przez Stowarzyszenie rozporządzenie z dnia 28.11.2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1336 ze zm.) regulowało powyższą kwestię w analogiczny sposób w rozdziale 10 oraz § 8 ust. 3 i 4.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest realizatorem projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach Osi 4 – Program rozwoju obszaru terenów wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt zakłada realizację operacji polegającej na podniesieniu świadomości lokalnej poprzez organizację festynu folklorystycznego dla mieszkańców gminy. Projekt realizowany jest na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa. Dofinansowanie projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów.

W ramach realizacji projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, które otrzymał, nie stanowi środków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.