IPPP1/443-1434/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
IPPP1/443-1434/14-2/EKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatnik podatku od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie było i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Statut Stowarzyszenia nie zawiera zapisu dotyczącego działalności gospodarczej, co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy realizuje projekty ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Umowy na realizację projektów są podpisywane z Urzędem Marszałkowskim Województwa. Do projektów Stowarzyszenie dołączyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, z którego wynika, że Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. W wyniku realizacji projektów Stowarzyszenia nie osiągnęło i nie będzie osiągało żadnych przychodów. Nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą wykorzystywane również do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (działanie 413- „Wrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013) ...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektów nie będzie prowadziła do sytuacji, w której stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Zainteresowany w dalszym ciągu nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7. Nabywane towary i usługi w projekcie nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie nie będzie mogło obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Stowarzyszenie nie było i nie jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Statut Stowarzyszenia nie zawiera zapisu dotyczącego działalności gospodarczej. Wnioskodawca realizuje projekty ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013 w zakresie małych projektów. Wnioskodawca wskazał, że w wyniku realizacji projektów Stowarzyszenie nie osiągnęło i nie będzie osiągało w przyszłości żadnych dochodów. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektów nie będą wykorzystywane również do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wątpliwości Stowarzyszenia skupiają się na możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją w/w projektów.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy w związku z realizacją ww. projektów nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP3/443-180/14-5/BJ | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
ILPP2/443-760/14-4/MN | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP3/4512-8/15-3/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.