IPPP1/443-1270/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji:a) zadań projektów współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich,b) zadań projektów finansowanych z pozostałych dotacji otrzymywanych przez Stowarzyszenie,c) zadań prowadzonych w ramach opisanej działalności statutowej.
IPPP1/443-1270/14-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 2. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektów i działalności statutowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektów i działalności statutowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny.

Działalność statutowa Stowarzyszenia obejmuje:

 • wspieranie inicjatyw twórczych na polu kultury i edukacji,
 • animacja kultury, w szczególności w środowiskach izolowanych i dyskryminowanych,
 • działania na rzecz dialogu międzykulturowego i integracji ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej,
 • promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
 • wspieranie i dokształcanie praktyków działających na polu kultury i edukacji - animatorów, artystów, nauczycieli, instruktorów, liderów i menedżerów kultury,
 • poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod animacji i edukacji,
 • promocja postaw otwartych i tolerancyjnych, idei społeczeństwa obywatelskiego oraz czynnej, twórczej postawy wobec kultury i szerzej, wobec rzeczywistości społecznej.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie złożyło wniosek do Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przyznanie dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa Program 2013 .W dniu 22 kwietnia 2014 roku Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację projektu o nazwie „Liderzy tolerancji w regionie”. Celem tego projektu jest podniesienie jakości i intensywności rzeczywistego dialogu międzykulturowego na poziomie kontaktów bezpośrednich młodych przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego imigrantów, wzrost poziomu akceptacji obecności imigrantów ze strony społeczeństwa przyjmującego poprzednie działania integracyjne i edukacyjne, integracja młodych uchodźców i Polaków poprzez wspólne działania w sferze edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Działania: cykl szkoleń dla uczniów i uczennic klas, do których uczęszczają wspólnie Polacy i cudzoziemcy, realizacja przez uczniów i uczennice samodzielnych działań nakierowanych na diagnozowanie, definiowanie i nagłaśnianie konkretnych problemów obszaru dialogu międzykulturowego i przeciwdziałania dyskryminacji.

W wyniku realizacji działań objętych umową Stowarzyszenie nie osiągnęło i nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia nie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT; Stowarzyszenie nie stało się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektów nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, tym samym towary i usługi zakupione w celu realizacji projektów nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stowarzyszenie realizuje oprócz ww. projektu projekty społeczne finansowane z dotacji udzielanych m.in. przez Urząd Miasta, Instytut Teatralny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja, inne organizacje społeczne. Wszystkie wymienione dotacje są w całości przeznaczane na realizację tych projektów społecznych, w tym na wynagrodzenia, zakup towarów i usług na potrzeby poszczególnych projektów. Beneficjenci i uczestnicy projektów nie ponoszą opłat za udział w działaniach projektowych, wszelkie działania Stowarzyszenia na rzecz Beneficjentów prowadzone są nieodpłatnie. Działalność Stowarzyszenia nie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT; Stowarzyszenie nie stało się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zakupione mienie ruchome stanowić będzie własność Stowarzyszenia i będzie wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie posiada prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych do celów realizacji:

 1. zadań projektów współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich,
 2. zadań projektów finansowanych z pozostałych dotacji otrzymywanych przez Stowarzyszenie,
 3. zadań prowadzonych w ramach opisanej działalności statutowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonego projektu Liderzy tolerancji w regionie.

Stowarzyszeniu nie przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją innych projektów współfinansowanych ze środków pozostałych dotacji, ani od zakupów związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością statutową.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom tylko wówczas, gdy dokonywane zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatnika. Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego, związanego z towarami, usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Działania Stowarzyszenia, zarówno dotyczące realizacji projektów finansowanych z dotacji otrzymywanych ze środków Unii Europejskiej, jak z pozostałych dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji projektów nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a co za tym idzie nie dają prawa do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych w celu realizacji zadań projektów, ze środków tych dotacji.

W związku z tym nie będzie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie brutto dokonywanych zakupów towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadzi odpłatnej działalności gospodarczej. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację projektu o nazwie „Liderzy tolerancji w regionie”. Celem tego projektu jest podniesienie jakości i intensywności rzeczywistego dialogu międzykulturowego na poziomie kontaktów bezpośrednich młodych przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego imigrantów, wzrost poziomu akceptacji obecności imigrantów ze strony społeczeństwa przyjmującego poprzednie działania integracyjne i edukacyjne, integracja młodych uchodźców i Polaków poprzez wspólne działania w sferze edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. W wyniku realizacji działań objętych umową Stowarzyszenie nie osiągnęło i nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia nie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT; Stowarzyszenie nie stało się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku projektów nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, tym samym towary i usługi zakupione w celu realizacji projektów nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stowarzyszenie realizuje oprócz ww. projektu projekty społeczne finansowane z dotacji udzielanych m.in. przez Urząd Miasta, Instytut Teatralny, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja, inne organizacje społeczne. Wszystkie wymienione dotacje są w całości przeznaczane na realizację tych projektów społecznych, w tym na wynagrodzenia, zakup towarów i usług na potrzeby poszczególnych projektów. Beneficjenci i uczestnicy projektów nie ponoszą opłat za udział w działaniach projektowych, wszelkie działania Stowarzyszenia na rzecz Beneficjentów prowadzone są nieodpłatnie. Działalność Stowarzyszenia nie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT; Stowarzyszenie nie stało się czynnym podatnikiem podatku VAT. Zakupione mienie ruchome stanowić będzie własność Stowarzyszenia i będzie wykorzystywane na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w ramach ww. projektów nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponadto Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje odpłatnej działalności gospodarczej.

W związku z tym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji:

 1. zadań projektów współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich,
 2. zadań projektów finansowanych z pozostałych dotacji otrzymywanych przez Stowarzyszenie,
 3. zadań prowadzonych w ramach opisanej działalności statutowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.