IPPP1/443-1224/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań
IPPP1/443-1224/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku od towarów i usług
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja realizuje obecnie cztery projekty finansowane ze środków Unijnych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Są to następujące projekty:

 1. projekt „...” - finansowany z Funduszu EFI (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich) w 75%, z budżetu państwa w 10%, a w pozostałych 15% z innych środków;
 2. projekt „...” – finansowany w 75% z EFI, w 10% z budżetu państwa, w pozostałej części z innych środków;
 3. projekt „...” – finansowany w 75% z EFI, w 10% z budżetu państwa, w pozostałej części z innych środków;
 4. projekt „...” – finansowany w 75% z EFI, w 10% z budżetu państwa oraz w pozostałej części z innych środków;
 5. ...” – finansowany jak wyżej.

Oprócz tych projektów Wnioskodawca prowadzi również inne projekty społeczne finansowane przez Miasto, fundacje zagraniczne. Wszystkie otrzymane przez Fundację dotacje są przeznaczone na realizację celów społecznych: w tym na wynagrodzenia, zakup towarów i usług na potrzeby realizacji projektów. Beneficjenci projektów nie ponoszą opłat za udział w działaniach projektowych.

Trzecim sektorem działalności Fundacji jest działalność statutowa odpłatna. Obecnie Fundacja nie prowadzi jednak tego typu zadań – odkąd Fundacja uruchomiła tę możliwość – jej zakres był symboliczny. Jako podmiot nieprzekraczający limitu przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. wartość usług świadczonych rocznie nie przekracza nawet 10.000 zł., Fundacja wybrała zwolnienie z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Fundacja posiada prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych do celów:
  1. zadań projektów współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)...
  2. zadań finansowanych z pozostałych dotacji otrzymywanych przez Fundację...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Fundacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych do celów realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów:

 1. ...” (- finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich) w 75% oraz budżetu państwa w 10%, a w pozostałych 15% z innych środków;
 2. ...” – finansowany w 75% z Funduszu EFI, w 10% z budżetu państwa oraz w 15% z innych środków;
 3. ...” – finansowany w 75% z Funduszu EFI, w 10% z budżetu państwa oraz w pozostałych 15% z innych źródeł;
 4. ...”– finansowany w 75% z EFI, w 10% z budżetu państwa oraz w pozostałych 15% z innych środków;
 5. ...” – finansowany jak wyżej.

Fundacji nie przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją innych projektów współfinansowanych ze środków pozostałych dotacji.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom tylko wówczas, gdy dokonywane zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatnika.

Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego, związanego z towarami, usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Działania Fundacji, zarówno dotyczące realizacji projektów finansowanych z dotacji otrzymywanych ze środków Unii Europejskiej, jak z pozostałych dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji projektów nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a co za tym idzie nie dają prawa do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych w celu realizacji zadań projektów, ze środków tych dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje pięć projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Fundacja realizuje także projekty społeczne finansowane przez Miasto, fundacje zagraniczne. Wszystkie otrzymane dotacje są przeznaczone na realizację celów społecznych: w tym na wynagrodzenia, zakup towarów i usług na potrzeby realizacji projektów. Beneficjenci projektów nie ponoszą opłat za udział w działaniach projektowych. Trzecim sektorem działalności Fundacji jest działalność statutowa odpłatna. Obecnie Fundacja nie prowadzi jednak tego typu zadań – odkąd Fundacja uruchomiła tę możliwość – jej zakres był symboliczny. Jako podmiot nieprzekraczający limitu przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. wartość usług świadczonych rocznie nie przekracza nawet 10.000 zł., Fundacja wybrała zwolnienie z VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Z uwagi zatem na wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w omawianej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujący podatek należny. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją ww. projektów i zadań.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
IPTPP1/4512-24/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP1/443-1361/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/443-1120/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.