IPPP1/443-1172/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.
IPPP1/443-1172/14-2/JŻinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. podatnik podatku od towarów i usług
  3. projekt
  4. zwrot podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu „Wirtualny Obszar Turystyczny– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu „Wirtualny Obszar Turystyczny”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania jest Stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej i w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP i nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny od podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Nie składa deklaracji VAT.

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. Przedmiotowe wydatki związane w w/w projekcie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013. Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej oferty prezentującej walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru Lokalnej Grupy Działania. Koszty zostaną poniesione na opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze LGD. Spacer będzie zawierał obszerne informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W spacerze zostaną uwzględnione takie elementy jak panoramy sferyczne z ziemi, z lotu ptaka, mapa lokalizacji, lista panoram, wersje obcojęzyczne, galerie zdjęć, panel sterowania itp.

Działania te nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego wobec czego wszystkim mieszkańcom i turystom oferowane będą bezpłatnie.

Przy realizacji powyższych zadań Lokalnej Grupie Działania nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zgodnie z art. 88. ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, nie stosuje się od podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20, w związku z czym Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości zastosowania art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm,). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji w/w działania będą wystawiane na Lokalną Grupę Działania.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT, naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny, na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, oś 4 leader na realizację zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może ubiegać się o odliczenie i zwrot podatku VAT, naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. W/w działanie nie będzie wykorzystywane przez LGD na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie doprowadzi do tego, że Stowarzyszenie nabędzie status podatnika podatku VAT od towarów i usług. W związku z powyższym nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie mogła również odzyskać (otrzymać zwrot) naliczonego podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków unijnych. Stowarzyszenie nie będzie miało również obowiązku składania deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, jednak nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny od podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Nie składa deklaracji VAT.

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. Przedmiotowe wydatki w w/w projekcie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013. Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej oferty prezentującej walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru Lokalnej Grupy Działania. Koszty zostaną poniesione na opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze LGD. Spacer będzie zawierał obszerne informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W spacerze zostaną uwzględnione takie elementy jak panoramy sferyczne z ziemi, z lotu ptaka, mapa lokalizacji, lista panoram, wersje obcojęzyczne, galerie zdjęć, panel sterowania itp.

Działania te nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego wobec czego wszystkim mieszkańcom i turystom oferowane będą bezpłatnie.

Z uwagi na opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2014 – 2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP3/443-909/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPTPP4/443-670/14-4/JM | Interpretacja indywidualna

zwrot podatku
ITPP1/443-860/14/MN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.