IPPP1/443-1172/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu „Wirtualny Obszar Turystyczny– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w ramach realizacji projektu „Wirtualny Obszar Turystyczny”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania jest Stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej i w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiada NIP i nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny od podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Nie składa deklaracji VAT.

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. Przedmiotowe wydatki związane w w/w projekcie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013. Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej oferty prezentującej walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru Lokalnej Grupy Działania. Koszty zostaną poniesione na opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze LGD. Spacer będzie zawierał obszerne informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W spacerze zostaną uwzględnione takie elementy jak panoramy sferyczne z ziemi, z lotu ptaka, mapa lokalizacji, lista panoram, wersje obcojęzyczne, galerie zdjęć, panel sterowania itp.

Działania te nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego wobec czego wszystkim mieszkańcom i turystom oferowane będą bezpłatnie.

Przy realizacji powyższych zadań Lokalnej Grupie Działania nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zgodnie z art. 88. ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, nie stosuje się od podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 20, w związku z czym Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości zastosowania art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm,). Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji w/w działania będą wystawiane na Lokalną Grupę Działania.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT, naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny, na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, oś 4 leader na realizację zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może ubiegać się o odliczenie i zwrot podatku VAT, naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. W/w działanie nie będzie wykorzystywane przez LGD na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie doprowadzi do tego, że Stowarzyszenie nabędzie status podatnika podatku VAT od towarów i usług. W związku z powyższym nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie będzie mogła również odzyskać (otrzymać zwrot) naliczonego podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków unijnych. Stowarzyszenie nie będzie miało również obowiązku składania deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, jednak nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny od podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Nie składa deklaracji VAT.

Lokalna Grupa Działania będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. Przedmiotowe wydatki w w/w projekcie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013. Lokalna Grupa Działania będzie zwracać się o refundację poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej oferty prezentującej walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru Lokalnej Grupy Działania. Koszty zostaną poniesione na opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze LGD. Spacer będzie zawierał obszerne informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. W spacerze zostaną uwzględnione takie elementy jak panoramy sferyczne z ziemi, z lotu ptaka, mapa lokalizacji, lista panoram, wersje obcojęzyczne, galerie zdjęć, panel sterowania itp.

Działania te nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego wobec czego wszystkim mieszkańcom i turystom oferowane będą bezpłatnie.

Z uwagi na opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług – związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonane zakupy nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług w latach 2014 – 2015 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”, oś 4 leader, na realizacje zadań w zakresie działania „Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dotyczący operacji „Wirtualny Obszar Turystyczny”. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.