IPPP1/443-1064/14-2/MP | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu;
IPPP1/443-1064/14-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. odliczenia od podatku
 3. powiat
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu.... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu ...

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Z jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem statutowym Związku jest również realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska ( § 1 Statutu Z). Związek jest czynnym podatnikiem VAT, Zajmuje się również realizacją projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

W dniu 25 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa z Komisją Europejską, której przedmiotem jest realizacja projektu pt. ..... Projekt finansowany jest ze środków programu LIFE +, ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych beneficjentów projektu . Beneficjentami projektu są: Fundacja ... (beneficjent koordynujący) Z.... oraz C. z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (współbeneficjenci).

Projekt realizowany jest w 110 powiatach w Polsce i poświęcony jest aktywizacji administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Zadania Z. w zakresie realizacji projektu są zgodne z celami statutowymi Z. i polegają na:

 • organizacji dwóch konferencji krajowych i 16 konferencji regionalnych poświęconych tematyce ochrony klimatu, w tym rekrutacja osób na debaty spośród władz i urzędników administracji samorządowej oraz udział przedstawiciela Z. w wybranych debatach jako moderatora,
 • utworzenie sieci powiatów pn, „....”, w tym przygotowanie deklaracji przystąpienia powiatu do sieci,
 • wydawanie newslettera klimatycznego i jego rozpowszechnianie wśród powiatów,
 • publikowaniu na stronach internetowych Z. informacji o celach projektu, przebiegu projektu, wydarzeniach związanych z jego realizacją,
 • konsultacjach i przygotowaniu informacji prawnych z zakresu działań prawnych i administracyjnych w dziedzinie ochrony klimatu.

Wszystkie zadania projektowe wykonywane są przez Z. nieodpłatnie i finansowane są ze środków dotacji udzielonej przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków własnych stanowiących wkład własny Z. do projektu. Nie przewiduje się by projekt generował jakiekolwiek przychody. Realizacja projektu zakończy się w terminie 31 sierpień 2015r.

Umowę z Komisją Europejską zawarł w imieniu Z. Beneficjent Koordynujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (umowa z dnia 25 sierpnia 2010). Również umowa z podmiotem współfinansującym projekt (NFOŚi GW) została zawarta przez Beneficjenta Koordynującego (umowa z dnia 4 października 2010 r.).

W dniu 10 listopada 2010 roku, Beneficjent Koordynujący oraz Z. zawarli umowę partnerską, w przedmiocie wykonania przedsięwzięcia nie inwestycyjnego „......” - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE ..... oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Komisji Europejskiej. Umowa reguluje również zasady rozliczenia dotacji udzielonej przez podmiot współfinansujący projekt (NFOŚiGW).

Zgodnie z zapisami Postanowień Wspólnych LIFE+ (art. 30.2), w przypadku realizacji projektu dofinansowanego z Instrumentu LIFE+, podatek VAT naliczony może zostać uznany za kwalifikowalny pod warunkiem, że beneficjent koordynujący oraz współbeneficjenci projektu wykażą przy pomocy dokumentów prawnych, że muszą zapłacić i nie mogą odzyskać zapłaconego podatku VAT od towarów i usług wymaganych do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Z., które realizuje projekt finansowany ze środków programu LIFE+, ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Z. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, które nabywane są w celu realizacji projektu, gdyż nie są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszystkie zadania projektowe wykonywane są przez Z. nieodpłatnie. Nie przewiduje się, żeby projekt generował w przyszłości jakiekolwiek przychody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że została zawarta umowa z Komisją Europejską, której przedmiotem jest realizacja projektu pt. „......”. Projekt finansowany jest ze środków programu LIFE +, ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych beneficjentów projektu . Beneficjentami projektu są: Fundacja.... (beneficjent koordynujący) , Z..... oraz C. z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (współbeneficjenci).

Projekt realizowany jest w 110 powiatach w Polsce i poświęcony jest aktywizacji administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Zadania Z. w zakresie realizacji projektu są zgodne z celami statutowymi Z. i polegają na:

 • organizacji dwóch konferencji krajowych i 16 konferencji regionalnych poświęconych tematyce ochrony klimatu, w tym rekrutacja osób na debaty spośród władz i urzędników administracji samorządowej oraz udział przedstawiciela Z. w wybranych debatach jako moderatora,
 • utworzenie sieci powiatów w tym przygotowanie deklaracji przystąpienia powiatu do sieci,
 • wydawanie newslettera klimatycznego i jego rozpowszechnianie wśród powiatów,
 • publikowaniu na stronach internetowych Z. informacji o celach projektu, przebiegu projektu, wydarzeniach związanych z jego realizacją,
 • konsultacjach i przygotowaniu informacji prawnych z zakresu działań prawnych i administracyjnych w dziedzinie ochrony klimatu.

Wszystkie zadania projektowe wykonywane są przez Z. nieodpłatnie i finansowane są ze środków dotacji udzielonej przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków własnych stanowiących wkład własny Z. do projektu. Zakupy towarów i usług nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie przewiduje się by projekt generował jakiekolwiek przychody.

Z uwagi na wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności sprawy stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nabywanych towarów i usług w ramach realizacji projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a więc brak jest związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Organ podatkowy informuje ponadto, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z tym, nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.