IPPP1/443-1026/14-4/JL | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy, z tytułu zakupów związanych z realizacją opisanego projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.
IPPP1/443-1026/14-4/JLinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku nadanym w dniu 8 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) - uzupełnionym w dniu 26 listopada 2014 r. pismem z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 listopada 2014 r. (doręczone 25 listopada 2014 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z udziałem w kampanii społecznej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z udziałem w kampanii społecznej.

Wniosek uzupełniony został w dniu 26 listopada 2014 r. pismem z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 20 listopada 2014 r. (doręczone 25 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności są Pozaszkolne Formy Edukacji z Zakresu Nauki Jazdy i Pilotażu. Podstawą opodatkowania działalności jest dochód ustalany na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Wnioskujący rozlicza z urzędem skarbowym uzyskiwane dochody według zasad ogólnych PIT-36.

Ze względu na wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży opodatkowanej nie przekraczającej kwoty 150.000 zł Wnioskujący korzysta ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT), sprzedaje na tyle mało, że obejmuje go limit zwolnienia z VAT. Również podstawowy przedmiot prowadzonej działalności jest zwolniony od podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku VAT).

Jako osoba fizyczna Wnioskujący wziął udział w kampanii społecznej. Udział w tym projekcie nie ma związku z prowadzoną działalnością. Wszystkie zakupy dotyczące realizacji zadań projektu zostały zafakturowane na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną, jednakże numer NIP Wnioskodawcy jest powiązany ściśle z prowadzoną działalnością.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskujący wskazał ponadto, że kampania społeczna miała na celu organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów - poprzez organizację zawodów sportowych typu „strong-man” dla amatorów; mieszkańców regionu, podczas zawodów promowane były również walory kulturowe regionu. Wnioskodawca odpowiada za organizację imprez, zlecenie przeprowadzenia zawodów firmie zewnętrznej, zlecenie wykonania materiałów promocyjnych, zakup nagród rzeczowych dla zawodników, zakup pucharu dla zwycięzcy. Zakupy jakich dokonał Wnioskodawca to: zlecenie usługi przeprowadzenia zawodów, zlecenie usługi wykonania plakatów promocyjnych, zakup nagród rzeczowych, zakup pucharu dla zwycięzcy. Zakupione towary i usługi zostały w całości wykorzystane podczas trwania i organizacji zawodów. Udział w tym projekcie nie ma związku z prowadzoną przez Wnioskującego działalnością. Wszystkie zakupy dotyczące realizacji zadań projektu zostały zafakturowane na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną, jednakże numer NIP Wnioskodawcy jest powiązany ściśle z prowadzoną działalnością, a zakupione towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupów dotyczących realizacji zadań projektu, będąc podatnikiem VAT zwolnionym...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie ma on prawa do skorzystania z odliczenia podatku VAT i możliwości jego zwrotu. Poza tym zakupy dokonane w ramach projektu nie stanowią kosztów prowadzonej działalności. Nie zostały zaewidencjonowane w KPiR, ponieważ nie mają związku z przedmiotem działania. Podstawowe czynności, które Wnioskodawca wykonuje w ramach działalności są czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Według art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, tylko w ramach wykonywanych czynności opodatkowanych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym należy być zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy, wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jakopodatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowaw art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Jako osoba fizyczna Wnioskujący wziął udział w kampanii społecznej, która miała na celu organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów - poprzez organizację zawodów sportowych typu „strong-man” dla amatorów; mieszkańców regionu, podczas zawodów promowane były również walory kulturowe regionu. Wnioskodawca odpowiada za organizację imprez, zlecenie przeprowadzenia zawodów firmie zewnętrznej, zlecenie wykonania materiałów promocyjnych, zakup nagród rzeczowych dla zawodników, zakup pucharu dla zwycięzcy. Zakupy jakich dokonał Wnioskodawca to: zlecenie usługi przeprowadzenia zawodów, zlecenie usługi wykonania plakatów promocyjnych, zakup nagród rzeczowych, zakup pucharu dla zwycięzcy. Zakupione towary i usługi zostały w całości wykorzystane podczas trwania i organizacji zawodów. Udział w tym projekcie nie ma związku z prowadzoną przez Wnioskującego działalnością. Wszystkie zakupy dotyczące realizacji zadań projektu zostały zafakturowane na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną, jednakże numer NIP Wnioskodawcy jest powiązany ściśle z prowadzoną działalnością, a zakupione towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto, z wniosku wynika, że ze względu na wartość osiąganych przychodów ze sprzedaży opodatkowanej nieprzekraczającej kwoty 150.000 zł Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Również podstawowy przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku VAT.

Z uwagi na opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w zdarzeniu opisanym we wniosku, Wnioskodawcy, z tytułu zakupów związanych z realizacją opisanego projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/443-1560/14/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.