IPPB6/4510-311/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy dofinansowanie, które zostało już otrzymane w formie zaliczki oraz płatności pośredniej (refundacji), bądź będzie jeszcze otrzymane w przyszłości w formie płatności końcowej przez Spółkę od Płatnika, tj. Banku, na realizację Projektu w łącznej wysokości 653.458,75 PLN w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz od I. w łącznej kwocie 115.316,25 PLN w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 oraz art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy?
IPPB6/4510-311/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dofinansowanie
 3. projekt
 4. przychód
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dofinansowanie, które zostało już otrzymane w formie zaliczki oraz płatności pośredniej (refundacji), bądź będzie jeszcze otrzymane w przyszłości w formie płatności końcowej przez Spółkę od Płatnika, tj. Banku, na realizację Projektu w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz od I. w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy dofinansowanie, które zostało już otrzymane w formie zaliczki oraz płatności pośredniej (refundacji), bądź będzie jeszcze otrzymane w przyszłości w formie płatności końcowej przez Spółkę od Płatnika, tj. Banku, na realizację Projektu w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz od I. w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

L. Sp. z o.o. (dalej: Spółka), na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U.2014.851 j.t. z późn. zm. - dalej: Ustawa), jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 3 Ustawy Spółka, jako mająca siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Ze względu na charakter dotychczas prowadzonej działalności nie występują wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów na podstawie art. 2 Ustawy.

Spółka wykonuje też samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zm.) i w związku z tym podlegała rejestracji jako „podatnik VAT czynny”.

L. Sp. z o.o. jest też przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.2015.584 j.t. z późn. zm.).

L. Sp. z o.o. ma podpisaną umowę dealerską z firmą T. Sp. z o.o. w oparciu o którą została ustanowiona autoryzowanym dealerem (sprzedawcą) w zakresie sprzedaży fabrycznie nowych pojazdów samochodowych marki T., oryginalnych akcesoriów i części zamiennych do samochodów tej marki jak również w celu świadczenia usług serwisowych w pojazdach samochodowych marki T. Ponadto Spółka prowadzi sprzedaż części zamiennych do samochodów innych marek, dokonuje napraw i konserwacji w zakresie mechanicznym oraz blacharsko-lakierniczym pojazdów innych producentów oraz prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów używanych.

L. Sp. z o.o. w celu poprawy efektywności swojego działania postanowiła usprawnić i zautomatyzować część procesów zachodzących w Spółce. W wyniku realizacji tego projektu ma nastąpić automatyzacja:

 • wymiany dokumentów pomiędzy Spółką a jej otoczeniem, obsługi sprzedaży części,
 • obsługi sprzedaży samochodów używanych,
 • realizacji napraw blacharsko-lakierniczych.

W tym celu Spółka musiała pozyskać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie, które będą realizować te procesy. Ze względu na wysokie ceny takich komponentów, L. Sp. z o.o. podjęła decyzję o pozyskaniu środków finansowych na tę inwestycję w formie dofinansowania z P.

W celu realizacji powyższego zamierzenia Spółka zawarła w dniu 05/11/2013 r. z P. (dalej: I.), działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu P. (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 75 z późn. zm.) Umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dalej: Umowa).

Przedmiotem tej Umowy jest udzielenie Spółce, realizującej projekt finansowany ze środków publicznych na podstawie Umowy, przez I dofinansowania na realizacje przedsięwzięcia „X” (dalej: Projekt) w ramach programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji. Dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje wartość wsparcia udzielonego Spółce ze środków publicznych w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.) oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.).

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z Umową wynosi 1.098.250,00 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi 1.098.250,00 PLN i dotyczy ona wyłącznie wsparcia na inwestycje. Okres kwalifikalności wydatków rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. i zakończył 31 maja 2015 r.

Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez P. pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412, z późn. zm.), I. zobowiązała się udzielić Spółce dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 768.775,00 PLN, w tym:

 • do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co stanowi 653.458,75 PLN oraz
 • do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co stanowi 115.316,25 PLN,

przy czym maksymalna wysokość dofinansowania w wysokości 768.775,00 PLN jest przeznaczona w całości na inwestycje i stanowi ona 70,00% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

I. udzieliła Spółce dofinansowania w formie zaliczki i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośredniej oraz refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności końcowej.

Płatności zaliczki zostały otrzymane przez Spółkę w dniach:

 1. 21/11/2013 r. w kwocie 57.658,13 PLN z P. jako wpłata w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. 03/12/2013 r. w kwocie 326.729,37 PLN od Płatnika, tj. Banku, jako płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Obydwie transze płatności zaliczek wpłynęły na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy.

Płatności dofinansowania w formie refundacji zostały otrzymane przez Spółkę w dniach:

 1. 27/02/2015 r. w kwocie 18.246,37 PLN z P. jako wpłata w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. 11/03/2015 r. w kwocie 103.396,13 PLN od Płatnika, tj. Banku, jako płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 3. 21/08/2015 r. w kwocie 39.411,75 PLN z P. jako wpłata w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowych z udziałem środków europejskich,
 4. 02/09/2015 r. w kwocie 223.333,25 PLN od Płatnika, tj. Banku, jako płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Płatności te wpłynęły na rachunek bankowy Spółki o nr..

Po podpisaniu w dniu 05/11/2013 r. Umowy z P., w dniu 30.12.2013 r. Spółka podpisała „Umowę o wykonanie programu komputerowego, udzielenie licencji, dostawę środków trwałych” z firmą C. - dalej również: Wykonawca. Umowa ta została zawarta przez Spółkę w celu realizacji Projektu „X”, który był dofinansowany na podstawie Umowy. W ramach podpisanej z Wykonawcą umowy miał on dokonać dostawy:

 1. środków trwałych (serwer obsługujący środowisko systemu, sieciowy bank danych NFS oraz zasilacz awaryjny UPS)
 2. wartości niematerialnych i prawnych (licencji) w postaci modułu elektronicznej kopii dokumentów, modułu podpisu elektronicznego i wysyłki dokumentów, modułu zarządzania częściami samochodowymi, modułu obsługi napraw blacharsko-lakierniczych oraz modułu zarządzania samochodami używanymi a także stworzyć architekturę systemu oraz wykonać testy wydajnościowe i bezpieczeństwa, zwanymi dalej łącznie Programem.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wykonawcą a Spółką, Wykonawca udzielił Nabywcy licencji na wykonany i wdrożony Program. Licencja ta obejmuje prawo do zainstalowania tego Programu w pamięci masowej komputera, załadowanie pamięci RAM komputera i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem Programu i jego dokumentacją. Licencja ta uprawnia do korzystania z Programu w siedzibie Nabywcy na czas nieokreślony, z tym że warunkiem udzielenia licencji jest zapłata przez Spółkę wszelkich kwot należnych Wykonawcy. Zapłata za udzieloną licencję została dokonana przez Spółkę w pełnej wysokości kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w dalszej części.

Wartość wynagrodzenia należnego firmie C. na podstawie ww. umowy strony umowy ustaliły na kwotę 1.109.900,00 PLN. Realizacja tej umowy została podzielona na 3 etapy. Na podstawie umowy w dniu 31.12.2013 r. firmie C. została przekazana na rachunek bankowy zaliczka na poczet realizacji pierwszego etapu w kwocie 384.387,50 PLN oraz 88.409,13 PLN - łącznie: 472.796,63 PLN, co Wykonawca udokumentował fakturą na kwotę 472.796,63 PLN brutto. Po wykonaniu poszczególnych etapów umowy, odbiorze sprzedanych środków trwałych oraz wykonanych prac Wykonawca wystawiał faktury dokumentujące te czynności, a następnie otrzymywał za te faktury od Spółki płatności. Harmonogram tych płatności przedstawiał się następująco:

 1. Faktura dokumentująca wykonanie pierwszego etapu umowy została wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 75.045,37 PLN brutto w dniu 30/05/2014 r., przy czym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze została rozliczona przekazana Wykonawcy w dniu 31.12.2013 r. zaliczka w łącznej kwocie 472.796,63 PLN. Faktura została zapłacona przez Spółkę w dniu 05/06/2014 r.
 2. Faktura dokumentująca wykonanie drugiego etapu umowy została wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 341.325,00 PLN brutto w dniu 28/11/2014 r. i została zapłacona przez Spółkę w dniu 12/12/2014 r.
 3. Faktura dokumentująca wykonanie trzeciego etapu umowy została wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 476.010,00 PLN brutto w dniu 27/05/2015 r. i została zapłacona przez Spółkę w dniu 28/05/2015 r.

Po zrealizowaniu przez Wykonawcę dostaw środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjmowała te składniki majątkowe do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a następnie rozpoczynała dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych według zasad wynikających z art. 16a-16m Ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dofinansowanie, które zostało już otrzymane w formie zaliczki oraz płatności pośredniej (refundacji), bądź będzie jeszcze otrzymane w przyszłości w formie płatności końcowej przez Spółkę od Płatnika, tj. Banku, na realizację Projektu w łącznej wysokości 653.458,75 PLN w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz od I. w łącznej kwocie 115.316,25 PLN w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 oraz art. 17 ust. 1 pkt 48 Ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja, zarówno w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jaki i w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowi przychód osiągnięty w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Zgodnie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: Ustawy) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei datę powstania przychodu reguluje art. 12 ust. od 3a do 3i Ustawy. W analizowanej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 12 ust. 3e Ustawy, który stanowi, iż w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Tym samym po stronie Spółki powstał przychód z tytułu otrzymanego dofinansowania w następujących terminach i kwotach:

 1. w dniu 21/11/2013 r. w kwocie 57.658,13 PLN z tytułu otrzymanej wpłaty zaliczkowej w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. w dniu 03/12/2013 r. w kwocie 326.729,37 PLN z tytułu otrzymanej wpłaty zaliczkowej w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 3. w dniu 27/02/2015 r. w kwocie 18.246,37 PLN z tytułu otrzymanej wpłaty uznanej jako refundacja (płatność pośrednia) w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 4. w dniu 11/03/2015 r. w kwocie 103.396,13 PLN z tytułu otrzymanej wpłaty uznanej jako refundacja (płatność pośrednia) w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 5. w dniu 21/08/2015 r. w kwocie 39.411,75 PLN z tytułu otrzymanej wpłaty uznanej jako refundacja (płatność końcowa) w formie dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 6. w dniu 02/09/2015 r. w kwocie 223.333,25 PLN z tytułu otrzymanej wpłaty uznanej jako refundacja (płatność końcowa) w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie jednak z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 52 Ustawy wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Spółka w ramach podpisanej Umowy z I. nie jest wykonawcą tylko beneficjentem realizującym projekt finansowany ze środków publicznych. Z powyższego powodu nie dotyczy jej wyłączenie, o którym mowa w tym przepisie. A zatem dofinansowanie w łącznej kwocie 653.458,75 PLN w formie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), otrzymane przez Spółkę z Banku, będzie wolne od podatku dochodowego.

Z kolei w przypadku otrzymanej dotacji celowej w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie zwolnienia jej od podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt . 48 Ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

P., od której Spółka otrzymała dotychczas dotację celową w łącznej kwocie 115.316,25 PLN w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu P. (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 75 z późn. zm.) - dalej Ustawa o P.. Zgodnie z Ustawą o P. P. jest państwową osobą prawną. Na podstawie art. 2 Ustawy o P. P. podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Jak wskazuje art. 4 Ustawy o P. Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż P. jest agencją rządową, co znajduje również potwierdzenie na stronie internetowej P.

Jak wskazuje art. 15 ust. 1 Ustawy o P. P. prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt . 1 lit. a) Ustawy o P. przychodami P. są dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki te są następnie przeznaczane w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt . 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), na rzecz podmiotów realizujących projekty finansowane ze środków publicznych. Właśnie odbiorcą takich środków finansowych była Spółka. Biorąc pod uwagę fakt, iż otrzymane z P. środki finansowe nie były (i nie będą) dopłatami do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, otrzymana dotacja celowa w ramach środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt . 48 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.