IPPB6/4510-296/15-4/AM | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki uzyskane od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektu są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do udziału środków europejskich w kwocie lokaty? Czy część odsetek proporcjonalna do udziału środków krajowych oraz wkładu własnego nie korzysta ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB6/4510-296/15-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. fundusz
 3. odsetki
 4. pożyczka
 5. projekt
 6. przedsiębiorstwa
 7. przychód
 8. rachunek bankowy
 9. spółka kapitałowa
 10. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym barki formalne wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data nadania 27 listopada 2015 r., data wpływu 30 listopada 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB6/4510-296/15-2/AM z dnia 25 listopada 2015 r. (data nadania 25 listopada 2015 r., data doręczenia 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów proporcjonalnie do udziału środków europejskich w kwocie tej lokaty - jest nieprawidłowe;
 • braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do części odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów proporcjonalnie do udziału środków krajowych oraz wkładu własnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Fundacją, której celem, zgodnie ze statutem, jest charytatywne, naukowe i edukacyjne angażowanie się w działania społecznie użyteczne, które przyczynią się do rozwoju i modernizacji rolnictwa, rozwoju społeczności wiejskich, zmniejszenia skutków ubóstwa i przeciwdziałania skutkom bezrobocia na wsiach i małych miastach, w tym poprzez wspieranie przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienia wsparcia dla społeczności wiejskich w okresie transformacji gospodarczej i dostosowywania polskiego rolnictwa do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej. W zakresie służącym realizacji jej celów statutowych, oprócz działalności nieodpłatnej, Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia i promowania działalności mikro pożyczkowej polegającej na udzielaniu pożyczek (lub zarządzaniu takimi pożyczkami) na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym, działalności rolniczej lub w dziedzinach z tym sektorem związanych, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego działalności agroturystycznej i rzemiosła, szczególnie na obszarach wiejskich słabo rozwiniętych gospodarczo i zaniedbanych oraz małych miastach.

Działalność mikro pożyczkowa realizowana jest m.in. ze środków pozyskanych przez Fundację w ramach programów unijnych. Fundacja realizuje aktualnie następujące Projekty:

 1. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka Regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29.12.2009 roku wraz z aneksami, zawartej z instytucją Pośredniczącą: C., w ramach którego Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.600.000,00 zł, w tym 10.000.000.00 zł na udzielanie pożyczek oraz 600.000,00 zł na koszty zarządzania rozliczane na zasadzie refundacji poniesionych przez Fundację kosztów kwalifikowalnych; wkład własny wynosi 2.651.000,00 zł (umowa i aneksy w załączeniu);
 2. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego S. dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.3: Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 10.03.2010 roku wraz z aneksem, zawartej z Instytucją Zarządzającą P., w ramach którego Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym 9.400.000,00 zł na udzielanie pożyczek oraz 600.000,00 zł na koszty administrowania i zarządzania funduszem - przekazane w formie zaliczki; wkład własny wynosi 2.500.000,00 zł (umowa i aneksy w załączeniu);
 3. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego M. dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 21.10.2010 roku wraz z aneksem, zawartej z Instytucją Zarządzającą: w ramach którego Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 18.900.000,00 zł, w tym 18.000.000,00 zł na udzielanie pożyczek oraz 900.000,00 zł na koszty administrowania i zarządzania funduszem - przekazane w formie zaliczki; wkład własny 0,00 zł (umowa i aneksy w załączeniu).

Struktura finansowania każdego z Projektów jest następująca:

 1. Projekt - środki europejskie (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) stanowią 67,19%, środki krajowe 11,86%, wkład własny 20,95%;
 2. Projekt - na początku realizacji Projektu: środki europejskie (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) stanowią 80%, wkład własny 20%; w miarę wykorzystywania dotacji przeznaczonej na koszty zarządzania udział środków europejskich maleje ostatecznie do 78,99%, przy udziale wkładu własnego 21,01%;
 3. Projekt - 100% środki europejskie (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Wyżej wyszczególnione środki przekazane zostały na wyodrębnione rachunki bankowe, przy czym w przypadku Projektu S. prowadzone są trzy rachunki wyodrębnione:

 1. rachunek bankowy, na który zostały przekazane środki dofinansowania i z którego dokonywane są płatności / pożyczki,
 2. rachunek bankowy, na którym gromadzone są wszelkie przychody uzyskiwane w trakcie realizacji Projektu z wyjątkiem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wskazanym w punkcie 1,
 3. rachunek bankowy, na który przelewane były środki na pokrycie kosztów administrowania i zarządzania Funduszem, oraz z którego były one ponoszone i refundowane.

Na rachunki Projektów przekazany został również wkład własny, jeśli przewidywała to umowa.

Ze środków danego Projektu udzielane są pożyczki, których spłacana kwota powiększona jest o pożytki. Środki na rachunku bankowym danego Projektu powiększane są również o odsetki bankowe i odsetki od lokat terminowych, a także inne przychody Funduszu: prowizje od udzielanych pożyczek, opłaty od wniosków i aneksów, natomiast pomniejszane są poprzez pokrywanie kosztów zarządzania i administrowania danym funduszem oraz podatku CIT obliczonego od dochodu wypracowanego przez Fundusz.

Wolne środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają lokowaniu. Wysokość tworzonych lokat ulega wahaniom, przy czym lokowana kwota nigdy nie przewyższa pierwotnie zaangażowanego kapitału (sumy kwoty otrzymanego dofinansowania i wkładu własnego).

Fundacja odprowadza podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu wypracowanego przez dany Fundusz, w tym od odsetek uzyskanych od lokowanych środków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy odsetki uzyskane od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektu są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do udziału środków europejskich w kwocie lokaty...

Czy część odsetek proporcjonalna do udziału środków krajowych oraz wkładu własnego nie korzysta ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt II FSK 231/14 (wyrok w załączeniu) wydanym w analogicznej sprawie jak niniejsza, którego uzasadnienie Wnioskodawca w pełni podziela, odsetki uzyskane od lokat bankowych tworzonych ze środków europejskich podlegają zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza, że od odsetek obliczonych proporcjonalnie do udziału środków europejskich w lokowanej kwocie Fundacja nie powinna obliczać i odprowadzać podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostała część odsetek uzyskanych proporcjonalnie od środków krajowych oraz od wkładu własnego nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazał, że do wniosku zostały załączone następujące załączniki:

 • załącznik nr 1 - Umowa „Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” wraz z aneksami;
 • załącznik nr 2 - Umowa „Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” wraz z aneksami;
 • załącznik nr 3 - Umowa „Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” wraz z aneksami;
 • załącznik nr 4 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt II FSK 231/14.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:
 • zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów proporcjonalnie do udziału środków europejskich w kwocie tej lokaty za nieprawidłowe;
 • braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do części odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów proporcjonalnie do udziału środków krajowych oraz wkładu własnego za prawidłowe.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych.

Z przywołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 23 updop wynika, że dla zastosowania zwolnienia wynikającego z tego przepisu istotne jest określenie źródła, z którego Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie. Przepis ten bowiem obejmuje środki pomocowe pochodzące z bezzwrotnej pomocy. Warunkiem zastosowania tegoż przepisu jest otrzymanie dofinansowania bezpośrednio z zagranicy lub podmiotu krajowego upoważnionego do ich rozdzielania.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego Fundacja realizuje aktualnie następujące Projekty:

 1. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka Regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29.12.2009 roku wraz z aneksami, zawartej z instytucją Pośredniczącą: C.;
 2. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.3: Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 10.03.2010 roku wraz z aneksem, zawartej z Instytucją Zarządzającą P.
 3. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego M. dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 21.10.2010 roku wraz z aneksem, zawartej z Instytucją Zarządzającą.

Struktura finansowania każdego z Projektów jest następująca:

 1. Projekt - środki europejskie (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) stanowią 67,19%, środki krajowe 11,86%, wkład własny 20,95%;
 2. Projekt - na początku realizacji Projektu: środki europejskie (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) stanowią 80%, wkład własny 20%; w miarę wykorzystywania dotacji przeznaczonej na koszty zarządzania udział środków europejskich maleje ostatecznie do 78,99%, przy udziale wkładu własnego 21,01%;
 3. Projekt - 100% środki europejskie (pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Rozważając charakter środków finansowych, które Wnioskodawca pozyskał na realizację projektów należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), która z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.7.2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.).

W perspektywie finansowej na lata 2007–2013 działały dwa fundusze strukturalne:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 1 ze zm.);
 • Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 12 ze zm.).

Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...).

Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym źródło dofinansowania realizowanych przez Wnioskodawcę projektów stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 omawianej ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Dochody i wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

Ponadto podkreślić należy, że w świetle przywołanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny na gruncie podatkowym należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zatem w świetle przywołanego przepisu środki pozyskane przez Fundację w ramach realizacji Projektów:

 1. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka Regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 2. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.3: Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu,
 3. Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” ,

– co do zasady – stanowią przychód Wnioskodawcy w dacie ich otrzymania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przychodem są bowiem przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Jednakże uwzględniając przepisy art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie zwolnienia od podatku trzeba wskazać, że środki pomocowe otrzymane przez Fundację na realizację wskazanych Projektów stanowią przychód Fundacji zwolniony z opodatkowania z uwagi na źródła pochodzenia środków pomocowych.

W tym miejscu podkreślić należy, że w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zatem, do zwolnienia otrzymanych przez Fundację kwot dofinansowania zastosowanie znajdą: art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl których wolne od podatku są odpowiednio:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach;
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Nie będą miały tu natomiast zastosowania postanowienia, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji odsetki od środków Projektu, ulokowanych na bankowych rachunkach terminowych, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 tejże ustawy.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest ściśle skorelowana z możliwością skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 23 tej ustawy. Skoro zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajduje zastosowania w przypadku otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowania realizowanych Projektów, to przychody z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: odsetek od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektu, zarówno w części wynikającej z udziału środków europejskich w lokowanej kwocie, jak i wynikającej z udziału środków krajowych oraz wkładu własnego, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy.

Uwzględniając zapis art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy w rozpatrywanej sprawie stwierdzić, że środki uzyskane z tytułu odsetek od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektu zarówno w części wynikającej z udziału środków europejskich w lokowanej kwocie jak i wynikającej z udziału środków krajowych oraz wkładu własnego stanowią przychód Wnioskodawcy i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Należy mieć również na uwadze, że stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Z regulacji tej wynika, że przychód stanowią jedynie te odsetki, które zostaną przez podatnika faktycznie otrzymane (przy czym odsetki skapitalizowane stanowią przychód podatkowy w momencie ich kapitalizacji).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów proporcjonalnie do udziału środków europejskich w kwocie tej lokaty jest nieprawidłowe;
 • braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do części odsetek uzyskanych od lokowanych na bankowych rachunkach terminowych środków Projektów proporcjonalnie do udziału środków krajowych oraz wkładu własnego jest prawidłowe.

Do wniosku Spółka dołączyła:

 • załącznik nr 1 - Umowa „Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” wraz z aneksami;
 • załącznik nr 2 - Umowa „Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” wraz z aneksami;
 • załącznik nr 3 - Umowa „Wyodrębnienie funduszu pożyczkowego M. dla przedsiębiorców poprzez jego dokapitalizowanie” wraz z aneksami;
 • załącznik nr 4 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt II FSK 231/14.

Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach) w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Odnosząc się z kolei do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego cytowanego przez Fundację na poparcie własnego stanowiska, należy wskazać, iż artykuł 87 ustawy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Katalog źródeł prawa zawarty w art. 87 Konstytucji wyraźnie wyklucza orzecznictwo sądów jak i innych organów podatkowych jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, a zatem zasady konstytucyjne nie nadają orzecznictwu sądów administracyjnych mocy powszechnie obowiązującej.

W świetle powyższych ustaleń, odnosząc się do przywołanego przez Fundację orzeczenia NSA wskazać także należy, iż orzeczenie to dotyczyło konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie to jest wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Zdarza się ponadto, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, że w sprawach podobnych lub tożsamych zapadają odmienne rozstrzygnięcia. O ile Wnioskodawca powołał korzystny dla siebie wyrok, tak tut. Organ przypomina m.in. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 935/13, w którym sąd uznał, że: „Wobec tego za prawidłowe należy uznać stanowisko organu, że w sytuacji, gdy Spółka otrzymuje dofinansowanie określone jako wsparcie udzielone beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, to zastosowanie będzie miało zwolnienie przewidziane w pkt 52, przy czym dotyczy ono tylko płatności na realizacje projektów otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego, co jednocześnie wyklucza zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przywołanych przepisach brak jest regulacji, która pozwoliłaby na takie potraktowanie odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a nadto odsetki nie są częścią bezzwrotnej pomocy finansowanej przez Unię Europejską”.

Organ wydając interpretację indywidualną dokonuje wykładni rozumienia konkretnego przepisu prawa podatkowego na tle przedstawionego przez samego zainteresowanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w jego indywidualnej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.