IPPB6/4510-279/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

Czy nabyte w ramach Umowy prawa do Projektu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP jako wartości niematerialne i prawne?
IPPB6/4510-279/15-2/AZinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpisy amortyzacyjne
 4. opinia
 5. projekt
 6. umowa
 7. wartości niematerialne i prawne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Minimalne okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego w ramach umowy prawa do Projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego w ramach umowy prawa do Projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „Kupujący”) prowadzi działalność w sektorze energetycznym. W związku z budową farmy wiatrowej Spółka na podstawie umowy sprzedaży z dnia 25 września 2011 r. (dalej: „Umowa”) nabyła od P. (dalej: „Kontrahent”, „Sprzedawca”) projekt (dalej: „Projekt”).

Zgodnie z zawartą Umową na nabywany Projekt składała się następująca dokumentacja techniczna:

 1. projekt budowlany,
 2. projekt przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci elektro-energetycznej,
 3. dokumentacja geotechniczna,
 4. raport oddziaływania na środowisko,
 5. warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
 6. pozwolenie na budowę.

Projekt wykonany miał zostać zgodnie z warunkami zabudowy, zagospodarowania terenu, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z normami państwowymi i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Projekt był kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wydanie projektu nastąpiło w siedzibie Sprzedawcy i zostało potwierdzone protokołem odbioru w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę. Do przekazywanej dokumentacji Sprzedawca dołączył wszystkie uzyskane, a dotyczące tego Projektu:

 1. uzgodnienia,
 2. opinie,
 3. zgody,
 4. zezwolenia, a także
 5. kserokopie uprawnień osób wykonujących i weryfikujących te dokumentacje.

Kupującemu w dniu zawarcia przedmiotowej Umowy znana była treść ówczesnych przedwstępnych umów i dzierżawy zawartych przez Sprzedawcę z właścicielem gruntu, na których posadowiona miała być elektrownia wiatrowa, które ten zaakceptował i przejął w całości do realizacji, w zakresie praw i obowiązków z nich wynikających. Sprzedawca w dniu zawarcia przedmiotowej Umowy, udostępnił Kupującemu do korzystania wzór umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego, której zawarcie przez Kupującego było niezbędne dla realizacji celu Umowy. Wszelkie zmiany w treści tej umowy, z wyłączeniem postanowień dotyczących stawek czynszu, które nie mogły podlegać zmianom, Kupujący mógł wprowadzić na własne ryzyko. Cena Projektu została powiększona o należny podatek VAT (22%). Sprzedawca oświadczył, że Projekt nie był obciążony prawami osób trzecich. Kupujący nabył Projekt wyłącznie do jednokrotnego użycia przy realizacji budowy „Elektrowni Wiatrowej” w miejscu wskazanym w pozwoleniu na budowę i zobowiązał się do nie odstępowania Projektu osobom trzecim (z możliwością zbycia). Kupujący zobowiązał się do nie ujawniania osobom trzecim informacji technicznych i technologicznych Projektu w celach innych niż realizacja Projektu oraz do niepodejmowania jakichkolwiek innych zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Sprzedającego, związanych ze stosowaniem rozwiązań według Projektu, z wyjątkiem tych które:

 1. były/będą publicznie znane bez winy i udziału Kupującego,
 2. musiały zostać ujawnione, zgodnie z prawem i decyzjami upoważnionych organów władzy.

Projekt utrwalony na materialnych nośnikach (w postaci dokumentacji papierowej oraz płyt) został, zgodnie z Umową wydany Spółce. Nabyty przez Spółkę Projekt został wykorzystany na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej to jest do budowy farmy wiatrowej, przeznaczonej do działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, której elementy stanowią środki trwałe podlegające amortyzacji przez Wnioskodawcę. Farma wiatrowa została wybudowana w 2015 r. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości jego stanowiska co do skutków podatkowych nabycia w ramach Umowy praw do Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabyte w ramach Umowy prawa do Projektu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP jako wartości niematerialne i prawne...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyte w ramach Umowy prawa do Projektu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) jako wartości niematerialne i prawne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia, przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl art. 15 ust. 6 UPDOP kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Jak wskazuje art. 16b UPDOP amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą określone wartości niematerialne i prawne, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Zdaniem Wnioskodawcy nabyty w ramach Umowy Projekt może zostać zaliczony do kategorii wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, ponieważ spełnia wszystkie przesłanki, określone w art. 16b UPDOP. Zgodnie z tym przepisem amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne:

 • nabyte,
 • nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,
 • wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1.

Wnioskodawca nie wytworzył Projektu samodzielnie, we własnym zakresie, ale nabył go na własność na podstawie Umowy zawartej z Kontrahentem, uiszczając z tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie.

Pojęcie „nadawania się do gospodarczego wykorzystania” należy interpretować szeroko - jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 maja 2009 r. o sygn. I SA/Wr 246/09 „zakres i sposób w jaki ze swoich praw korzystała spółka jest jej decyzją ekonomiczną”.

W stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku Spółka nabyła przygotowany w ramach Umowy Projekt, który w dniu jego przyjęcia nadawał się do jego gospodarczego wykorzystania, tj. do wybudowania na jego podstawie planowanej farmy wiatrowej. Ponieważ Spółka prowadzi działalność w sektorze energetycznym, Projekt umożliwił jej prowadzenie działalności, która będzie prowadzić do uzyskiwania przez nią przychodów. Zatem zostanie spełniona przesłanka możliwości gospodarczego wykorzystania nabytego Projektu. Przewidywany okres używania prawa/składnika majątku jest dłuższy niż rok. Wnioskodawca nabył prawa do Projektu i wykorzystywał go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na wybudowaniu farmy wiatrowej, oddanej do używania w 2015 r., która ma być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej przez najbliższe lata. Zatem okres używania praw nabytych w ramach Projektu wynosi więcej niż rok.

Spółka wykorzystała nabyte w ramach Umowy prawa do Projektu na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w sektorze energetycznym. Działalność ta polegała na wybudowaniu farmy wiatrowej na podstawie Projektu, przeznaczonej do wytwarzania energii elektrycznej, której elementy stanowią środki trwałe Wnioskodawcy. Służy to uzyskiwaniu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, wytwarzanej przez farmę wiatrową. Zatem Wnioskodawca wykorzystuje nabyty Projekt do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 16b UPDOP amortyzacji podlegają następujące wartości niematerialne i prawne:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Wnioskodawca wskazuje, że katalog wartości niematerialnych i prawnych określonych w art. 16b UPDOP jest w zasadzie zamknięty, w praktyce jednak stosunkowo nieostre pojęcia zastosowane przez ustawodawcę powodują, iż mogą występować trudności w zakwalifikowaniu niektórych wartości do odpowiedniej kategorii wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej. Zdaniem Spółki, nabyte przez nią prawa do Projektu mogą zostać zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych jako autorskie lub pokrewne prawa majątkowe określone w art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP.

Zasadą prawa autorskiego jest, że przeniesienie własności egzemplarza, na którym uwidoczniony jest utwór, nie przenosi autorskich praw majątkowych ani nie oznacza udzielenia licencji na korzystanie z nich. W zakresie jednak utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. dalej: „UPA”) przewiduje istotny wyjątek od tej zasady. W świetle tego przepisu: „Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy”.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wskazuje, że Projekt nabyty w ramach Umowy przez Spółkę stanowi projekt architektoniczny w rozumieniu art. 61 UPA. Jak podkreśla się w doktrynie, zakres przedmiotowy tego przepisu dotyczy „projektów budowlanych” w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) umożliwiających prowadzenie prac budowlanych, których wynikiem jest wzniesienie budynku lub budowli (tak „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014, Legalis/el).

Ponadto przyjmuje się, że ponieważ na ogół projekt budowlany samodzielnie nie spełnia wszystkich oczekiwań realizujących urzeczywistnienie założonej budowy to również pakiet utworów technicznych związanych z tym projektem (takich jak dokumentacja techniczna, czy też rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, instalacyjne, techniczne itp.) stanowią, razem w całości „projekt architektoniczny” w rozumieniu art. 61 UPA.

Tak przykładowo dr Krzysztof Gienas w „Uwagi o ochronie utworów technicznych” Monitor Prawniczy nr 7/2009: „W praktyce, dla potrzeb prac budowlanych, sam projekt architektoniczny nie będzie spełniał wszystkich oczekiwań realizujących urzeczywistnienie projektu. Wobec tego inwestor otrzymuje w postaci „pakietu” wszystkie z opracowań związanych z zamysłem stworzenia budynku. Tak więc, zasadne byłoby obejmowanie pojęciem „projekt architektoniczny” w rozumieniu art. 61 UPA zarówno projektu architektonicznego, jak i projektów ściśle z nim powiązanych, a w praktycznych sytuacjach stanowiących całość przekazywaną inwestorowi. (...) Oznaczałoby to poddanie rygorom w zakresie wykorzystania dla realizacji budowy także utworów technicznych”.

Ponieważ, jak wskazano w stanie faktycznym, zakupiony przez Spółkę Projekt składał się przede wszystkim z projektu budowlanego elektrowni wiatrowej oraz innej dokumentacji technicznej ściśle z tym Projektem powiązanej, to w świetle powyższego, należy uznać, że Wnioskodawca nabył w ramach Umowy projekt architektoniczny w rozumieniu art. 61 UPA.

Z przepisu art. 61 UPA wynika, że nawet gdy umowa nabycia praw do projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego nie reguluje wprost zagadnienia przeniesienia majątkowych praw autorskich to nabycie egzemplarza projektu obejmuje prawo zastosowania go przez nabywcę tylko do jednej budowy. Jest to zatem przepis względnie obowiązujący - strony umowy mogą zdecydować o przeniesieniu szerszych uprawnień do dysponowania projektem.

W niniejszym stanie faktycznym Kontrahent zdecydował o przekazaniu możliwie najwęższych uprawnień do Projektu Wnioskodawcy. Na Spółkę nie przeszła zatem całość autorskich praw majątkowych do Projektu. Jak wynika z par. 6 Umowy: „Kupujący nabywa Projekt określony niniejszą umową wyłącznie do jednokrotnego użycia przy realizacji budowy Elektrowni Wiatrowej w miejscu wskazanym w pozwoleniu na budowę i zobowiązuje się do nie odstępowania Projektu osobom trzecim”. Oznacza to, że Spółka nabyła prawo zastosowania Projektu tylko w jednym celu, mianowicie odtworzenia utworu w postaci wzniesienia budowy elektrowni wiatrowej.

Należy zatem uznać, że zgodnie z przepisem art. 61 UPA oraz właściwie analogicznym do niego par. 6 Umowy, Wnioskodawca nabył częściowe, najwęższe z możliwych prawa autorskie do Projektu.

Spółka zwraca uwagę, że Umowa nie przewiduje z tego tytułu odrębnego od zasadniczego wynagrodzenia. Jednak, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 marca 2014 r. o sygn. I SA/Wr 77/14, nawet jeżeli umowa nie przewiduje odrębnego wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych to podatnik i tak może być zobowiązany do zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji podatkowej.

Podsumowując, Wnioskodawca nabył na podstawie Umowy i art. 61 UPA częściowe prawa autorskie do Projektu. Spółka pragnie podkreślić, że przepis art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP nie zawiera wymogu, zgodnie z którym tylko przeniesienie całości praw autorskich stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, również częściowo przeniesione prawa, nawet w możliwie najwęższym zakresie, jak w opisanym stanie faktycznym, stanowią wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP. W konsekwencji należy uznać, że nabyte przez Wnioskodawcę prawa do Projektu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki poprzez odpisy amortyzacyjne.

Spółka pragnie zauważyć, że możliwość uznania projektu koncepcyjnego dotyczącego budowy farmy wiatrowej (składającego się m. in. z studium wykonalności, projektów budowlanych, uzgodnień, dokumentacji, projektów przetargowych) za wartość niematerialną i prawną, podlegającą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2015 r. nr ILPB4/4510-1-3/15-4/DS.

Zdaniem Spółki stan faktyczny przedstawiony w ww. interpretacji jest identyczny jak w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym należy uznać, że nabyte przez Spółkę prawa do Projektu mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 16m ust. 1 pkt 1 UPDOP, zgodnie z którym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Zatem nabyte przez Spółkę prawa do Projektu będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP w okresie nie krótszym niż 24 miesiące zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego w ramach umowy prawa do Projektu, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.