IPPB5/423-740/11-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X.” w ramach projektu p.n. (...)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2011 r. (data wpływu 09.08.2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 07.09.2011 r. (data nadania 09.09.2011 r., data wpływu 13.09.2011 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-740/11-2/AS i IPPP3/443-1096/11-2/KC z dnia 10.10.2011 r. (data nadania 11.10.2011 r., data doręczenia 14.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X.” w ramach projektu p.n. (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X.” w ramach projektu p.n. (...).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Sp. z o.o. z siedzibą w N. (dalej: „Spółka”) realizując projekt modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w X. (dalej: „projekt” lub „inwestycja”) zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (dalej: „PO IŚ 2007-2013”), działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa została zawiązana w dniu XX.XX.2009 r. w Warszawie i oznaczona jest numerem XXXXXX (dalej: „umowa”).

Zgodnie z § 18 umowy Spółka zobowiązana jest do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 1828/2006 oraz zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów PO IŚ 2007-2013.

Spółka realizując podstawowy obowiązek informowania oraz promowania przedsięwzięcia, które dostało dofinansowanie z Funduszu Spójności, już na etapie aplikacyjnym ustaliła sposoby realizacji tego zobowiązania. Jedną z przyjętych metod było przeprowadzenie imprezy promującej projekt.

Realizując obowiązek informacyjny, Spółka, w dniach X-X.XX.2011 r. zorganizowała uroczystość otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Południe w X. W tym celu Spółka zawarła umowę z firmą X z siedzibą w W. przy ul. X. Zgodnie z umową cena usług wykonywanych w ramach takiej umowy wyniosła XXX + VAT.

W ramach pierwszego dnia uroczystości zostało dokonane otwarcie oczyszczalni ścieków; w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, tacy jak przedstawiciele władz miasta, sąsiednich miast, instytucji biorących udział w realizacji projektu etc. W drugim dniu zorganizowany został piknik dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym oraz dla mieszkańców Miasta. W trakcie imprezy dokonywane były prezentacje, przekazywane były materiały informacyjne dotyczące źródła współfinansowania inwestycji.

Całość zlecenia określona została mianem „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...) zgodnie z umową o dofinansowanie Nr X/2009/ POIiŚ/Dr z dnia XX.XX.2009 r.” i zdaniem Spółki stanowiła realizację obowiązku wynikającego z § 18 umowy (szczegółowy zakres został określony w umowie z firmą X i w załączniku do takiego kontraktu).

Wykonanie usługi zostało potwierdzone protokołem z dnia XX.XX.2011 r. Spółka nabyła od tej samej firmy koszulki z nadrukiem, służące realizacji postanowień § 18 umowy, co zostało potwierdzone fakturą Nr X/06/2011 na kwotę netto XXX zł. Wydatki, jakie Spółka poniosła w związku z organizacją imprezy i inne służące promocji i informacji nie stanowią kosztów kwalifikowanych, tj. nie są finansowane środkami z dotacji.

Z uwagi na brakli formalne wniosku tut. Organ podatkowy pismem z dnia 10.10.2011 r. (data nadania 11.10.2011 r.) Nr IPPB5/423-740/11-2/AS i IPPP3/443-1096/11-2/KC wezwał Spółkę o uzupełnienie tego wniosku poprzez wskazanie, którego z pytań dotyczy uiszczona opłata 40 zł lub dokonanie opłaty dodatkowej w wysokości 40 zł na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem rozpatrzeniu w zakresie jednego zagadnienia w stanie faktycznym wg kolejności w nim przedstawionej, natomiast w pozostałej części - pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie zostało odebrane w dniu 14.10.2011 r., a zatem termin na odpowiedź upłynął z dniem 21.10.2011 r. W tym czasie Wnioskodawca pismem z dnia 18.10.2011 r. (data nadania 19.10.2011 r., data wpływu 24.10.2011 r.) uzupełnił braki formalne wniosku poprzez załączenie dowodu wpłaty opłaty dodatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy istnieje możliwość zaliczania do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe w X. w ramach projektu p.n. (...) zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia XX.XX.2009 r....
 2. Czy możliwym jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących poniesienia wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...) zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 17 sierpnia 2009 r....

Zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnośnie pytania Nr 2 w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z promocją nie stanowią kosztów inwestycji, Spółka jest uprawniona do uwzględniania ich bezpośrednio w rachunku podatkowym po stronie kosztów podatkowych (...).

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), do podatkowych kosztów uzyskania przychodu mogą być zaliczone tylko te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, albo w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, a które nie zostały wyłączone z puli kosztów przez ustawodawcę. Katalog wydatków nie będących kosztami zamieszczony jest w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Dokonując wykładni zaprezentowanej powyżej definicji wskazać trzeba, że wydatek tylko wówczas może być uznany za celowy (i jako taki za koszt uzyskania przychodu), gdy jest chociażby w sposób pośredni powiązany z przychodem, który to przychód nie koniecznie został uzyskany ale hipotetycznie jest możliwym do osiągnięcia, dodatkowo ważnym jest też to, by wydatki były ekonomicznie uzasadnione.

Realizowana przez Spółkę inwestycja polegająca na modernizacji oczyszczalni ścieków i budowie sieci kanalizacyjno wodociągowej ponad wszelką wątpliwość jest związana w sposób bezpośredni z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę. Efekt prowadzonych prac, czyli zmodernizowana oczyszczalnia i wybudowana sieć kanalizacyjno-wodociągowa, będzie wykorzystywany w działalności Spółki - do wykonywania przez Spółkę usług.

Skoro tak, to nie może być wątpliwości co do tego, że za powiązane z działalnością Spółki uznane muszą być również działania, jakie ta podejmuje w celu pozyskania finansowania inwestycji, w szczególności wynikające z umowy. W efekcie wydatki, jakie Spółka ponosi pozyskując środki na inwestycję, winny być uznane za celowe w znaczeniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Do takich z pewnością zalicza się koszty promocji, w ramach których Spółka wykonuje obowiązek informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu (obowiązek wynikający z § 18 umowy).

Tak, jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, Spółka realizując wynikający z umowy podstawowy obowiązek informowania oraz promowania przedsięwzięcia, które dostało dofinansowanie z PO IŚ 2007-2013 już na etapie aplikacyjnym ustalił sposoby realizacji tego zobowiązania. Jedną z przyjętych metod było przeprowadzenie imprezy promującej projekt. Spółka przyjęła dwudniową formułę imprezy jako zgodną z zapisami Rozporządzenia WE 1828/2006 i jednocześnie szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Podręczniku zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IŚ 2007-2013 (według takich należy zadbać, aby informacja o efektach realizowanego projektu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców). Każdy z dni imprezy kierowany był do różnych adresatów, ale dzięki temu oba dni stanowiły spójną i kompletną całość informacyjno-promocyjną. Pierwszy dzień służył promocji projektu pośród instytucji, przedsiębiorców itp. Drugi dzień będący kontynuacją informacyjno-promocyjną działań pierwszego dnia skupiał swą uwagę bezpośrednio na mieszkańcach, czyli najważniejszej grupie docelowej tego projektu. To właśnie dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy X. uzyskiwali bezpośrednio informacje o realizowanym przedsięwzięciu, o wysokości środków, jakie otrzymał projekt, aby mógł być zrealizowany. Impreza promocyjno-informacyjna dotycząca projektu była poprzedzona na wcześniejszym etapie konkursem plastycznym o tematyce ekologicznej (zgodnej z PO IŚ 2007-2013) i jednym z elementów drugiego dnia imprezy było podsumowaniem takiego konkursu. W czasie drugiego dnia w trakcie imprezy działania skierowane do najmłodszych moderowane były przez specjalnych animatorów, którzy w trakcie zabaw i sportowej rywalizacji przekazywali informacje o Unii Europejskiej i znaczeniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności środków pozyskiwanych w ramach PO IŚ 2007-2013, w realizacji takich przedsięwzięć, jak w X. W czasie imprezy rozdawane były materiały informacyjne i promocyjne dotyczące źródła finansowania, broszurki informacyjne o projekcie oraz baloniki, czapeczki, koszulki i smycze.

Spółka realizując cel działań informacyjno-promocyjnych wdrożył zasadę promocji i informacji stosowaną w związku z pozyskaniem środków na inwestycję z programu PO IŚ 2007-2013: „5Z = Zauważenie + Zainteresowanie + Zrozumienie + Zaufanie + Zaangażowanie”.

Podjęte działania były niezbędne dla pozyskania środków na finansowanie inwestycji (bezpośrednio na podstawie § 18 umowy) informacja w sposób skuteczny została przekazana osobom w różnym wieku instytucjom przedsiębiorcom, organizacjom, dzięki czemu wyeliminowane zostało zagrożenie postawienia Spółce niedochowania postanowień umowy i konieczności zwrotu środków pozyskanych na inwestycję.

Pomimo, iż dofinansowanie otrzymane przez Spółkę na podstawie umowy jako dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, z uwagi na związek samego projektu z działalnością Spółki, należy przyjąć, że w takiej części, w jakiej wydatki nie są finansowane środkami z dotacji (zwolnionymi), nie ma tutaj zastosowania wyłączenie z kosztów wynikające z art. 7 ust. 3 ani z art. 16 ustawy o ClT.

Ponadto, jako że wydatki związane z pozyskaniem finansowania inwestycji (koszty doradztwa ale również promocji - jak w badanym przypadku) nie są w sposób bezpośredni powiązane z wytworzeniem lub ulepszeniem środka trwałego, nie powinny być uwzględniane w jego wartości początkowej. Stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2011 r. Nr ILPB3/423-855/10-4/EK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z Katowic z dnia 10 lutego 2011 r. Nr IBPBI/2/423-1612/10/MS,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 marca 2011 r. Nr ILPB4/423-10/11-4/MC,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 marca 2010 r. Nr IBPBI/2/423-1516/09/MO.

W powołanych powyżej interpretacjach organy podatkowe - zdaniem Spółki słusznie - podkreśliły, że o ile koszty informacji i promocji nie są finansowane środkami z dotacji (czy raczej w części, w jakiej nie są finansowane - w przypadku Spółki wydatki nie są kosztami kwalifikowanymi, zatem nie są finansowane środkami z dotacji).

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że wydatki jakie Spółka poniosła są celowe i jako takie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie podkreślić trzeba, że podjęte działania, stanowią realizację postanowień umowy, nie służą tworzeniu wizerunku Spółki jako bogatej, hojnej, nie mają charakteru wystawnych, zatem nie stanowią reprezentacji. Tylko bowiem takie, w praktyce klasyfikowane są jako służące reprezentacji i są wyłączone z kosztów. W taki sposób (w oparciu o definicję słownikową) pojęcie reprezentacji zdefiniowane zostało m.in.

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 października 2008 r. Nr ILPB3/423-464/08-2/MC,
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 października 2008 r. Nr IPPB3/423-1062/08-2/MW, itp

W efekcie wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z promocją nie stanowią kosztów inwestycji, ale Spółka jest uprawniona do bezpośredniego uwzględniania ich w rachunku podatkowym po stronie kosztów.

(...)

Końcowo Wnioskodawca wskazał, że jakkolwiek wszystkie interpretacje powołane w niniejszym wniosku zostały wydane w konkretnych sprawach, ale z uwagi na zbieżności stanów prawnych i faktycznych z tym, jaki jest w przypadku Spółki, winny mieć istotny wpływ na interpretację indywidualną udzieloną w odpowiedzi na niniejszy wniosek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...) – uznaje się za prawidłowe,

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Koszty ponoszone przez podatnika należy przy tym ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim) - jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Przepisy ustawy podatkowej dokonują przy tym podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty „pośrednie”), a podział ten ma znaczenie przy ustalaniu momentu potrącalności i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych wydatków.

Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Z kolei jako koszty „pośrednie” przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności.

Co ważne, w celu wykazania związku pomiędzy kosztem, a przychodem Podatnik musi dysponować wymaganymi przez prawo dowodami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez Podatnika przychodów.

W zakresie obowiązków Podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W rozpatrywanej sprawie przedmiot zapytania Spółki w aspekcie kwalifikacji prawnopodatkowej wydatków Wnioskodawcy sfinansowanych ze środków własnych Spółki, nie pochodzących z dotacji, odnosi się do tzw. „wydatków niekwalifikowanych”, ponoszonych w związku z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...).

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym Spółka, zgodnie z określonym w § 18 umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 obowiązkiem informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu oraz promowania przedsięwzięcia, już na etapie aplikacyjnym ustaliła sposoby realizacji tego zobowiązania, m.in. poprzez przeprowadzenie imprezy promującej projekt.

Realizując obowiązek informacyjny, Spółka, w dniach 2-3 czerwca 2011 r. zorganizowała uroczystość otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Południe w X. W tym celu Spółka zawarła umowę z firmą X z siedzibą w W. przy ul. X. Zgodnie z umową cena usług wykonywanych w ramach takiej umowy wyniosła 252.425,79 + VAT.

Jak uzasadnił Wnioskodawca, Spółka przyjęła dwudniową formułę imprezy jako zgodną z zapisami Rozporządzenia WE 1828/2006 i jednocześnie szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Podręczniku zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IŚ 2007-2013 (według takich należy zadbać, aby informacja o efektach realizowanego projektu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców). Każdy z dni imprezy kierowany był do różnych adresatów, ale dzięki temu oba dni stanowiły spójną i kompletną całość informacyjno-promocyjną. Pierwszy dzień służył promocji projektu pośród instytucji, przedsiębiorców itp. Drugi dzień będący kontynuacją informacyjno-promocyjną działań pierwszego dnia skupiał swą uwagę bezpośrednio na mieszkańcach, czyli najważniejszej grupie docelowej tego projektu. Jak wskazał Wnioskodawca, to właśnie dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy X. uzyskiwali bezpośrednio informacje o realizowanym przedsięwzięciu, o wysokości środków, jakie otrzymał projekt, aby mógł być zrealizowany. Impreza promocyjno-informacyjna dotycząca projektu była poprzedzona na wcześniejszym etapie konkursem plastycznym o tematyce ekologicznej (zgodnej z PO IŚ 2007-2013) i jednym z elementów drugiego dnia imprezy było podsumowaniem takiego konkursu. W czasie drugiego dnia w trakcie imprezy działania skierowane do najmłodszych moderowane były przez specjalnych animatorów, którzy w trakcie zabaw i sportowej rywalizacji przekazywali informacje o Unii Europejskiej i znaczeniu środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności środków pozyskiwanych w ramach PO IŚ 2007-2013, w realizacji takich przedsięwzięć, jak w X. W czasie imprezy rozdawane były materiały informacyjne i promocyjne dotyczące źródła finansowania, broszurki informacyjne o projekcie oraz baloniki, czapeczki, koszulki i smycze.

Spółka realizując cel działań informacyjno-promocyjnych wdrożył zasadę promocji i informacji stosowaną w związku z pozyskaniem środków na inwestycję z programu PO IŚ 2007-2013: „5Z = Zauważenie + Zainteresowanie + Zrozumienie + Zaufanie + Zaangażowanie”.

Wnioskodawca wskazał, że w ramach pierwszego dnia uroczystości zostało dokonane otwarcie oczyszczalni ścieków; w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście tacy jak przedstawiciele władz miasta, sąsiednich miast, instytucji biorących udział w realizacji projektu etc. W drugim dniu zorganizowany został piknik dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym oraz dla mieszkańców Miasta. W trakcie imprezy dokonywane były prezentacje, przekazywane były materiały informacyjne dotyczące źródła współfinansowania inwestycji.

Całość zlecenia określona została mianem „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...) zgodnie z umową o dofinansowanie Nr X/2009/ POIiŚ/Dr z dnia XX.XX.2009 r.” i zdaniem Spółki stanowiła realizację obowiązku wynikającego z § 18 umowy (szczegółowy zakres został określony w umowie z firmą X i w załączniku do takiego kontraktu).

Wykonanie usługi zostało potwierdzone protokołem z dnia XX.XX.2011 r. Spółka nabyła od tej samej firmy koszulki z nadrukiem, służące realizacji postanowień § 18 umowy, co zostało potwierdzone fakturą Nr 2/06/2011 na kwotę netto XXX zł.

Wydatki, jakie Spółka poniosła w związku z organizacją imprezy i inne służące promocji i informacji nie stanowią kosztów kwalifikowanych, tj. nie są finansowane środkami z dotacji.

Zauważyć należy, że czym innym jest kwalifikacja wydatków pod względem podatkowym, a czym innym na potrzeby projektu europejskiego.

Ogólnie rzecz biorąc „Projekt” to przedsięwzięcie, które ma swój określony cel, budżet i ramy czasowe, realizowane przez daną grupę osób.

O projekcie europejskim mówimy wtedy, gdy przy jego realizacji zaangażowane są środki z Unii Europejskiej bądź - jak ma to miejsce w rozpatrywanej sprawie – środki pomocowe z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i kiedy poprzez swoje cele czy rezultaty nabiera on także wymiaru europejskiego.

Budżet projektu europejskiego budowany jest w podziale na koszty kwalifikowane (tj. kwalifikujące się do refundacji) i niekwalifikowane oraz szczegółowe podkategorie, zgodnie z kryteriami określonymi w konkretnym programie, w ramach którego jest on finansowany.

Ustalenie, jakie wydatki i na jakich warunkach można uznać za kwalifikujące się do refundacji jest jednym z podstawowych aspektów ubiegania się o fundusze europejskie.

Nie wszystkie wydatki mogą być objęte wsparciem. Ich zakres zależy od programu, z którego beneficjent chce skorzystać i od konkretnego działania.

Kwalifikowalność wydatków oznacza, że dany wydatek jest niezbędny do wykonania projektu i bezpośrednio jest z nim związany. Kategorie wydatków kwalifikowanych muszą być ściśle powiązane z projektami, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach danego działania stanowiącego element programu operacyjnego. Należy to rozumieć w ten sposób, że kwalifikowalność wydatków ściśle wiąże się z kwalifikowalnością projektów, tzn. wydatek jest kwalifikowalny, jeśli został poniesiony w ramach projektu kwalifikującego się do wsparcia. Są to tylko ogólne reguły dotyczące kwalifikowalności wydatków. Obok nich istnieje szereg zasad szczególnych, które określone są w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach danego Programu Operacyjnego.

Wskazać należy, że na mocy art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na gruncie podatkowym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Przepis ten odnosi się zatem do wydatków kwalifikowanych Projektu, które refundowane są środkami pomocowymi. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną ograniczenie powyższe nie dotyczy jednak kosztów niekwalifikowanych Projektu, które ponoszone są ze środków własnych przedsiębiorcy.

Opisane we wniosku wydatki Spółki związane z przeprowadzeniem dwudniowej imprezy promującej projekt, nieobjęte budżetem dotacji, które były bezpośrednio związane z realizacją zleconego firmie zewnętrznej zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...), poniesione na:

 • uroczystość otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Południe w X., w której uczestniczyli zaproszeni goście, tacy jak: przedstawiciele władz miasta, sąsiednich miast, instytucji biorących udział w realizacji projektu etc.,
 • piknik dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym oraz dla mieszkańców Miasta, w trakcie którego podsumowano konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, w trakcie zabaw i sportowej rywalizacji dokonywane były prezentacje, przekazywane były materiały informacyjne i promocyjne dotyczące źródła finansowania, broszurki informacyjne o projekcie oraz baloniki, czapeczki, koszulki i smycze,
  stanowiły realizację obowiązku wynikającego z § 18 umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Na gruncie podatkowym przedmiotowe koszty związane z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w związku z pozyskaniem środków na inwestycję z programu PO IŚ 2007-2013 poniesione zostały przez podatnika z zasobów majątkowych Spółki, mają charakter definitywny, bo nie zostały podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócone, w sposób pośredni są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, a ich poniesienie służyło zabezpieczeniu w dalszej perspektywie źródła przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka udokumentowała ich poniesienie (szczegółowy zakres został określony w umowie z firmą X i w załączniku do kontraktu), co zostało potwierdzone protokołem z dnia XX.XX.2011 r. i jako koszty promocji nie znajdują się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów – zatem spełniają ogólne przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

Wskazać należy, że przywołany przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu stanowiska Spółki art. 7 ust. 3 na poparcie argumentu, iż: „w takiej części, w jakiej wydatki nie są finansowane środkami z dotacji (zwolnionymi), nie ma (tutaj) zastosowania wyłączenie z kosztów wynikające z art. 7 ust. 3 (...) ustawy o CIT” w brzmieniu:

„Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku;
 2. przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu;
 3. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład;
 4. strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
 5. strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji;
 6. strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)”

- nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem odnosi się do ustalania dochodu, co nie było przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca - po spełnieniu ogólnych przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatki związane z przeprowadzeniem dwudniowej imprezy promującej projekt poniesione na:

 • uroczystość otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków Południe w X., w której uczestniczyli zaproszeni goście, tacy jak: przedstawiciele władz miasta, sąsiednich miast, instytucji biorących udział w realizacji projektu etc.,
 • piknik dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym oraz dla mieszkańców Miasta, w trakcie którego podsumowano konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, w trakcie zabaw i sportowej rywalizacji dokonywane były prezentacje, przekazywane były materiały informacyjne i promocyjne dotyczące źródła finansowania, broszurki informacyjne o projekcie oraz baloniki, czapeczki, koszulki i smycze, nieobjęte budżetem dotacji, które są bezpośrednio związane z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X. w ramach projektu p.n. (...).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X.” w ramach projektu p.n.(...) należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, iż niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana została – zgodnie z treścią złożonego wniosku ORD-IN – w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków nieobjętych budżetem dotacji, które są bezpośrednio związane z przeprowadzoną akcją promocyjno-informacyjną w ramach realizowanego zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X.

Wyjaśnić należy, że w sprawie zwolnienia przedmiotowego środków otrzymanych przez Spółkę na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w X.” i ewentualnych zakupów sfinansowanych w całości z otrzymanej dotacji unijnej tut. Organ podatkowy mógłby wypowiedzieć się dopiero po złożeniu przez Spółkę wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w tym zakresie, ponieważ w rozpatrywanej sprawie nie ma legitymacji prawnej do orzekania poza treść złożonego wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.