IPPB4/4511-969/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy do wypłaty stypendiów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z EFRR w ramach cross-financingu znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 updof?
IPPB4/4511-969/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. fundacje
  2. fundusze europejskie
  3. projekt
  4. stypendia
  5. uczestnicy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wypłaconego stypendium finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wypłaconego stypendium finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja (dalej „Fundacja”) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Finansowanie przez Fundację nauki, odbywa się także przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich.

Fundacja planuje wdrażać pomoc na rzecz projektów naukowych, które będą finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej „PO IR”) w ramach osi priorytetowej nr IV, dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych. Fundacja prowadzić będzie projekty grantowe w działaniu 4.3 (tworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych „MAB”) oraz działaniu 4.4 (rozwój kadr badawczo rozwojowych „B+R”). Finansowanie pomocy będzie się odbywało z funduszy europejskich, przewidzianych na lata 2014-2020.

Zasady finansowania PO IR reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tzw. rozporządzenie ramowe. Rozporządzenie ramowe ustanawia wspólne zasady mające zastosowanie do poszczególnych funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), które działają w ramach wspólnych ram (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - „EFSI”).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, tzn. w którym wkład europejski stanowi wyłącznie EFRR.

Na podstawie Umowy partnerstwa, która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich, instytucja zarządzająca programem, już na etapie wdrażania programu, może podjąć decyzję o zastosowaniu finansowania krzyżowego, tzw. cross-financingu, indywidualnie dla każdego przypadku operacji, we właściwych osiach priorytetowych na zasadach art. 98 rozporządzenia ramowego.

Oś IV PO IR dopuszcza stosowanie „zasady elastyczności”, tj. finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr, właściwych dla EFS takich jak szkolenia, staże i stypendia, osób uczestniczących w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych, bezpośrednio z EFRR w ramach cross-financingu. Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IR, czyli szczegółowe zapisy programu operacyjnego w podziale na działania/poddziałania (tzw. SZOOP), w stosunku do działań 4.3 i 4.4., podaje wartość cross-financingu dla tych działań w wysokości maksymalnie 30%. Wysokość ta jest zgodna z art. 98 ust. 2 rozporządzenia ramowego, tzn. nie przekracza 10% unijnego finansowania, w odniesieniu do IV osi priorytetowej POIR.

Ponadto art. 98 ust. 2 stanowi, że część operacji, w przypadku której koszty kwalifikują się do wsparcia z drugiego funduszu powinna być finansowana w oparciu o zasady kwalifikowalności stosowane do tego funduszu. Obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 prezentują to stanowisko w sposób następujący: „W przypadku wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu, stosuje się zasady kwalifikowalności dla komplementarnego funduszu”. (Rozd. 6.8. pkt 4)”.

Jeśli chodzi o płaszczyznę rozdysponowania powyższych środków wśród beneficjentów, wyłonienie odpowiednich osób do programów Fundacji będzie się odbywać w drodze konkursów organizowanych przez Fundację. W wyniku otwartych konkursów zostaną wybrani laureaci, którym zostaną przyznane środki na prowadzenie projektów, m.in. na stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach projektów także będzie przeprowadzany konkurs na wyłonienie stypendystów według sformalizowanej procedury. Protokół z tej procedury, organizowanej przez kierownika projektu, będzie wymagał akceptacji przez Fundację. Stypendia te będą przeznaczone dla studentów i doktorantów zaangażowanych w projekt i będą związane celowo z realizacją przez nich danego projektu badawczego. Studenci i doktoranci będą realizować projekt na podstawie umowy indywidualnej z Fundacji i kierownikiem projektu. Na podstawie tej umowy będą składać sprawozdania okresowe do Fundacji, a postęp merytoryczny stypendysty będzie oceniany przez kierownika projektu. Wypłata stypendium będzie dokonywana bezpośrednio na rachunki bankowe studentów i doktorantów, stosownie do zasad przewidzianych w umowie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do wypłaty stypendiów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z EFRR w ramach cross-financingu znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 updof...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Kwestia zainteresowania Wnioskodawcy zwolnieniem z podatku przedmiotowych świadczeń, związana jest z dyspozycją przepisu art. 35 ust. 1 pkt 2 updof, który wskazuje, że Fundacja jest płatnikiem z tytułu dokonywanych wypłat.

Zdaniem Fundacji, wypłacane stypendia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej „PO IR”) w działaniu 4.3 (MAB) oraz działaniu 4.4 (Rozwój kadr B+R) podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 137 updof.

Art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) został wprowadzony wskutek zmian na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w której zmieniono kategorię „środków europejskich” rozszerzając to pojęcie z dniem 13 września 2014 r., w drodze ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z powyższym przepisem updof, określone środki finansowe podlegają zwolnieniu pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

  1. są uzyskane przez uczestnika projektu,
  2. środki te stanowią pomoc w ramach programu,
  3. program jest finansowany z udziałem środków europejskich zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych.

Odnosząc powyższe przesłanki do stanu faktycznego Fundacji, jeśli chodzi o punkt 1, to przez uczestnika projektu należy rozumieć w praktyce osobę, która została zakwalifikowana do udziału w danym projekcie Fundacji przez odpowiednią komisję rekrutacyjną i wyraziła zgodę na wzięcie udziału w tym projekcie. Jest to osoba na rzecz której faktycznie jest udzielona pomoc w ramach projektu. W szczególności nie może być to osoba zatrudniona na jakiejkolwiek podstawie do realizacji tego projektu jako podwykonawca, tylko zawarła na przykład porozumienie dotyczące przystąpienia do projektu w charakterze uczestnika.

Jeśli chodzi o analizę przesłanek z punktu 2, to w tym stanie faktycznym środki mają pochodzić z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach, którego to programu będzie realizowany projekt Fundacji. Uzyskane środki będą więc stanowiły pomoc w ramach programu. Należy zaznaczyć, że otrzymane środki nie muszą stanowić wyłącznie „środków europejskich”. Istotne jest to, aby sam projekt był finansowany ze środków europejskich.

Jeśli zaś chodzi o przesłankę z punktu 3, to pod pojęciem środków europejskich, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 2 pkt 5 tej ustawy), rozumie się w szczególności środki pochodzące z funduszy strukturalnych, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 zd. pierwsze w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Należy zaznaczyć, że jednym z funduszy strukturalnych, wymienionych w kategorii „środków europejskich” jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) który finansuje lub współfinansuje na zasadach cross-financing’u stypendia w programach grantowych organizowanych przez Fundację ze środków otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowanego w latach 2014-2020.

Reasumując, stypendia wypłacane w ramach projektu finansowanego ze środków EFRR w ramach PO IR 2014-2020 powinny podlegać zwolnieniu określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 updof. W konsekwencji, Fundacja jako płatnik, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) nie jest obowiązana do obliczania, pobierania i wpłacania podatku, ponieważ przychody uczestników projektu są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisu wskazanego we wniosku.

Analogiczne stany faktyczne zostały potwierdzone jako prawidłowe w następujących interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą „nieodpłatne świadczenie” oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Fundacja planuje wdrażać pomoc na rzecz projektów naukowych, które będą finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej „PO IR”) w ramach osi priorytetowej nr IV, dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych.

Wyłonienie odpowiednich osób do programów będzie się odbywać w drodze konkursów organizowanych przez Wnioskodawcę. W wyniku otwartych konkursów zostaną wybrani laureaci, którym zostaną przyznane środki na prowadzenie projektów, m.in. na stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach projektów także będzie przeprowadzany konkurs na wyłonienie stypendystów według sformalizowanej procedury. Protokół z tej procedury, organizowanej przez kierownika projektu, będzie wymagał akceptacji przez Fundację. Stypendia te będą przeznaczone dla studentów i doktorantów zaangażowanych w projekt i będą związane celowo z realizacją przez nich danego projektu badawczego. Studenci i doktoranci będą realizować projekt na podstawie umowy indywidualnej z Fundacją i kierownikiem projektu. Na podstawie tej umowy będą składać sprawozdania okresowe do Fundacji, a postęp merytoryczny stypendysty będzie oceniany przez kierownika projektu. Wypłata stypendium będzie dokonywana bezpośrednio na rachunki bankowe studentów i doktorantów, stosownie do zasad przewidzianych w umowie.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako finansowanie lub współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wypłacane stypendium finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach cross-financingu, które jest przekazywane jako pomoc na rzecz projektów naukowych dla studentów i doktorantów będących uczestnikami projektu, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane środki stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy. W konsekwencji na Wnioskodawcy (płatniku) nie ciąży obowiązek poboru comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od ww. środków.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.