IPPB4/415-955/14-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego (pkt 1 - 12) świadczeń w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia Uczestnikom projektu PIT-8C?2) Czy w związku z wykonaniem w ramach realizowanego obecnie Projektu innych niż wskazanych w pytaniu 1 świadczeń zwiększających szansę Uczestnika projektu na podjęcie i utrzymanie pracy, Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia Uczestnikom projektu PIT-8C?3) Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego (pkt 1 - 12) świadczeń w ramach projektów realizowanych w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany do wysławienia Uczestnikom projektu PIT-8C?4) Czy w związku z innymi niż wskazanymi w pytaniu 3 świadczeniami zwiększającymi szansę Uczestnika projektu na podjęcie i utrzymanie pracy wykonywanymi w ramach projektów realizowanych w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia Uczestnikom projektu PIT-8C?
IPPB4/415-955/14-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. bezrobocie
 2. informacja podatkowa
 3. osoba bezrobotna
 4. projekt
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.) na wezwanie z dnia 5 lutego 2015 r. Nr IPPB4/415-955/14-2/JK2 (data nadania 6 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do braku obowiązku wystawienia PIT-8C dla uczestników projektów,
 • nieprawidłowe – odniesieniu do możliwości zastosowania zwolnień przedmiotowych.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 5 lutego 2015 r. Nr IPPB4/415-955/14-2/JK2 (data nadania 6 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wygrał zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy (dalej „WUP”), przetarg na świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach Projektu Pilotażowego „Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” (dalej „Projekt”).

Realizowany przez WUP Projekt zakłada przetestowanie modelu dającego możliwość sprawnego i efektywnego zlecania usługi pośrednictwa pracy przez podmioty publiczne podmiotom niepublicznym. Takie rozwiązania funkcjonują już w krajach Europy Zachodniej. Wprowadzono dzięki nim większą konkurencję, zwiększono efektywność, obniżono koszty oraz urozmaicono usługi o programy innowacyjne, oparte na zindywidualizowanym podejściu do ich uczestników.

W ramach projektu w kilku powiatach jednego z województw przeprowadzony jest pilotaż, który pozwala przetestować, jak wypracowany model sprawdza się w praktyce.

Wnioskodawca został wybrany w wyniku przetargu i zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SiWZ”) jego zadaniem było znalezienie pracy dla jak największej liczby osób spośród wyznaczonej liczby bezrobotnych zrekrutowanych do projektu (dalej „Uczestnik projektu”). Wysokość wynagrodzenia, jakie uzyskuje Wnioskodawca jest uzależniona od jego skuteczności. Im więcej osób bezrobotnych zostanie zatrudnionych oraz im dłużej utrzymają oni zatrudnienie, tym wyższe jest wynagrodzenie Wnioskodawcy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 PO KL - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Oznacza to, że środki wypłacane są WUP przez Bank Gospodarstwa Krajowego: 85 proc. kosztów kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15 proc. kosztów kwalifikowanych finansowanych jest z budżetu państwa. Następnie środki te wypłacane są Wnioskodawcy jako wynagrodzenie za świadczenie usług aktywizacji zawodowej.

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca wykonuje na rzecz Uczestników projektu różne świadczenia. Dotychczas Wnioskodawca wykonał lub w najbliższej przyszłości wykona następujące świadczenia dla Uczestników projektu:

 1. zwrot Uczestnikowi projektu kosztów dojazdu do stałej placówki Wnioskodawcy (dalej „Centrum Aktywizacyjne”) na podstawie biletów komunikacji miejskiej oraz oświadczenia Uczestnika projektu,
 2. zwrot Uczestnikowi projektu kosztów zakupu przez niego towarów i usług związanych z aktywizacją zawodową Uczestnika projektu (wcześniej Uczestnik projektu musi uzyskać akceptację Wnioskodawcy planowanych zakupów towarów i usług oraz określany jest limit ceny); przykładami takich wydatków są zakupy: obuwie lub odzieży do pracy, paliwa na dojazdy do pracy, biletów miesięcznych na dojazdy do pracy, doładowania telefonów komórkowych, a także opłaty za badania niezbędne do uzyskania książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz opłaty za wydanie samej książeczki, kwoty zapłacone za wykonanie zdjęć do CV lub za szkolenia zawodowe; podstawą zwrotu są faktury wystawione na osoby bezrobotne;
 3. świadczenia niepieniężne w postaci: doładowania telefonu komórkowego; szkolenia dla większej grupy osób, które mają na celu podniesienie kwalifikacji (np. kursy wizażu itp.); szkolenia dla pojedynczych osób, które nie były w stanie opłacić jakiegoś szkolenia umożliwiającego im zatrudnienie (np. kurs na operatora wózka widłowego), usługi fryzjerskie (np. Wnioskodawca z góry opłaca usługi za 200 zł, z których korzysta czterech Uczestników projektu i każdy z nich potwierdza odbiór usługi za 50 zł), karty podarunkowe jako zachęty za utrzymanie zatrudnienia (np. karty podarunkowe);
 4. szkolenia organizowane w Centrach Aktywizacji mające na celu zachęcić do aktywnego szukania pracy i ułatwiające jej znalezienie np. „Zalety pracy”, „Jak napisać cv”; szkolenia przeprowadzane są przez doradców Wnioskodawcy; przy okazji Wnioskodawca organizuje poczęstunek (catering);
 5. konsultacje prawno – księgowe;
 6. zakup ubrania roboczego i wyposażenia miejsca pracy;
 7. zakup wózka dla dziecka;
 8. zakup ubranek dla dziecka;
 9. zorganizowanie opieki nad dziećmi osób samotnie je wychowujących (np. Wnioskodawca opłaci opiekę dla grupy dzieci Uczestników projektu, aby mogli oni podjąć zatrudnienie);
 10. zorganizowanie dowozu Uczestnika projektu do miejsca zatrudnienia (gdy brak środka transportu jest barierą w podjęciu/utrzymaniu zatrudnienia);
 11. pokrycie kosztów szkolenia z zakresu telefonicznej obsługi klientów;
 12. pokrycie kosztów szkolenia z zakresu z zakresu HACCP, czyli systemu postępowania w firmach mających do czynienia z żywnością, służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności.

Ze względu na charakter projektu katalog świadczeń dla uczestników projektu ma charakter otwarty. Wnioskodawca może zatem w przyszłości wykonywać na rzecz Uczestników Projektu także inne świadczenia, które w ocenie Wnioskodawcy zwiększą szansę Uczestnika projektu na podjęcie i utrzymanie pracy.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi aktywizacji zawodowej w związku z kolejnymi projektami realizowanymi przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Zasady przyznawania świadczeń w przyszłych projektach będą takie same, jak przedstawione powyżej. Zmienią się jednak zasady ich finansowania oraz podstawa prawna. Przyszłe projekty będą finansowane z Funduszu Pracy (mogą też być finansowane ze środków UE). Celem będzie doprowadzenie Uczestników projektu do zatrudnienia oraz utrzymanie zatrudnienia przez okres 6 miesięcy.

Środkiem do osiągnięcia tego celu są (między innymi) świadczenia (w tym szkolenia) na rzecz Uczestników Projektu, które podniosą ich szanse na zdobycie zatrudnienia i motywację do jego utrzymania. Podmiot realizujący programy w przyszłości będzie również zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom projektu zwrotu kosztów dojazdów do Centrów aktywizacyjnych. Projekty realizowane w przyszłości będą realizowane na podstawie rozdziału 13c „Zlecanie działań aktywizacyjnych”, czyli art. 66d - 66n, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674, z późn. zm. - dalej „Ustawa o promocji zatrudnienia”). Zgodnie z art. art. 66d ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia: „ marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2b, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzoną w złożonej marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, zwanej dalej „realizatorem”.

Z kolei art. 109 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia stanowi, że: „Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw, ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d”.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wyjaśnił, że zarówno w ramach obecnie realizowanego Projektu, jak i Projektów realizowanych w przyszłości Wnioskodawca - poza świadczeniami wskazanymi w pierwotnie złożonym wniosku - będzie wykonywać następujące świadczenia:

 1. zwrot Uczestnikowi projektu kosztów zakupu przez niego następujących towarów i usług związanych z aktywizacją zawodową Uczestnika projektu:
  1. podstawowy model telefonu komórkowego (w celu ułatwienia kontaktu z pracodawcą, a także zwiększenia wiarygodności Uczestnika projektu w oczach potencjalnych pracodawców),
  2. odzież i obuwie przeznaczona na rozmowę kwalifikacyjną oraz do pracy,
  3. opłata za szczepienia niezbędne do uzyskani pracy (np. przeciwko żółtaczce - niezbędne podczas pracy w szpitalu),
  4. okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe,
  5. mapy (w celu ułatwienia składania CV oraz dotarcia na rozmowy kwalifikacyjne),
  6. rower (w celu umożliwienia dojazdów do pracy),
  7. artykuły spożywcze (przejściowa pomoc dla Uczestnika projektu),
  8. kuchenka do przygotowywania posiłków miejscu pracy,
  9. zwrot kosztów weryfikacji lub odnowienia uprawnień zawodowych,
  10. zwrot kosztów poniesionych z związku ze zdobyciem licencji pracownika ochrony,
  11. zwrot opłaty za wydanie zaświadczenie o niekaralności,
  12. zwrot kosztów tłumaczenie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy,
  13. zwrot kosztów wyrobienie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy,
  14. zwrot kosztów karnetu na siłownię (poprawa wyglądu, zwiększenie poczucia własnej wartości Uczestnika projektu)
 2. świadczenia niepieniężne w postaci:
  1. kursu obsługi kasy fiskalnej,
  2. kursu operatora wózka widłowego,
  3. kursu spawacza,
  4. kursu na przewóz osób,
  5. kursu na przewóz rzeczy,
  6. usług kosmetycznych (poprawa wyglądu, zwiększenie poczucia własnej wartości Uczestnika projektu),
  7. konsultacji księgowej/prawnej,
  8. usług stomatologicznych (poprawa wyglądu);
  9. zapewnienia dowozu na rozmowę o pracę,
  10. pokrycia kosztów zakwaterowania w przypadku podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania (np. w pierwszym miesiącu pracy, częściowo);
 3. dofinansowanie stanowiska pracy w nowym zakładzie pracy.

Realizowany obecnie Projekt Pilotażowy „Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych” nie jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674, z późn. zm. - dalej „Ustawa o promocji zatrudnienia”). Podstawą jego realizacji nie są również inne ustawy. Podstawą jest zawarta przez Wnioskodawca Umowa (po wygraniu przetargu zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy - dalej „WUP”). Realizowany obecnie Projekt Pilotażowy współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 PO KL - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Oznacza to, że środki wypłacane są WUP przez Bank Gospodarstwa Krajowego: 85 proc. kosztów kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15 proc. kosztów kwalifikowanych finansowanych jest z budżetu państwa. Następnie środki te wypłacane są Wnioskodawcy jako wynagrodzenie za świadczenie usług aktywizacji zawodowej.

Projekty realizowane w przyszłości będą realizowane na podstawie rozdziału 13c „Zlecanie działań aktywizacyjnych”, czyli art. 66d - 66n Ustawa o promocji zatrudnienia). Zgodnie z art. art. 66d ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia: „marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2b, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzoną w złożonej marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, zwanej dalej „realizatorem”. Z kolei art. 109 ust. 2b Ustawy o promocji zatrudnienia stanowi, że: „Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie wniosków marszałków województw, ustala kwoty środków (limity) Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie, w danym roku budżetowym, zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego (pkt 1 - 12) świadczeń w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia Uczestnikom projektu PIT-8C...
 2. Czy w związku z wykonaniem w ramach realizowanego obecnie Projektu innych niż wskazanych w pytaniu 1 świadczeń zwiększających szansę Uczestnika projektu na podjęcie i utrzymanie pracy, Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia Uczestnikom projektu PIT-8C...
 3. Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego (pkt 1 - 12) świadczeń w ramach projektów realizowanych w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany do wysławienia Uczestnikom projektu PIT-8C...
 4. Czy w związku z innymi niż wskazanymi w pytaniu 3 świadczeniami zwiększającymi szansę Uczestnika projektu na podjęcie i utrzymanie pracy wykonywanymi w ramach projektów realizowanych w przyszłości Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia Uczestnikom projektu PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do wystawiania formularzy PIT-8C dla Uczestników projektu.

W ocenie Wnioskodawcy Uczestnicy projektu uzyskują przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, ale jest on zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy PIT. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Wnioskodawca dofinansowuje stanowisko pracy Uczestnika projektu w nowym zakładzie pracy, ponieważ wówczas o ewentualnym przysporzeniu majątkowym można mówić tylko po stronie tego zakładu pracy. W konsekwencji to świadczenie nie stanowi przychodu dla Uczestnika projektu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 Ustawy PIT: „wolne od podatku dochodowego są (...) zwrot kosztów otrzymany przez i bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu:

 1. przejazdu do miejsca pracy,
 2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
 3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
 5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 6. przejazdu na egzamin”.

Na podstawie powyższego przepisu zwolnieniu z opodatkowania podlegają następujące świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę w związku z planowanymi w przyszłości projektami (zdarzenie przyszłe):

 1. zwrot Uczestnikowi projektu kosztów dojazdu do stałej placówki Wnioskodawcy (Centrum Aktywizacyjne) na podstawie biletów komunikacji miejskiej oraz oświadczenia Uczestnika projektu,
 2. zorganizowanie dowozu Uczestnika projektu do miejsca zatrudnienia (gdy brak środka transportu jest barierą w podjęciu/utrzymaniu zatrudnienia),
 3. zapewnienie dowozu na rozmowę o pracę,
 4. pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania (np. w pierwszym miesiącu pracy, częściowo).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy PIT: „wolne od podatku dochodowego są (...) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:

 1. studiów podyplomowych,
 2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. egzaminów lub licencji,
 4. badań lekarskich lub psychologicznych,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

- otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Na podstawie powyższego przepisu zwolnieniu z opodatkowania podlegają następujące świadczenia, które będą wykonane w związku z planowanymi w przyszłości projektami (zdarzenie przyszłe):

 1. opłaty za badania niezbędne do uzyskania książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych oraz opłaty za wydanie samej książeczki;
 2. szkolenia dla większej grupy osób, które mają na celu podniesienie kwalifikacji (np. kursy wizażu itp.);
 3. szkolenia dla pojedynczych osób, które nie były w stanie opłacić jakiegoś szkolenia umożliwiającego im zatrudnienie (np. kurs na operatora wózka widłowego);
 4. szkolenia organizowane w Centrach Aktywizacji mające na celu zachęcić do aktywnego szukania pracy i ułatwiające jej znalezienie np. „Zalety pracy”, „Jak napisać cv”; szkolenia przeprowadzane są przez doradców Wnioskodawcy;
 5. zwrot kosztów weryfikacji lub odnowienia uprawnień zawodowych;
 6. zwrot opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności;
 7. zwrot kosztów tłumaczenie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy;
 8. zwrot kosztów wyrobienie dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy;
 9. sfinansowanie kursu: obsługi kasy fiskalnej, operatora wózka widłowego, spawacza, na przewóz osób, na przewóz rzeczy;
 10. pokrycie kosztów szkolenia z zakresu telefonicznej obsługi klientów;
 11. pokrycie kosztów szkolenia z zakresu z zakresu HACCP, czyli systemu postępowania w firmach mających do czynienia z żywnością, służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności,
 12. zwrot kosztów poniesionych z związku ze zdobyciem licencji pracownika ochrony.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy PIT zwolnione z opodatkowania są: „świadczenia z pomocy społecznej”.

Należy zatem zauważyć, że celem realizowanego przez Wnioskodawcę projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Ustawy PIT (a także inne przepisy podatkowe) nie definiują pojęcia „pomocy społecznej”. Należy zatem odwołać się do definicji zawartej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163, późn. zm. - dalej „Ustawa o pomocy społecznej”). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Artykuł 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że: „pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi”. Zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej: „pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. (uchylony)
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 14. alkoholizmu lub narkomanii;
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej”.

Wnioskodawca podkreślił, że zajmuje się pomocą w aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. W konsekwencji pomoc nie może ograniczać się do przedstawienia ofert pracy. W przypadku większości Uczestników projektu w pierwszej kolejności konieczne jest przygotowanie ich do podjęcia pracy. Są to bowiem osoby, które z różnych względów (np. choroby, ubóstwa, zdarzeń losowych) stały się bezradne i w konsekwencji same nie potrafią zadbać o interesy swoje i swoich rodzin. W związku z powyższym pierwszy etap aktywizacji zawodowej często związany jest z udzieleniem pomocy, która ma charakter pomocy społecznej. Konieczne jest zadbanie o wygląd zewnętrzny Uczestnika projektu, a więc zapewnienie mu odpowiedniego ubrania, a także sfinansowanie wizyty u dentysty, fryzjera czy kosmetyczki. Działania takie mają na celu m.in. wzrost poczucia własnej wartości Uczestnika projektu.

Uczestnicy projektu - ze względu na swoją sytuację - często izolują się od świata. To dodatkowo utrudnia im poprawę sytuacji, w której się znaleźli. W związku z tym konieczne może być sfinansowanie zakupu telefonu komórkowego i doładować umożliwiających korzystanie z niego. W dzisiejszych czasach pracodawcy zwykle odrzucają bowiem CV osób, które nie podają numeru telefonu komórkowego. W praktyce bardzo utrudnia to bowiem kontakt z kandydatem do pracy po złożeniu przez niego CV. Oznacza to, że brak telefonu najczęściej prowadzi do rezygnacji z zatrudnienia lub nawet zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

W niektórych przypadkach aktywizację zawodową należy rozpocząć od zapewnienia zupełnie podstawowych potrzeb, np. zakupu artykułów spożywczych, ubranek dla dzieci czy wózka. Dopiero zagwarantowanie Uczestnikowi projektu i jego dzieciom minimum egzystencji powoduje bowiem, że jest on w stanie skoncentrować się na poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

Podobnie sytuacja wygląda w stosunku do pozostałych wydatków, np. na opiekę nad dziećmi. W praktyce bowiem zorganizowanie opieki nad dziećmi jest bowiem warunkiem wyjścia z długotrwałego bezrobocia przez rodzica samotnie je wychowujące. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy - ze względu na szczególny charakter projektu, którym jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych - wszelkie działania realizowane przez Wnioskodawcę mają dla Uczestników projektu charakter świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy PIT. W konsekwencji korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania.

Wnioskodawca podkreślił, że te same świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie różnych przepisów, np. art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy PIT. W związku z tym wskazanie przez Wnioskodawcę możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie kilku różnych przepisów ustawy PIT nie można traktować za przedstawienie własnego stanowiska w sposób wariantowy. Zwolnienia wskazane w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 mają bowiem równorzędny charakter.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 , art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl art. 42a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczenia otrzymane przez uczestników projektów w ramach realizowanych przez Wnioskodawcę programów stanowią dla otrzymujących je osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przywołanym art. 20 ust. 1 bezpośrednio koresponduje przepis art. 42a ustawy, zgodnie z którym podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego.

Jednakże z obowiązku przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości przychodu z innych źródeł, oznaczonej symbolem PIT-8C, ustawodawca zwolnił podmioty dokonujące wypłaty przychodów z innych źródeł w sytuacji, gdy przychody te zostały zwolnione na podstawie przepisów ustawy, bądź od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zauważyć zatem należy, że Minister Finansów w dnia 19 grudnia 2014 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 , poz. 1931).

Na mocy tego rozporządzenia, zgodnie z § 1 pkt 1, zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymywanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.

W myśl § 3 powyższego rozporządzenia zaniechanie, o którym mowa m.in. w powołanym wyżej § 1 pkt 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zatem (w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.) przychód uzyskany przez bezrobotnych (uczestników projektów) z tytułu otrzymania świadczeń w ramach realizowanych przez Wnioskodawcę projektów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż korzysta z zaniechania poboru podatku na podstawie powołanego wyżej rozporządzenia. Tym samym Wnioskodawca nie jest obowiązany do sporządzenia PIT-8C.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, kwestia rozpatrywania zwolnień przedmiotowych wynikających z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.