IPPB4/415-832/13-2/JK4 | Interpretacja indywidualna

Dochody pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w części finansowanej przez Komisję Europejską, realizujących cele projektu „PITAGORAS”, nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat w pełnej wysokości, zgodnie z art. 31 ww. ustawy.
IPPB4/415-832/13-2/JK4interpretacja indywidualna
 1. Komisja Europejska
 2. beneficjent
 3. dotacja
 4. mały przedsiębiorca
 5. prace badawczo-rozwojowe
 6. programy
 7. projekt
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum, które zawarło kontrakt z Komisją Europejską w ramach 7 Programu Ramowego na prace badawcze w ramach konkursu przy realizacji projektu (akronim projektu „PITAGORAS”). Jest to kontrakt na realizację projektu badawczego typu COLLABORATIVE PROJECT przeznaczony dla konsorcjów złożonych z jednostek naukowych oraz MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz w sposób bezzwrotny dofinansowany ze środków wspólnotowych poprzez Program Ramowy Unii Europejskiej PR7. Realizacja Projektu rozpoczęła się dnia 1 listopada 2013 r.

Tytuł projektu w języku polskim: „Zrównoważone planowanie urbanistyczne z wykorzystaniem innowacyjnego i energooszczędnego wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej ze źródeł ciepła odpadowego i źródeł odnawialnych”.

W skład konsorcjum realizującego Projekt wchodzi 18 partnerów z 6 krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz inwestorzy z sektora energetycznego. Koordynator Projektu, hiszpańska firma T., rozlicza Projekt bezpośrednio przed Generalną Dyrekcją Badań i Rozwoju Komisji Europejskiej w Brukseli. Zgodnie z zapisami umowy z Komisją Europejską, Wnioskodawca pełni rolę Uczestnika i Beneficjenta tego Projektu, biorącym udział w pracach badawczo-rozwojowych.

Przekazywanie środków finansowych z tytułu realizacji projektu na konto Wnioskodawcy jest realizowane zgodnie z Umową Konsorcyjną w ten sposób, że Koordynator Projektu - firma T., realizuje płatności na rzecz Wnioskodawcy w formie zaliczek na wykonanie zadań według harmonogramu i w wysokości zapisanej w Umowie Konsorcyjnej. Dofinansowanie projektu obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu i jest ustalone na poziomie 75% kwalifikowanych kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania badawcze.

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, koszty wynagrodzeń finansowanych ze środków Projektu mają być rejestrowane w miesięcznych kartach pracy wypełnianych przez pracowników. Karty pracy zawierają następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, datę, nazwę projektu, opis czynności wykonanych przy realizacji danego zadania projektu oraz liczbę godzin wykorzystanych na jego realizację.

Karty pracy będą uwzględnianie przy określaniu wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom i w związku z tym przygotowywane będą dwie listy płac:

 1. lista podstawowa - dotycząca wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu, a finansowanych ze środków własnych Wnioskodawcy i obejmujących wynagrodzenia stanowiące 25% osobowych kosztów kwalifikowanych projektu nie podlegających dofinansowaniu przez Komisję Europejską, oraz wynagrodzenia za inne prace nie związane bezpośrednio z realizacją projektu,
 2. lista dodatkowa - obejmująca wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących cele projektu, stanowiące 75% osobowych kosztów kwalifikowanych projektu finansowanych ze środków Komisji Europejskiej.

Zaliczki na pdof z tytułu wynagrodzeń będą odprowadzane w sposób następujący:

 1. od dochodów z tytułu wynagrodzeń objętych podstawową listą płac „a”, zaliczki na pdof będą naliczane i odprowadzane zgodnie z Ustawą,
 2. od dochodów z tytułu wynagrodzeń objętych dodatkową lista płac „b”, zaliczki na pdof nie będą naliczane i nie będą odprowadzane.

Tak więc część wynagrodzenia wypłacana pracownikom bezpośrednio realizujących cele projektu i finansowana przez KE nie będzie podlegała pdof, a pozostała cześć wynagrodzenia finansowana ze środków Wnioskodawcy będzie nadal podlegała pdof. Należy zaznaczyć, że zwolnienie z pdof będzie dotyczyło wyłącznie wynagrodzeń wypłacanych z faktycznie otrzymanych środków otrzymanych od Koordynatora Projektu zgodnie z zapisami umowy z Komisją Europejską. Nie będzie miała miejsca sytuacja, gdy Wnioskodawca najpierw wypłaca wynagrodzenie ze swoich środków, które następnie są refundowane przez Komisję Europejską.

Przy realizacji omawianego projektu, oprócz zatrudnienia pracowników etatowych, Spółka będzie zatrudniać również osoby fizyczne na umowę zlecenie. Osoby zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia będą bezpośrednio realizować zadania projektu pracując pod bezpośrednim nadzorem pracownika etatowego Wnioskodawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i koordynację projektu.

Taka sytuacja prawna jest dopuszczana przez Komisję Europejską, a dokumentowana w przepisach ogólnych dotyczących uznawania kosztów realizacji projektu jako kosztów kwalifikowanych. Podobnie, jak w przypadku pracowników etatowych, pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie zobowiązani będą do prowadzenia kart pracy, na podstawie których określane będą odpowiednie składniki wynagrodzenia w analogiczny sposób jak dla pracowników etatowych i na takiej samej zasadzie odprowadzane będą również zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu „PITAGORAS” a dofinansowaniem projektu ze środków Komisji Europejskiej stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych...
 2. Czy dochody pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę i bezpośrednio realizujących cele projektu „PITAGORAS”, będą mogły być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej przez Komisję Europejską...
 3. Czy dla pracowników zatrudnianych przez Wnioskodawcę na umowę zlecenie i realizujących bezpośrednio cele projektu „PITAGORAS”, w przedmiotowej sprawie obowiązują te same zasady określania zaliczek na pdof od wypłacanych wynagrodzeń jak dla pracowników etatowych...

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego (pytanie Nr 2 i Nr 3). Natomiast w zakresie – ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie Nr 1) wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2.

Wynagrodzenie wypłacane pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań projektu „PITAGORAS” podlega zwolnieniu z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w części finansowanej przez Komisję Europejską i w stosunku określonym w umowie z Komisją Europejską jako koszty kwalifikowane, tj. w wysokości 75% dla zadań badawczych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f. spełniona jest pierwsza przesłanka zwolnienia, tj. pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy, oraz zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f. spełniona jest druga przesłanka, gdyż podatnik - pracownik Wnioskodawcy bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zlecenie tej czynności realizowane jest przez Beneficjenta programu, tj. osobę prawną, w ramach stosunku pracy, gdyż nie ma innej możliwości bezpośredniej realizacji projektu finansowanego przez Komisję Europejską, jak tylko poprzez pracowników Beneficjenta. Zdaniem Wnioskodawcy, nie można utożsamiać Beneficjenta Projektu, tj. Wnioskodawcy zatrudniającego pracownika realizującego bezpośrednio cel projektu z podatnikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f., gdyż użyte w u.p.d.o.f. określenie „podatnik” odnosi się w tym przypadku wyłącznie do osób fizycznych, a pracownik który bezpośrednio realizuje zadania projektu nie wykonuje tego na zlecenie innego podatnika - osoby fizycznej. Nie występuje tu przesłanka negatywna przytoczona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b), dotycząca przypadku gdyby ten pracownik realizował wspomniany cel w wyniku zlecenia określonych czynności przez innego podatnika - osobę fizyczną.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt istnienia umowy np. o pracę, pomiędzy Beneficjentem projektu Programu Ramowego a osobą bezpośrednio realizującą ten projekt, nie może niweczyć uprawnień takiej osoby fizycznej do skorzystania z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.

Stanowisko Wnioskodawcy w tej sprawie jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wydanym w piśmie pod sygnaturą PB5/IMD-033-21-1128/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. W piśmie tym uznano za nieprawidłowe ograniczanie prawa osób fizycznych do skorzystania z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 w sytuacji kiedy dochody osoby fizycznej pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy otrzymanej przez osobę prawną.

Stanowisko MF w tej sprawie zostało podtrzymane w dokumencie Nr PK3/O33/132/LKA/BMI9-1731/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wydawania odmiennych interpretacji dotyczących zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. w odniesieniu do pracowników realizujących programy ramowe badań Unii Europejskiej.

Ad. 3.

Takie same zasady określania zaliczek na pdof od wypłacanych wynagrodzeń, mogą być stosowane zarówno dla pracowników etatowych, jak i pracowników zatrudnianych na umowę zlecenia lub o dzieło, pod warunkiem że osoby zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia bezpośrednio realizują zadania projektu „PITAGORAS”, pracując pod bezpośrednim nadzorem pracownika etatowego Wnioskodawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i koordynację tego projektu. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma w tym przypadku znaczenia forma zatrudnienia pracownika przez Beneficjenta do bezpośredniej realizacji projektu finansowanego przez KE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

 1. bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w ww. przepisie, w tym gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy przekazanej na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 2. podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które bezpośrednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Ze zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum, które zawarło kontrakt z Komisją Europejską w ramach 7 Programu Ramowego na prace badawcze przy realizacji projektu „PITAGORAS”. Jest to kontrakt w sposób bezzwrotny dofinansowany ze środków wspólnotowych poprzez Program Ramowy Unii Europejskiej PR7. Zgodnie z zapisami umowy z Komisją Europejską, Wnioskodawca pełni rolę Uczestnika i Beneficjenta tego Projektu. Dofinansowanie projektu obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu i jest ustalone na poziomie 75% kwalifikowanych kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania badawcze.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostało kryterium podmiotu, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącą, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie tylko określonych czynności (np. w oparciu o umowę zlecenia).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Jak już wyżej wskazano, Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum, które zawarło kontrakt z Komisją Europejską w ramach 7 Programu Ramowego na prace badawcze przy realizacji „PITAGORAS”. Jest to kontrakt na realizację projektu badawczego typu COLLABORATIVE PROJECT przeznaczony dla konsorcjów złożonych z jednostek naukowych oraz MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Zgodnie z zapisami umowy z Komisją Europejską, Wnioskodawca pełni rolę Uczestnika i Beneficjenta tego Projektu, biorącym udział w pracach badawczo-rozwojowych. Przekazywanie środków finansowych z tytułu realizacji projektu na konto Wnioskodawcy jest realizowane zgodnie z Umową Konsorcyjną w ten sposób, że Koordynator Projektu, realizuje płatności na rzecz Wnioskodawcy w formie zaliczek na wykonanie zadań według harmonogramu i w wysokości zapisanej w Umowie Konsorcyjnej. Dofinansowanie projektu obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu i jest ustalone na poziomie 75% kwalifikowanych kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania badawcze.

Przy realizacji omawianego projektu, oprócz zatrudnienia pracowników etatowych, spółka będzie zatrudniać również osoby fizyczne na umowę zlecenie. Osoby zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia będą bezpośrednio realizować zadania projektu pracując pod bezpośrednim nadzorem pracownika etatowego Wnioskodawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i koordynację projektu.

W świetle powyższego, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie u Wnioskodawcy wykonywać będą jedynie czynności związane z realizacją zadań na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenia) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).

Skoro w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy, m.in. umowę o pracę czy umowę zlecenie. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest Wnioskodawca, a nie osoby zatrudnione przez Niego (na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych).

Wobec powyższej analizy w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów. Osoba taka otrzymuje wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

W przedmiotowej sprawie, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę oraz osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów zlecenie w ramach wykonywania swych obowiązków będą otrzymywać wynagrodzenie. Pokreślić należy, że zapłatę za wykonanie zadań otrzymywać będą od pracodawcy, który za tę wypłatę odpowiada na podstawie zawartej umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej, którą jest zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą (np. ze środków własnych, zaciągniętego kredytu, otrzymanych dotacji).

Skoro w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca ściśle wskazał krąg podmiotów mogących udzielić bezzwrotnej pomocy, niedopuszczalne jest obejmowanie zwolnieniem dochodów podatników, do których środki pomocowe trafiają w inny sposób, np. jako wynagrodzenia za pracę czy umowę zlecenie. Ważne jest, aby dochody te zostały uzyskane w sposób określony w tym przepisie, nie tylko pochodziły od podmiotu, który otrzymuje bezzwrotną pomoc. Stanowisko odmienne skutkowałoby nieuprawnionym poszerzeniem kręgu osób, których dochody podlegają zwolnieniu.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że dochody pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w części finansowanej przez Komisję Europejską, realizujących cele projektu „PITAGORAS”, nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat w pełnej wysokości, zgodnie z art. 31 ww. ustawy.

W zakresie sposobu wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wskazać należy, że to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prawidłowego obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tut. organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na płatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. organ nie może odnieść się do sposobu wyliczania wskazanego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.