IPPB4/415-740/12-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe skorzystania przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki oraz wykonania projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2012 r. (data wpływu 29.08.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 19.11.2012 r. (data nadania 19.11.2012 r., data wpływu 20.11.2012 r.) na wezwanie z dnia 12.11.2012 r. Nr IPPB4/415-740/12-2/JK3 (data nadania 12.11.2012 r., data doręczenia 14.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych skorzystania przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki oraz wykonania projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych skorzystania przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki oraz wykonania projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-740/12-2/JK3 z dnia 12.11.2012 r. (data nadania 12.11.2012 r., data doręczenia 14.11.2012 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przeformułowanie pytań oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanych pytań.

Pismem z dnia 19.11.2012 r. (data nadania 19.11.2012 r., data wpływu 20.11.2012 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta.” współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej. W ramach projektu powstała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji klientów, które Spółka wybudowała w pasie drogi i są one własnością Spółki. Pozostała część przyłącza w obrębie działki klienta jest wybudowana przez klienta, na jego koszt i stanowi jego własność. Aby osiągnąć w ramach inwestycji wymagany efekt ekologiczny Zarząd Spółki stosuje dla mieszkańców promocję, aby zachęcić ich do podłączenia się do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach promocji Spółka nie pobierze od klienta opłaty za wydanie warunków technicznych oraz odbioru technicznego części przyłącza umieszczonego na posesji klienta. Klienci Spółki są w większości osobami fizycznymi, z którymi Spółka ma podpisaną umowę na dostawę wody. Jednocześnie klient nie będzie zobowiązany do wykonania projektu przyłącza, ponieważ taki projekt przyłącza do każdej posesji jest elementem projektu inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta” i koszty projektowania przyłączy do posesji poniósł Z. Sp. z o.o. W związku z finansowaniem projektu ze środków Wspólnoty Europejskiej Spółka nie może osiągać przychodów na projekcie inwestycyjnym dlatego też nie może obciążyć klientów za projekt przyłącza do posesji. Pozostałe koszty budowy przyłącza, tj. materiały, robociznę i inwentaryzację, klient musi opłacić z własnych środków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy skorzystanie przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki spowoduje u niego przychód z tyt. nieodpłatnego świadczenia w odniesieniu do art. 11, w związku z czym Spółka ma obowiązek wystawienia osobie fizycznej informacji PIT -8C w odniesieniu do art. 42 a...
 2. Czy wykonanie projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu powoduje u klienta powstanie przychodu z tyt. nieodpłatnego świadczenia w świetle przepisu art. 11 i art. 21 ust. 1 pkt 46 i czy Spółka ma obowiązek sporządzić informację PIT -8C zgodnie z art. 42a...
 3. Czy w związku z tym, że osoby podłączające się do kanalizacji mają podpisaną ze Spółką umowę o dostawę wody, można zastosować limit nieodpłatnego świadczenia w wysokości 200 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Wszystkie elementy promocji przysparzają klientowi przychód z nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 11, dlatego też Spółka ma obowiązek wystawić klientowi PIT - 8C zgodnie z art. 42a.
 2. Nie obciążanie klienta za projekt przyłącza do jego posesji budzi wątpliwość Wnioskodawcy co do przychodu, który może powstać po jego stronie z tyt. nieodpłatnego świadczenia w odniesieniu do art. 11 oraz art. 21 ust. 1 pkt 46. Projekty przyłączy są integralną częścią dużego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków publicznych (dotacje wspólnotowe uznaje się za środki publiczne). W zasadzie nie możliwe byłoby uzyskanie dotacji przez inwestora czyli Z. , gdyby przedsięwzięcie nie zawierało w zakresie rzeczowym projektów przyłączy do posesji klienta. Można powiedzieć, że Z. za klienta wykonał projekt przez co klient nie poniesie jego kosztów. Z uwagi na to, że poszczególne przyłącza stanowią integralną część projektu inwestycyjnego współfinansowanego z funduszy Wspólnoty Europejskiej zdaniem Wnioskodawcy klient pośrednio korzysta z dotacji z Unii Europejskiej i nieodpłatne świadczenie ma charakter przychodu zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46. Dlatego też Spółka nie musi szacować przychodu i sporządzać informacji PIT 8C zgodnie z art. 42a.
 3. W związku z tym, że promocja dotyczy określonej grupy osób, z którymi Wnioskodawca ma podpisaną umowę o dostawę wody próg do 200 zł dla świadczenia w naturze nie ma zastosowania wobec klientów w odniesieniu do art. 21 ust. 1 pkt 68a. Spółka powinna wystawić PIT - 8C szacując przychód klienta na poziomie cen rynkowych usług wydania warunków technicznych oraz odbioru technicznego przyłącza stosując przepis art. 42a.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakresie działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępniania.

Spośród źródeł przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, ustawodawca wymienił tzw. „inne źródła”.

Według przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że poszczególne kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem z innych źródeł są więc wszelkiego rodzaju świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego. Tak więc do przychodów z innych źródeł zalicza się nie tylko świadczenia rzeczowe czy pieniężne, ale również wartość świadczenia nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Dla oceny skutków podatkowych opisanej sytuacji konieczne jest więc zdefiniowanie pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Stanowiąc o wartości otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, jako o przychodzie kształtującym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca nie sprecyzował bliżej, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenia”. Ograniczył się w tym względzie jedynie do wskazania w art. 11 ust. 2a powołanej ustawy sposobu i kryteriów ustalania ich wartości.

W tej sytuacji koniecznym wydaje się zatem odwołanie do rozumienia tego pojęcia w prawie cywilnym oraz w orzecznictwie i doktrynie prawa podatkowego.

W prawie cywilnym pojęcie „świadczenia” rozpatruje się na tle stosunku zobowiązaniowego w ten sposób, że przez świadczenie rozumie się zachowanie dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu podlegającego ochronie interesowi wierzyciela (art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Najogólniej rzecz biorąc świadczenie polegać może na zachowaniu się czynnym - działaniu lub zachowaniu się biernym, tj. zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od jakiegoś działania.

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia dla celów podatkowych ma jednak szerszy zakres niż w prawie cywilnym. I tak przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (uchwała NSA z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02).

W znaczeniu „słownikowym” z kolei określenie „nieodpłatne świadczenia” oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie, za które się nie płaci, bezpłatne (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003).

W tym miejscu należy wziąć pod uwagę, iż w prawodawstwie polskim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach której strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez prawo.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca stosuje dla mieszkańców promocję, aby zachęcić ich do podłączenia się do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach promocji Spółka nie pobierze od klienta opłaty za wydanie warunków technicznych oraz odbioru technicznego części przyłącza umieszczonego na posesji klienta. Jednocześnie klient nie będzie zobowiązany do wykonania projektu przyłącza, ponieważ taki projekt przyłącza do każdej posesji jest elementem projektu inwestycyjnego. Pozostałe koszty budowy przyłącza, tj. materiały, robociznę i inwentaryzację, klient musi opłacić z własnych środków.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż skorzystania przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki oraz wykonania projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie tych klientów.

Podkreślenia wymaga, iż w sytuacji gdy promocja związana z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach działki klienta oraz wykonanie projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę, oferowana jest do wszystkich mieszkańców na jednakowych warunkach, brak jest podstaw do ustalenia wartości nieodpłatnie otrzymanego świadczenia po stronie klienta.

Przedmiotowe świadczenia nie mają indywidualnego charakteru, nie są skierowane do konkretnej osoby. Wobec powyższego nie występuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, bowiem działania te nie mają zindywidualizowanego charakteru i są kierowane do grupy społecznej.

W świetle zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (PIT-8C).

W związku z powyższym na Spółce nie będzie ciążył obowiązek informacyjny, o którym mowa w powyższym artykule ustawy, tj. obowiązek sporządzenia podatnikowi informacji PIT-8C.

W konsekwencji, z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie po stronie osób fizycznych nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu, tym samym nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stwierdzić należy, iż:

 • z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie po stronie osób fizycznych nie wystąpi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu nieodpłatnego świadczenia, tym samym nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 i art. 21 ust. pkt 68a ww. ustawy,
 • skorzystanie przez klienta z promocji związanej z wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego w granicach jego działki oraz wykonanie projektu przyłącza do prywatnej posesji klienta przez Spółkę i nie obciążenie go kosztami tego projektu nie będzie związane z obowiązkiem sporządzenia przez Spółkę informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.