IPPB4/415-442/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie - jak wskazano powyżej - uczestnikami projektu będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, do nich bowiem skierowana jest pomoc w postaci stypendiów. Tym samym skoro środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę przekazywane będą jako pomoc przyznawana w ramach projektu i współfinansowane będą ze środków europejskich, to korzystać one będą ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB4/415-442/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  2. projekt
  3. szkoły
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na mocy umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Zespół Szkół działający na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) realizuje projekt, w ramach którego organizowane będą staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem staży jest praktyczna nauka zawodu. W stażach tych biorą udział wyłącznie uczniowie szkół zawodowych. Staże organizowane są w wymiarze 150 godzin/miesiąc. Prowadzone są w zakładach pracy, tj. w warsztatach samochodowych, salonach fryzjerskich, restauracjach, zakładach fotograficznych.

Zapisy Szczegółowego Budżetu Projektu POKL mówią, że uczestnicy stażu za jego odbycie otrzymają stypendium stażowe. W budżecie projektu założono kwotę w wysokości 1.500,00 zł stanowiącą całkowity koszt kwalifikowalny przysługujący każdemu uczniowi za odbycie stażu w wymiarze 150 godzin.

Przed rozpoczęciem realizacji stażu zostały przygotowane dwa porozumienia dwustronne w sprawie realizacji stażu zawodowego w ramach ww. projektu. Pierwsze podpisane przez Wnioskodawcę - stronę kierującą i zakład pracy przyjmujący ucznia na staż zawodowy określa zadania i obowiązki każdej ze stron. Drugie porozumienie zawarte między Wnioskodawcą - stroną kierującą i uczniem - uczestnikiem stażu. Określa ono m.in. zadania i obowiązki każdej ze stron oraz zasady wypłacania stypendium dla uczestnika stażu. Po odbyciu stażu uczniowie otrzymują stypendium stażowe w kwocie określonej w budżecie projektu, tj. w wysokości 1.500,00 zł, która to stanowi całkowity koszt łącznie z wymagalnymi polskim prawem pochodnymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zasadne jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 137 – zwolnienie od podatku dochodowego osób fizycznych

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 137 w ocenie Wnioskodawcy zwolnione od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą „nieodpłatne świadczenie” oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Zgodnie z tym przepisem, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego).

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Natomiast użyte w tym przepisie sformułowanie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, na mocy umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Zespół Szkół realizuje projekt, w ramach którego organizowane będą staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem staży jest praktyczna nauka zawodu. W stażach tych biorą udział wyłącznie uczniowie szkół zawodowych. Zapisy Szczegółowego Budżetu Projektu mówią, że uczestnicy stażu za jego odbycie otrzymają stypendium stażowe. W budżecie projektu założono kwotę w wysokości 1.500,00 zł stanowiącą całkowity koszt kwalifikowalny przysługujący każdemu uczniowi za odbycie stażu w wymiarze 150 godzin. Przed rozpoczęciem realizacji stażu zostały przygotowane dwa porozumienia dwustronne w sprawie realizacji stażu zawodowego w ramach ww. projektu. Pierwsze podpisane przez Wnioskodawcę – stronę kierującą i zakład pracy przyjmujący ucznia na staż zawodowy określa zadania i obowiązki każdej ze stron. Drugie porozumienie zawarte między Wnioskodawcą - stroną kierującą i uczniem - uczestnikiem stażu. Określa ono m.in. zadania i obowiązki każdej ze stron oraz zasady wypłacania stypendium dla uczestnika stażu. Po odbyciu stażu uczniowie otrzymują stypendium stażowe w kwocie określonej w budżecie projektu.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie uczniowie są uczestnikami projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich

Zauważyć jednak należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. W rozpatrywanej sprawie - jak wskazano powyżej - uczestnikami projektu będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, do nich bowiem skierowana jest pomoc w postaci stypendiów. Tym samym skoro środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę przekazywane będą jako pomoc przyznawana w ramach projektu i współfinansowane będą ze środków europejskich, to korzystać one będą ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przywołanych powyżej przepisów Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do naliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od stypendiów dla uczniów.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.