IPPB1/4511-293/16-4/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie /dodatkowe źródło przychodu?Czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia?
Czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 7 czerwca 2016 r.(data wpływu 8 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 maja 2016 r. nr IPPB1/4511-293/16-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania:

 • w części dotyczącej powstania przychodu zwolnionego od opodatkowania – jest nieprawidłowe.
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Działalność gospodarcza firmy jest związana z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych (PKD 26.51.Z). Działalność spółki ma charakter zarobkowy. W 2015 r. spółka cywilna złożyła wniosek o dofinansowanie projektu badawczo rozwojowego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór projektów jest dokonywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucję Pośredniczącą. Po pozytywnej ocenie wniosku i wygraniu konkursu, spółka (czyli spółka cywilna dwóch osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) otrzymała i podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Spółka cywilna jest stroną umowy z Instytucją Pośredniczącą, uzyskała dofinansowanie do prac przedstawionych w projekcie. Dofinansowanie (w wysokości części kosztów kwalifikowanych) jest przeznaczone na realizację projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe (konieczność pokrycia części kosztów kwalifikowanych, która nie jest finansowana dotacją). Jednocześnie Wnioskodawca będzie pełnił w projekcie realizowanym przez spółkę cywilną rolę wykonawcy części zadań projektowych wchodząc w skład zespołu badawczego. Podstawą prawną otrzymania środków finansowych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299). Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane (zgodnie z budżetem projektu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków). Będą to m.in. koszty pracy osób (umowy o pracę, umowy zlecenie), a także wartość pracy własnej Wnioskodawcy. Strona Umowy - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - opracowało „Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (zwane również „Wytycznymi”). Przewodnik ów m.in. definiuje pojęcie i katalog kosztów kwalifikowanych. Według Wytycznych kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki, m.in.: koszt został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, oraz został należycie udokumentowany. W Wytycznych przewiduje się również, że koszty kwalifikowane mogą powstać także w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent, jako osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Przewiduje się możliwość obciążenia firmy kosztami własnej pracy według określonych w Wytycznych norm. W takiej sytuacji znajdzie się Wnioskodawca. Będzie on bowiem członkiem zespołu badawczego spółki cywilnej, a jednocześnie właścicielem spółki cywilnej. Wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie będzie mógł swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i rozliczyć w ramach dotacji udzielonej spółce. W Wytycznych zapisano, że właściciele spółek oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami, wskazującymi m.in., że:

 • koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej,
 • właściciel spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu,
 • rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru). W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) - ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu. Ponadto zapisano obowiązki beneficjenta w zakresie sfery podatkowej: Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu oraz czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia, jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Poniesienie wydatku na koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą udokumentowane ma być dokumentem księgowym, (np. notą obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie badań w projekcie. Na podstawie powyższych zapisów część kosztów kwalifikowalnych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawczyni, obliczonemu zgodnie z Wytycznymi i kwota ta zostanie przelana z rachunku firmowego spółki na rachunek prywatny Wnioskodawczyni. Przewiduje się również, że ta operacja zostanie udokumentowana notą księgową lub obciążeniową.

Pismem z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 8 czerwca 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 maja 2016 r. nr IPPB1/4511-293/16-2/KS Wnioskodawca poinformował, że dofinansowanie przyznane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie konkursu ogłoszonego i przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.217) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), w szczególności w oparciu o zapisy następujących aktów prawnych:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ((Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320)), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;
 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej, dalej „ufp”;
 4. przepisów dotyczących szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej przy korzystaniu podczas realizacji Projektu ze środków stanowiących pomoc publiczną;
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289);
 6. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;
 7. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „POIR”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.;
 8. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o OOŚ”;
 9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
 10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. nr 223, poz. 1786, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;
 11. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa-Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), o numerze referencyjnym SA.41471(2015/X);
 12. Porozumienia w sprawie systemu realizacji POIR zawartego między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Pośredniczącą w dniu 17 grudnia 2014 r.
 13. oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla projektów składanych w konkursie ogłoszonym w 2015 r. w ramach Działania 1.1 POIR, będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu przeprowadzania konkursu, stanowiącym katalog możliwych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych.

Powyższy katalog zawarty jest w umowie o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy NCBiR a podatnikiem występującym z zapytaniem, i jest najbardziej szczegółowym katalogiem podstawy prawnej jaki strona publiczna udostępniła ( tu: NCBIR) udostępniła podatnikowi.

Wnioskodawca poinformował, że według jego wiedzy podane akty prawne należy rozpatrywać łącznie, tj, nie można analizować poszczególnych paragrafów w oderwaniu od pozostałych paragrafów, i obowiązują podatnika całe przepisy (cała treść, konkretnie od początku do końca ustawy, rozporządzenia, etc), w związku z czym Wnioskodawca podał wszystkie znane akty prawa regulujące dofinansowanie. Taką informację (że dofinansowanie regulują wskazane dokumenty i należy stosować się do nich w całości i łącznie) Wnioskodawca otrzymał również na szkoleniu dotyczącym rozliczania projektu, organizowanym przez NCBiR.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że:

 • zapytanie dotyczy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
 • środki na rzecz spółki cywilnej są wypłacane cyklicznie, na podstawie wniosków o płatność, jak dotąd 2016-11-02, 2016-05-18, 2016-06-03. W przyszłości nie jest możliwe podanie dokładnych dat, a jedynie szacunek, że będą wpłacane nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • środki wypłacane w ramach dotacji, której dotyczy zapytanie, są środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt 2 ufp,
 • wszystkie środki wypłacane w ramach dotacji wypłacane są przez płatnika - Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą Zlecenia płatności, przekazuje płatności,
 • przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na: cele inwestycyjne, tj. Badania Przemysłowe i prace rozwojowe, służące nabyciu i wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz wypłacie wynagrodzeń z tym związanych. Celem projektu jest Opracowanie dwóch typów urządzeń mini 3D do określenia kształtu i wielkości cząstek od 500 nm do 2000 pm w powietrzu i od 200 nm do 600 pm w cieczy. Zasada działania projektowanych analizatorów opiera się na umieszczeniu prostopadle dwóch pojedynczych urządzeń do pomiaru mikrocząstek i dodając trzeci pomiar zgodny ze zmierzonym czasem poruszania się cząstki przez przestrzeń pomiarową. W ten sposób otrzymamy trzy wyniki, które będą opisywały trzy wymiary cząstki. Przestrzeń pomiarowa składająca się z dwóch „równoległych” wiązek światła ograniczona jest przysłonami umieszczonymi prostopadle do ruchu cząstek. Wyniki pomiarów opisują kształt cząstki według klasyfikacji Zingga i/lub dowolnej innej. Wyniki rozkładu granulacji cząstek mogą być przedstawione według kalibracji sferycznej, sitowej, sedymentacyjnej itp. Pomiar może odbywać się w powietrzu lub cieczy, dlatego będą opracowane dwa oddzielnie urządzenia do pomiaru w powietrzu i w cieczy. Do tej pory na świecie nie stworzono przyrządów mierzących trójwymiarowo kształt i wymiar cząstek. Związane to jest z kłopotliwym jednowymiarowym pomiarem. Metoda opracowana i opatentowana przez spółkę cywilną - której nikt nie potrafił skopiować, umożliwi to. Konkurencyjność produktu polega na: - dokładności pomiarów - określaniu przestrzennych kształtów - komplementarności z pomiarami sitowymi lub areometrycznymi. W ramach realizacji projektu firma przeprowadzi serię badań przemysłowych, w wyniku których zbuduje w ramach prac eksperymentalnych dwa analizatory działające na opisanej powyżej zasadzie. Zostanie także opracowane specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie zapewniające również kompatybilność wsteczną z innymi urządzeniami pomiarowymi dostępnymi w ofercie przedsiębiorstwa. Dokładne kategorie budżetowe w ramach dofinansowanego konkursu to: Wynagrodzenia, Usługi zewnętrzne, Koszty operacyjne, Koszt udziału w konferencjach, Koszt audytu, Licencje na oprogramowanie, Koszt materiałów drobnych i zużywalnych, Koszt działań promocyjnych. Wszystkie wyżej wymienione kategorie służą opracowaniu prototypowego analizatora cząstek mini 3d.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie /dodatkowe źródło przychodu...
 2. Czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia...
 3. Czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odpowiedzi (stanowisko Wnioskodawcy) na zadane pytania są następujące: Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie /dodatkowe źródło przychodu... TAK.

Czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia ... TAK.

Czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... TAK.

Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych... NIE.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy prawa podatkowego określają źródło przychodu w zależności od charakteru wynagrodzenia. Jednym ze źródeł przychodów jest działalność gospodarcza. Stosownie do art. 5a pkt 6 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową-wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 1, 2 i 4-9. Działalność wykonywana przez Wnioskodawcę/spółkę, polegająca w analizowanym przypadku na realizowaniu projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej należy uznać za działalność gospodarczą. Dotyczy to również tej części środków, które dotyczą pokrycia spółki kosztów odpowiadających pracy własnej właściciela firmy (Wnioskodawcy) w projekcie. Możliwość uwzględnienia w kalkulacji pracy własnej, właściciela, co przewidują Wytyczne, nie stanowi uzasadnienia dla przyjęcia innej charakterystyki tej części środków otrzymanych w ramach projektu, a mianowicie do zakwalifikowania tej części środków do innego źródła przychodów np. z pracy lub z działalności wykonywanej osobiście. Również udokumentowanie notą księgową lub obciążeniową przekazania środków z rachunku firmowego spółki na rachunek Wnioskodawcy nie wpłynie w żaden sposób na kwalifikację środków otrzymanych przez spółkę. Środki odpowiadające wynagrodzeniu za pracę własną Wnioskodawcy, oczywiście nie są dochodami ze stosunku pracy ani stosunku pokrewnego, a także nie stanowią wynagrodzenia za świadczenia wykonywane osobiście. Brak bowiem elementu podporządkowania służbowego, o którym mowa w art. 5b ustawy o dochodowym od osób fizycznych (element wykluczający działalność gospodarczą). Nie występują również przesłanki pozytywne, określone w art. 12 i 13 tej ustawy. W szczególności zaś umowa spółki z Instytucją Pośredniczącą została zawarta wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, bez względu na rodzaj kosztów kwalifikowanych, które są objęte projektem i dofinansowane. Wobec powyższego wszelkie przychody uzyskane przez spółkę w ramach realizacji projektu unijnego należy zaklasyfikować do źródła przychodów z działalności gospodarczej. Przychody te należy potraktować jako zwolnione z podatku dochodowego. Narodowe. Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dysponuje środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Zadania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucji Pośredniczącej, obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczania przyznanych środków finansowych, a także zapewnienia merytorycznego wsparcia dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy Unii Europejskiej. Jednak zgodnie z orzecznictwem dla zastosowania zwolnienia istotne jest pierwotne źródło pochodzenia środków, wskazanie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny finansowania). Środki, które otrzyma spółka, nawet jeśli zostaną przekazane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. Spółka bezpośrednio zrealizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, dlatego należy uznać, że oba warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione w zakresie całego dofinansowania na rzecz spółki, również w zakresie odpowiadającym kosztom pracy własnej Wnioskodawcy. Jeśli wynagrodzenie odpowiadające kosztom pracy własnej Wnioskodawcy zostanie przekazane z rachunku firmowego (na który wpłynie dotacja) na rachunek prywatny zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych, nie będzie ono miało wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym. Transfer pomiędzy rachunkami tej samej osoby fizycznej nie tworzy u tej osoby nowego źródła przychodów. Nie zwiększa też kosztów podatkowych spółki. Nie istnieją bowiem żadne świadczenia w ramach sfery tej samej osoby fizycznej. Jednym słowem rozliczenie kosztów pracy własnej Wnioskodawcy jest podatkowo neutralne. Środki przelane z rachunku firmowego na rachunek prywatny tytułem wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednak przepisy podatkowe nie stoją na przeszkodzie by te środki traktować jako koszty rozliczane w ramach projektu realizowanego z Instytucją Pośredniczącą (koszty kwalifikowane projektu). Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa Wnioskodawczyni w projekcie, pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, będzie dla niej stanowiło przychód, o którym mowa w cyt. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychód ten będzie przy tym podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że Wnioskodawczyni otrzymuje środki finansowe za swoją pracę w realizowanym projekcie ze swojego konta firmowego. Nadal bowiem będą to środki pochodzące z otrzymanego wsparcia, podlegające zwolnieniu od opodatkowania. Jednakże środki finansowe jakie otrzyma Wnioskodawcy, jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu, które jak wskazano, stanowią przychód podatkowy zwolniony od opodatkowania, nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego. Wskazać przy tym trzeba, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawcy przywołuje wyroki NSA z 1 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 59/08 oraz z 22 lutego 2011 r. sygn. akt II FSK 1609/10 oraz interpretację indywidualną IBPB-1-1/4511-288/15/ESZ; IPTPB1/4511-311/15-4/MH ; ITPB1/4511-927/15/DP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania:
 • w części dotyczącej powstania przychodu zwolnionego od opodatkowania – jest nieprawidłowe.
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (obwiązującego od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r. jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma po 1 stycznia 2015 r. od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wywieść należy, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce cywilnej, która w 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu badawczo rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór projektów jest dokonywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucję Pośredniczącą. Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane (zgodnie z budżetem projektu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków). Środki wypłacane w ramach dotacji, której dotyczy zapytanie, są środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie środki wypłacane w ramach dotacji wypłacane są przez płatnika - Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą Zlecenia płatności, przekazuje płatności. Przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na: cele inwestycyjne, tj. badania przemysłowe i prace rozwojowe, służące nabyciu i wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz wypłacie wynagrodzeń z tym związanych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie uprzednio cyt. przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca jako wspólnik spółki cywilnej realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2014-2020, i otrzyma środki finansowe (wynagrodzenie) w związku z realizacja projektu za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowiącego państwową agencją wykonawczą, to ta część przypadającego na Wnioskodawcę od ww. agencji wykonawczej dofinansowania, która pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu państwa, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych. Natomiast w pozostałej części otrzymane przez Wnioskodawcę środki w związku z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na nabycie/wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, zgodnie z treścią uprzednio cyt. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi również przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji do otrzymanej kwoty nie będzie miał zastosowania wskazywany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie stanowi ono przychodu podatkowego na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 oraz art. 14 ust. 2 pkt 2 powoływanej ustawy

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu stwierdzić należy, że nie będą one mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

A zatem środki finansowe, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania:

 • w części dotyczącej powstania przychodu zwolnionego od opodatkowania – jest nieprawidłowe.
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania. Oznacza to, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Organ podatkowy nie rozstrzygał zatem kwestii dotyczącej prawidłowości rozliczenia otrzymanej dotacji na gruncie innych przepisów prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Powoływane interpretacje indywidualne dotyczyły tylko konkretnych sprawy podatnika, wydanych w określonym stanie faktycznym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.