ILPP5/4512-1-142/16-2/ZD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest Parafia. Jest to kościelna osoba prawna, działająca na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca zamierza złożyć w dniu 11 maja 2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)” w ramach Działania 5.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

Całkowity koszt realizowanego projektu (na dzień dzisiejszy) kwota 724.410,28 zł brutto. Wysokość podatku VAT to kwota 135.458,83 zł.

Projekt dotyczy przede wszystkim remontu zabytkowego obiektu dziedzictwa kulturowego, jakim jest kościół parafialny, w celu podwyższenia jego standardu technicznego, w tym dostosowania do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym, uzupełniającym elementem projektu, służącym poprawie dostępności do obiektu jako dobra kultury są działania edukacyjne i informujące o obiekcie dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizowanego projektu zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na przeprowadzeniu wymiany zniszczonego pokrycia dachu kościoła na nowe z blachy miedzianej w nawie głównej i prezbiterium. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie kościoła (dzwonek dla niepełnosprawnych, lampy ledowe) oraz zostaną zlecone usługi polegające na publikacji folderu lub wykonaniu studium wykonalności inwestycji.

Parafia nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających, parafian i mieszkańców bez żadnych opłat i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie. Taka sytuacja zostanie również zachowana po realizacji projektu. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie służą zatem, i po realizacji projektu również nie będą służyć, wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT 7. Właścicielem kościoła jest Parafia. Parafia po remoncie dalej będzie właścicielem kościoła a także wszystkich środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu.

Parafia jest Liderem przedmiotowego projektu, natomiast jest on wspólnie realizowany z następującymi partnerami społecznymi:

  • Parafia Rzymskokatolicka,
  • Stowarzyszenie,
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Stowarzyszenie na rzecz Szkół.

Partnerzy wnoszą wkład merytoryczny w realizację projektu w postaci zasobów technicznych, organizacyjnych i ludzkich, nie ponoszą natomiast kosztów i nie wnoszą wkładu finansowego w realizację projektu.

Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym wymaga od beneficjentów dołączenia indywidualnej interpretacji, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „Remont – dachu wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia Rzymsko-Katolicka nie ma możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)”, ponieważ realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca swoje stanowisko opiera o brzmienie artykułu 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na postawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Parafia) zamierza złożyć w dniu 11 maja 2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)” w ramach Działania 5.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.

Projekt dotyczy przede wszystkim remontu zabytkowego obiektu dziedzictwa kulturowego, jakim jest kościół parafialny, w celu podwyższenia jego standardu technicznego, w tym dostosowania do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym, uzupełniającym elementem projektu, służącym poprawie dostępności do obiektu jako dobra kultury są działania edukacyjne i informujące o obiekcie dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizowanego projektu zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na przeprowadzeniu wymiany zniszczonego pokrycia dachu kościoła na nowe z blachy miedzianej w nawie głównej i prezbiterium. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie kościoła (dzwonek dla niepełnosprawnych, lampy ledowe) oraz zostaną zlecone usługi polegające na publikacji folderu lub wykonaniu studium wykonalności inwestycji.

Parafia nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających, parafian i mieszkańców bez żadnych opłat i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie. Taka sytuacja zostanie również zachowana po realizacji projektu. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie służą zatem i po realizacji projektu również nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT 7. Właścicielem kościoła jest Parafia. Parafia po remoncie dalej będzie właścicielem kościoła a także wszystkich środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu.

Parafia jest Liderem przedmiotowego projektu, natomiast jest on wspólnie realizowany z następującymi partnerami społecznymi:

  • Parafia Rzymskokatolicka,
  • Stowarzyszenie,
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Stowarzyszenie na rzecz Szkół.

Partnerzy wnoszą wkład merytoryczny w realizację projektu w postaci zasobów technicznych, organizacyjnych i ludzkich, nie ponoszą natomiast kosztów i nie wnoszą wkładu finansowego w realizację projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy w związku z realizacją ww. projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)” Parafii przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła (...)”.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.