ILPP5/443-225/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
ILPP5/443-225/14-4/KGinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  3. fundusz unijny
  4. odliczenia
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  7. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 11 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem specjalnym - zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, podlega nadzorowi przez Marszałka Województwa. Stowarzyszenie zostało założone głównie do opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i otrzymuje w latach 2009-2015, zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2009 r. z Marszałkiem Województwa, dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczane jest na cele statutowe Stowarzyszenia i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2007- 2013 o akronimie (...). Cele projektu współpracy wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, przyczyniając się jednocześnie do realizacji przyjętych w niej założeń. Cele projektu współpracy są zgodne z celami szczegółowymi: cel szczegółowy nr 7 „Zagospodarowanie miejsc i zasobów przyrodniczych”, cel szczegółowy nr 8 „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego”, cel szczegółowy nr 9 „Promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego wsi”. Celem ogólnym operacji jest przygotowanie projektu współpracy (...). Cele szczegółowe operacji zakładają utworzenie wiosek tematycznych, wydanie folderu i ulotki oraz innych gadżetów promujących (...) oraz organizacja wyjazdów do (...) mająca na celu zapoznanie partnerskich miejscowości z przygotowanymi ofertami turystycznymi. Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822, z póżn. zm.) do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT). W instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy zawarte jest stwierdzenie „Jeśli LGD zalicza do kosztów kwalifikowanych VAT to powinna wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (Dyrektor Właściwej Izby Skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT”.

W piśmie z dnia 4 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił, że Stowarzyszenie będzie realizowało projekt współpracy pn. (...) Wioski Tematyczne, w ramach którego zostaną utworzone dwie wioski tematyczne pn. „R(...) Zagajniki” i „Wieś K(...)”. Wsie tematyczne bazować będą na lokalnych zasobach kulturowych, historycznych i przyrodniczych tworząc programy edukacyjno-turystyczne w formie warsztatów, gier terenowych i zabaw. Wszystkie zakupione przedmioty wyposażenia i elementy wizualizacji przestrzennej związane z realizacją przez Stowarzyszenie ww. projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Realizacja przedmiotowych programów edukacyjnych, których ideą jest edukowanie społeczności z zakresu przyrody, tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, nie będzie wiązała się z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie jako Lokalna Grupa Działania ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanych zadań dotyczących projektu współpracy w roku 2014 i 2015...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego od realizowanych zadań dotyczących projektu współpracy i powinien do kosztów kwalifikowanych zaliczyć także podatek od towarów i usług w roku 2014 i 2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem specjalnym, które zostało założone głównie do opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i otrzymuje w latach 2009-2015, zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2009 r. z Marszałkiem Województwa, dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji w zakresie działania 4.31 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczane jest na cele statutowe Stowarzyszenia i nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich za lata 2007- 2013 o akronimie (...). Stowarzyszenie będzie realizowało projekt współpracy pn. (...) Wioski Tematyczne, w ramach którego zostaną utworzone dwie wioski tematyczne pn. „R(...) Zagajniki” i „Wieś K(...)”. Wsie tematyczne bazować będą na lokalnych zasobach kulturowych, historycznych i przyrodniczych tworząc programy edukacyjno-turystyczne w formie warsztatów, gier terenowych i zabaw. Wszystkie zakupione przedmioty wyposażenia i elementy wizualizacji przestrzennej związane z realizacją przez Stowarzyszenie ww. projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Realizacja przedmiotowych programów edukacyjnych, których ideą jest edukowanie społeczności z zakresu przyrody, tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, nie będzie wiązała się z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 - obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej oraz niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją w 2014 r. i 2015 r. zadań dotyczących projektu współpracy pn. (...).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.