ILPP5/443-221/14-3/KG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
ILPP5/443-221/14-3/KGinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 października 2014 r. o przeredagowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie (dalej: LGD) (jako stowarzyszenie specjalne - zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - podlega nadzorowi Marszałka) założone zostało głównie do opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Umowy przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażania projektów współpracy”, LGD w latach 2014-2015 będzie otrzymywać dofinansowanie z krajowych środków publicznych i ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW 2007-2013. Wspomniane dofinansowanie przekazywane będzie (w formie refundacji) w ramach operacji pn. „Questingowy Projekt Współpracy”, (działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”), który realizowany jest przez 5 Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Celem partnerskiego projektu jest podniesienie atrakcyjności i aktywności turystycznej i rekreacyjnej na obszarze partnerstwa LGD poprzez utworzenie sieci questów w oparciu o plan operacyjny partnerstwa questingu, propagowanie odkrywania i poznawania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, walorów turystycznych, promocja obszaru partnerstwa LGD oraz tworzenie i/bądź upowszechnienie atrakcyjnej i innowacyjnej metody aktywizacji i edukacji, poprzez stworzenie zintegrowanej oferty spędzania wolnego czasu.

Jako partner projektu LGD poniesie następujące koszty:

 • przygotowania strategii - planu operacyjnego partnerstwa questingu;
 • spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów;
 • budowy i opracowania ścieżek questingowych, korekta, wydruk map;
 • promocji;
 • budowy i uruchomienia strony www projektu;
 • warsztaty questing w praktyce;
 • przygotowania aplikacji mobilnych;
 • otwarciem tras questingowych;
 • delegacji.

Po zakończeniu zadań ewentualne efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie będą udostępniane odpłatnie. Zakupione towary będą stanowiły własność LGD, wzbogacając potencjał administracyjny i majątek trwały.

LGD nie prowadzi działalności gospodarczej, tak więc zakupione usługi i towary dokonane w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

LGD nie spełnia definicji podatnika podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażania projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r., Nr 128, poz. 822) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy określonych w § 6, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005.

Interpretacja indywidualna w sprawie braku możliwości odzyskania VAT wydana przez organ upoważniony jest załącznikiem obowiązkowym do wniosku o płatność w przypadku gdy LGD chce zaliczyć podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 24 października 2014 r.).

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją „Questingowego Projektu Współpracy” w ramach działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, LGD nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług LGD w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT poniesionego w ramach realizowanego projektu. LGD powinna do kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Questingowy Projekt Współpracy” zaliczać także podatek od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako stowarzyszenie specjalne - zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - podlega nadzorowi Marszałka Województwa i zostało założone głównie do opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Umowy przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażania projektów współpracy”, LGD w latach 2014-2015 będzie otrzymywać dofinansowanie z krajowych środków publicznych i ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW 2007-2013. Wspomniane dofinansowanie przekazywane będzie (w formie refundacji) w ramach operacji pn. „Questingowy Projekt Współpracy”, (działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy”), który realizowany jest przez 5 Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Celem partnerskiego projektu jest podniesienie atrakcyjności i aktywności turystycznej i rekreacyjnej na obszarze partnerstwa LGD poprzez utworzenie sieci questów w oparciu o plan operacyjny partnerstwa questingu, propagowanie odkrywania i poznawania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, walorów turystycznych, promocja obszaru partnerstwa LGD oraz tworzenie i/bądź upowszechnienie atrakcyjnej i innowacyjnej metody aktywizacji i edukacji, poprzez stworzenie zintegrowanej oferty spędzania wolnego czasu.

Jako partner projektu LGD poniesie następujące koszty:

 • przygotowania strategii - planu operacyjnego partnerstwa questingu;
 • spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów;
 • budowy i opracowania ścieżek questingowych, korekta, wydruk map;
 • promocji;
 • budowy i uruchomienia strony www projektu;
 • warsztaty questing w praktyce;
 • przygotowania aplikacji mobilnych;
 • otwarcia tras questingowych;
 • delegacji.

Po zakończeniu zadań ewentualne efekty przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, nie będą udostępniane odpłatnie. Zakupione towary będą stanowiły własność LGD, wzbogacając potencjał administracyjny i majątek trwały. LGD nie prowadzi działalności gospodarczej, tak więc zakupione usługi i towary dokonane w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zwolnionych bądź niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. LGD nie spełnia definicji podatnika podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowej operacji.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 - obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej oraz niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją operacji pn. „Questingowy Projekt Współpracy” w ramach działania 421 „Wdrażanie Projektów Współpracy” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.